Tilsyns- og godkjenningsmyndighet for opphavsrett

Innenfor opphavsrett har Patentstyret to roller — tilsyn for kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter, og godkjenningsmyndighet overfor organisasjoner som ønsker å inngå avtaler med avtalelisensvirkning.

Tilsynsmyndighet

Patentstyret fører tilsyn med organisasjoner som kollektivt forvalter opphavsrett og nærstående rettigheter på vegne av rettighetshavere. Tilsynsoppgaven følger av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., som regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter, på en effektiv, betryggende og åpen måte.

Gjennom tilsynsrollen skal Patentstyret kontrollere at lovens bestemmelser overholdes og sikre at de kollektive forvaltningsorganisasjonene følger lovens bestemmelser om intern styring og kontroll.

Organisasjoner og enheter som utøver virksomhets som omfattes av lovens bestemmelse om tilsyn skal registrere seg hos Patentstyret med følgende opplysninger:

 • organisasjonens eller enhetens navn
 • organisasjonsnummer
 • kontaktinformasjon
 • en kort og overordnet beskrivelse av hvilke rettigheter den forvalter og medlemmer den har

Tilsynet kan omfatte undersøkelser om handlinger mot rettighetshavere eller brukere av den rettigheten organisasjonen forvalter er i strid med loven, for eksempel praktisering av:

 • Diskriminerende vilkår for medlemskap
 • Ikke-objektive og diskriminerende lisens- og avtalevilkår

Patentstyret kan gripe inn ved å ilegge sanksjoner eller treffe andre tiltak, men er ikke pliktig til å gripe inn ved ethvert tilfelle av overtredelse. Patentstyrets tilsyn iverksettes på to måter:

 • Henvendelse fra rettighetshavere eller andre om overtredelser.
 • Patentstyret utøver tilsyn på andre områder vi ser behov for å granske, etter f.eks. selvdeklarering fra organisasjonene.

Tilsynet omfatter organisasjoner og andre enheter som er etablert i Norge, og deres virksomhet her og innen EØS-området. Patentstyret kan etter loven gi pålegg om retting, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Klage over enkeltvedtak

Hvis en organisasjon eller rettighetshaver ønsker å klage på en avgjørelse fattet av Patentstyret, er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) er klageinstans. Også forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring vil gjelde. Klage kan sendes til post@patentstyret.no.

Tilbakemelding fra rettighetshavere, kollektive forvaltningsorganisasjoner, brukere og øvrige («klage»).

En rettighetshaver, kollektiv forvaltningsorganisasjon, medlem av kollektiv forvaltningsorganisasjon, bruker samt øvrige kan sende inn en henvendelse til Patentstyret vedr. overtredelse av lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Under er opplysninger som må være med i en henvendelse. Henvendelsen er underlagt offentleglova og sendes til: post@patentstyret.no.

Opplysninger i en henvendelse («klage»)

 • Hva henvendelsen gjelder
 • Hvilken organisasjon henvendelsen gjelder
 • Hvilken bestemmelse innsender mener er overtrådt

Godkjenningsmyndighet

Patentstyret skal behandle søknader om godkjenning av organisasjoner som kan inngå avtaler med avtalelisensvirkning. Med avtalelisensvirkning menes at hvis det inngås en avtale med en representativ kollektiv forvaltningsorganisasjon, blir avtalen utvidet til også å gjelde de rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjonen. Patentstyret overtok godkjenningsordningen fra Kulturdepartementet med virkning fra 1. juli 2021.

I Norge kan det gis avtalelisensgodkjennelse på bakgrunn av både særskilt og generell avtalelisensbestemmelse. Felles for begge er at organisasjonen må oppfylle vilkåret om representativitet og egnethet. I tillegg må individuell klarering av rettigheter være enten upraktisk eller umulig.

For avtalelisenser etter generell avtalelisens og audiovisuelle produksjoner kan opphaver nedlegge forbud mot bruk av verket.

Klager over enkeltvedtak i forbindelse med godkjenningssøknader påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

En organisasjon som ønsker å inngå en avtale med avtalelisensvirkning kan sende inn en søknad om godkjenning til post@patentstyret.no.

Under er opplysninger som må være med i en søknad om godkjenning.

Søknadsopplysninger

 • Hjemmel for avtalelisens
  I henhold til åndsverkloven kan det søkes om avtalelisensvirkning etter både særskilt og generell avtalelisensbestemmelse. Søknaden må presisere hvilken bestemmelse det søkes om.

 • Område for avtalelisens
  Dersom søknaden er på bakgrunn av en generell avtalelisensbestemmelse, må organisasjonen nærmere definere området for ønsket avtalelisensvirkning.

 • Upraktisk eller umulig individuell klarering
  Organisasjonen må gi en beskrivelse av hvorfor individuell klarering på området enten er upraktisk eller umulig.

 • Representasjon
  Organisasjonen må gi en beskrivelse av hvilke rettigheter den forvalter og på vegne av hvilke rettighetshavere.

 • Egnethet
  Organisasjonene bes om å gi en redegjørelse av innkrevingssystemer og informasjon om evt. gjensidighetsavtaler.

Paint on color palette

Opphavsrett

Opphavsrett gis automatisk til den som har skapt et originalt arbeid som kunstverk, bøker, nettsteder, dataprogrammer, tegninger, skuespill, filmer, musikk og lydopptak. Du kan bruke symbolet © for å hjelpe deg med å demonstrere at du krever opphavsrett til et bestemt verk, men du trenger ikke det. 

Les mer om opphavsrett
Group of people making plans using post-it notes

Have you made a plan for your assets?

Did you know that as much as 90% of the assets in innovative companies can be intellectual property? It is therefore important that these values are managed correctly. A well-thought-out strategy is as important to commercial success as financing, marketing and sales.

Learn more about IP-strategy