Validering i Norge

Hvordan få ditt europeiske patent gyldig i Norge

Fra 1. januar 2008 ble det mulig å få patentbeskyttelse i Norge gjennom å søke europeisk patent i EPO. For at et meddelt europeisk patent skal gjelde i Norge, må Norge være utpekt ved meddelelse i den europeiske søknaden.

Når ditt europeiske patent er blitt meddelt av European Patent Office (EPO), kan det valideres i Norge. Dette forutsetter at følgende er innkommet til Patentstyret innen tre måneder fra den dag EPO meddelte patentet:

 • Patentkrav på norsk
 • Beskrivelse på norsk
 • Eventuell sekvensliste som er nødvendig for forståelsen av oppfinnelsen
 • Eventuelle tegninger som finnes i EP patentet, og oversettelse av tekst i tegningen til norsk
 • Benevnelse/tittel på norsk
 • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
 • Opplysninger om innehaverens navn og adresse

For validering i Norge må i tillegg følgende være innkommet:

 • Valideringsavgiften må være betalt innen fastsatt frist. Patentstyret fakturerer denne avgiften (medregnet sider til tegninger) med én måneds betalingsfrist. Sekvenslister er fritatt for sidegebyr
 • Både norske og utenlandske søkere eller patenthavere må registrere en adresse hos Patentstyret hvor meddelelser fra Patentstyret kan sendes. Hvis fullmektig benyttes må det leveres fullmakt, se patentloven § 67. Hvis fullmakt mangler sender vi brev om dette med én måneds leveringsfrist. Leveres ikke fullmakt innen fristen, blir patentet publisert uten fullmektig.

Patentets beskyttelsesomfang er bestemt ut fra krav i ditt meddelte europeiske patent. Vær derfor nøye med å levere inn en korrekt oversettelse.

Patentstyret vil kunngjøre patentet i Patenttidende, og offentliggjøre patentkrav og beskrivelse på norsk (inkludert eventuelle tegninger)

Når patentet er offentliggjort i Norge, behandles det på samme måte som om det hadde vært et nasjonalt meddelt patent. Dette innebærer blant annet at du må betale årsavgifter til Patentstyret hvert år for å opprettholde patentet.

Årsavgifter

For europeiske patenter skal det betales fastsatt årsavgift til Patentstyret. Årsavgiften for Norge forfaller til betaling avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket (EPO) publiserte det meddelte patentet. Hvis meddelelsen av EP patentet ble publisert av EPO i løpet av det andre året etter at søknaden ble innlevert, skal det betales årsavgift for det tredje året og de påfølgende årene.

Årsavgiftene betales til vårt kontonummer 8276.01.00192. Merk betalingene med EPO publiseringsnummer, og hvilket avgiftsår det gjelder. Det er ditt eget ansvar å holde betalingsfristene.

Provisorisk patentbeskyttelse

Det er også mulig å kunngjøre kravene i Norge før den er meddelt i EPO. Denne tjenesten er gratis. Dette forutsetter at følgende er innkommet til Patentstyret før den er meddelt i EPO:

 • Patentkrav på norsk
 • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
 • Opplysninger om søkers navn og adresse
 • Benevnelse/tittel på norsk
 • Eventuelt fullmakt. Leveres ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig.

Patentstyret vil kunngjøre at patentkrav er levert i Patenttidende, og holde oversettelsen tilgjengelig for enhver.

Melding om overdragelser av EP patent

Ved en eventuell EP-validering i Norge, er hovedregelen at en overdragelse må meldes til Patentstyret på samme måte som ved overdragelser av andre registrerte rettigheter hos oss. Vi oppdaterer imidlertid vårt register med EPO European Patent Register. Det er derfor ikke nødvendig at en melding om overdragelse som allerede er sendt inn til EPO i henhold til EPC Rule 85, også sendes til oss (forutsatt at det er den samme overdragelsen). Se også NatLaw table IX (National law relating to the EPC).

Skjema:

Av hensyn til sikkerhet og sporbarhet, anbefaler vi at du leverer inn både søknader og tilhørende korrespondanse elektronisk via Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Elektronisk skjema i Altinn:

Skjema i PDF-format 

Ønsker du allikevel å bruke skjema i PDF-format og sende den inn med vanlig post eller som vedlegg til en e-post, er dette også mulig.

Validerte EP-patenter

Her finner du en oversikt over EP-patenter som er validert i Norge:

Tilhørende lover og forskrifter:

(lenkene går til Lovdata)

Har du spørsmål?

Send en e-post til post@patentstyret.no merket "validering".