Fornyelse av varemerker, fellesmerker og ansvarsmerke

En varemerke, fellesmerke eller ansvarsmerke -registrering varer i ti år, og kan fornyes så mange ganger du ønsker.

For å fornye din registrering må du betale en avgift til Patentstyret. Hvis dere ikke betaler de nødvendige avgiftene opphører registreringen.

Hvis dere søkte om varemerkeregistrering etter 1. juli 2010 varer registreringen i 10 år fra søknadsdagen. Hvis dere søkte om varemerkeregistrering før 1. juli 2010, gjelder den tidligere varemerkeloven for dette merket. Da varer registreringen i 10 år fra den datoen søknaden ble registrert.

På bakgrunn av endringer i forskrift om registrering av ansvarsmerker som trådte i kraft i 2005, skal alle ansvarsmerker fornyes hvert tidende år etter (publiseringstidspunktet).

Har det skjedd endringer i registreringen, for eksempel vedrørende navn, adresse, endring av innehaver eller oppnevnt fullmektig, må dere melde dette skriftlig til oss før dere fornyer registreringen. For ytterligere opplysninger se under menyvalget "Meld inn endringer" og  "For eksperter" i toppmenyen for standardskjemaer.

Når og hvor mye skal betales?

Avgiften må betales før utløpsdatoen eller tidligst ett år i forveien. Patentstyret sender ikke ut faktura om fornyelse, men vi sender et varsel til dere som innehaver eller til deres fullmektig ca. 2 måneder før utløpsdatoen.

Patentstyret planlegger på sikt å slutte å sende brev med varsel om fornyelse. Vi oppfordrer dere derfor til selv å opprette et gratis elektronisk varsel i Søketjenesten vår.

Søk opp registreringen deres og klikk på varslingsikonet. Knappen «Varsling sak(er)» vises. Klikk på denne og følg instruksene videre for å opprette elektronisk varsling. Dere vil da få varsling på e-post ca. 1 måned før neste betalingsfrist.

For mer informasjon se Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (gjelder fra 1. april 2014)

Hvordan betale avgiften?

I Søketjenesten vår kan dere under kapittelet Betaling se hvor mye som skal betales i den enkelte sak.

Beløpet settes inn på Patentstyrets konto (se betalingsinformasjon), samtidig som dere oppgir hva avgiften gjelder, inkludert registreringsnummeret. Ved betaling fra utlandet bruk IBAN-nummeret (se betalingsinformasjon). I tillegg kan dere sende informasjon vedrørende transaksjonen til e-post: regnskap@patentstyret.no.

Fornyelsesbrevet sendes til dere som innehaver eller til deres fullmektig innen 15 virkedager etter at avgiften er mottatt.

Hva skjer hvis avgiften ikke betales innen fristen?

Hvis avgiften ikke betales innen fristen, sender vi et siste varsel om dette til dere som innehaver eller deres fullmektig. Dette brevet sendes ca 2 måneder etter utløpsdato med en ekstrafrist på 6 måneder hvor det også må betales en tilleggsavgift(forsinkelsesavgift). 

I Søketjenesten vår kan dere under kapittelet Betaling se hvor mye som skal betales i den enkelte sak. 

Beløpet settes inn på Patentstyrets konto (se betalingsinformasjon), samtidig som dere oppgir hva avgiften gjelder, inkludert søknads-/patentnummeret. Ved betaling fra utlandet bruk IBAN-nummeret (se betalingsinformasjon). I tillegg kan dere sende informasjon vedrørende transaksjonen på e-post til : regnskap@patentstyret.no.

Registreringen opphører hvis avgiften ikke betales. Dere har mulighet for å søke fristoversittelse (se varemerkeloven § 80) eller klage på avgjørelsen til Klagenemden (varemerkeloven § 49).

 

Internasjonale registreringer fornyes gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization), se om "Duration of Registration; Renewal"

 

!

Advarsel mot falske fakturaer for varemerke- og patentrettigheter

Det er kun Patentstyret som registrerer slike rettigheter i Norge.

Les mer

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)