Om patentretningslinjene

Patentretningslinjene gir generelle instruksjoner som søker kan forvente at Patentstyret vil følge.

Retningslinjene retter seg primært mot saksbehandlerne i Patentstyret, men vi ønsker også at de skal være til hjelp for brukerne av patentsystemet ved at retningslinjene skal bidra til å gjøre saksbehandlingen forutsigbar.

Retningslinjene må betraktes som generelle instruksjoner som søkerne kan forvente at Patentstyret vil følge. Retningslinjene (pr.) utgjør imidlertid ingen forskrift i forvaltningslovens forstand, og for bindende hjemler er det nødvendig å henvise til patentloven (patl.) eller patentforskriften (pf.).

Patentstyret skal harmonisere praksisen i søknadsbehandlingen med tilsvarende praksis ved European Patent Office (EPO) så langt gjeldende norsk lovverk tillater. Det er derfor henvist i retningslinjene til relevante deler av Guidelines for Examination (EPO-GL) og avgjørelser fra EPO Technical Board of Appeal og EPO Enlarged Board of Appeal (T- og G-avgjørelser) i retningslinjene. 

Disse finnes i sin helhet på nettsiden til EPO.