tjenester8477.jpg

Eg har ein idé

Verdiar blir skapte gjennom idear frå kreativt arbeid. Ta vare på kompetansen, erfaringa og rettane til ideane, det er verdifullt for deg og bedrifta di.

Er ideen din ny?

Sjekk om andre har tenkt på det same som deg. Før du investerer mykje tid og pengar på å utvikle og beskytte ideen din, er det smart å sjekke om andre allereie har rettar knytte til noko tilsvarande.

Søk i søkjetenesta til Patentstyret etter varemerke, design eller patent, finn du ut om andre har søkt om eller fått innvilga rettar til noko som liknar ideen din. For å få patent, må idéen vere ny. Eit tilsvarande produkt eller løysing som er kjend ein annan stad i verda, vil vere til hinder for at du får patent. Dette vil du ikkje kunne sjekke i søkjetenesta vår, men her er eit utval av internasjonale databasar som er fritt tilgjengelege.

Bestill ei forundersøking. Vi gjer ein grundig sjekk for deg. Har du funne eit aktuelt namn til bedrifta eller til eit nytt produkt, bør du sjekke om namnet allereie er registrert som varemerke.

Domenenamn: Sjekk også om namnet allereie er registrert som eit domenenamn. Det finnar du ut ved å bruke «Namnesøk» - namnesok.no, ei nettside som gjer det enkelt for deg å sjekke om både domenenamn, føretaksnamn og varemerke er ledig - alle tre i eitt søk. Du kan også sjekke på nettsidene til Norid. Du kan også sjekke på nettsidene til Norid. 

Føretaksnamn: Sjekk også om namnet allereie er registrert som føretaksnamn. Det finnar du ut ved å bruke «Namnesøk» - namnesok.no, ei nettside som gjer det enkelt for deg å sjekke om både domenenamn, føretaksnamn og varemerke er ledig - alle tre i eitt søk. Du kan også sjekke i Brønnøysundregistra.

Kor er marknaden og kven er kundane?

Sjølv om ideen er både god og ny, er det ikkje sikkert han har kommersielt potensial. 

For å tene pengar på ideen din må du først undersøkje marknaden. Du må vurdere om det er behov for produktet eller tenesta, og om produktet eller tenesta har gode føresetnader for å klare seg i konkurranse med andre.

 • Er teknologien framtidsretta, slik at han er levedyktig om nokre år?
 • Kva er marknaden villig til å betale for produktet?
 • Kva slags marknader skal du satse i, kor skal du produsere, og korleis skal du distribuere?
 • Korleis skal du gjere produktet kjent i marknaden, og kven er konkurrentane?
 • Kva er fordelane med produktet ditt samanlikna med konkurrentane sine?
 • Skal du satse åleine eller treng du samarbeidspartnarar?

Det er mange spørsmål å ta stilling til, og du treng å utvikle ein strategi for å jobbe strukturert og målretta.

IPR-strategi

Innovasjon bidrar til å sikre verdiar, skape verdiar og å unngå feilinvesteringar i utviklings- eller innovasjonsprosessar. Det er viktig å tenkje på korleis du skal forvalte og foredle dei immaterielle verdiane og rettane. Ein gjennomarbeidd strategi for dette kan gi bedrifta di eit viktig og varig konkurransefortrinn. Riktig bruk av desse rettane vil då vere like viktig for kommersiell suksess som finansiering, marknadsføring og sal.

Bedrifter med effektive IPR-strategiar plasserer einerettane sine (patent, varemerke og design) på lik linje med andre aktiva i rekneskapen. Ein MP3-spelar, til dømes, kan gjerne vere patentbeskytta for dei ulike tekniske komponentane som gjer det mogleg å høyre på musikk. Designet er den samla utsjånaden på MP3-spelaren eller enkeltelement som knappar, skjermbilde, lydtastar eller tilsvarande som lar seg beskytte med designregistrering. Namnet på produktet er ofte beskytta som eit varemerke, slik som iPad eller Sony. Dei mest kjende formene for eit slikt merke kan vere ein figur eller eit ord slik at ein kjenner igjen vara, og kan direkte eller indirekte skilje vara frå andre varer. Musikken du høyrer på, er beskytta av opphavsrett (copyright), men til skilnad frå patent-, varemerke- og designregistrering er ikkje opphavsrett mogleg å beskytte med registrering.

Ein må forvalte og utvikle IPR eller immatrielle verdiar i ei bedrift på lik linje med andre verdiar. Registrerte rettar som patent, varemerke og design er ein del av dette, men minst like viktig er kompetansen til medarbeidarar og eigne produkt. Dette kan du utvikle gjennom ei aktiv kunnskapsleiing med rutinar og aktivitetar som tar vare på dette, for eksempel ved å

 • inngå avtalar med tilsette om rettane til arbeid og oppfinningar
 • arbeide med informasjonssikkerheit og konfidensialitet og ha avtalar med både eigne tilsette, konsulentar og underleverandørar til verksemda (NDA)
 • jamleg kartlegge både kompetansebehov og status på eigne rettar, og utarbeide ein IPR-strategi
 • avklare rettane til eigne produkt. Du risikerer å bryte rettane til andre viss du ikkje har gode interne rutinar for å undersøkje dette: ved å avklare dette reduserer du den økonomiske risikoen for å utvikle produkt du ikkje kan selje.

Oppstartsbedrift eller gründer

I oppstartsfasen har du avgrensa med midlar og lite erfaring med IPR. Du må derfor prioritere hardt korleis du skal ta vare på verdiane du skaper, for å tene pengar på dei i framtida.

Det kostar pengar å søkje og få patent eller eit registrert varemerke. Det kostar meir for kvart land du søkjer i, og du må sjå utgiftene opp mot inntektene. Det er ikkje sikkert det vil lønne seg med eit patent, samtidig som kostnadane med patent i fleire land stort sett ikkje er så høge samanlikna med den totale kostnaden med å utvikle eit produkt frå idé til det er på plass på marknaden.

 • Prioriter eigne IPR-aktivitetar slik at du tar vare på og utviklar ideane ved å vere bevisst på kven du formidlar idear og planar til. Skriv konfidensialitetsavtalar med dei du jobbar saman med, og sørg for god informasjonssikkerheit ved å hindre datainnbrot eller tap av data.
 • Dokumenter både kva som er dine eigne IPR-verdiar, og korleis du skal sikre desse verdiane. Det er nyttig informasjon dersom du har behov for investeringskapital.
 • Set deg inn i og ver merksam på reglar som gjeld publisering, dersom det er aktuelt å søkje om patent eller å beskytte eit design.
 • Bruk rådgivingstenester til å utvikle IPR i di eiga verksemd.
 • Skaff deg eit nettverk med kompetanse på IPR.

Finansiering

Bedrifter og forskingsinstitusjonar er i dag avhengige av verdiane som blir skapte gjennom kunnskap, relasjonar, kreativitet, metodar og kompetanse:

 • Den viktigaste verdien kan vere logoen eller designet ein brukar for å kommunisere med marknaden.
 • For andre kan det vere nye idear til tekniske løysingar eller framgangsmåtar.
 • Det kan også vere forskingsresultat og bruk av kunnskap.

Å skaffe seg rettar til det som er kjerneverksemda di, kan vere avgjerande for suksess. Då sikrar du deg kontroll over verdiane og hindrar at andre utnyttar ideen. Ein slik einerett kan ha mykje å seie når du skal skaffe finansiering. Bruk symbola ©, ™ og patent pending for å vise overfor investorar og andre at du har søkt eller etablert rettar.

Verdiane på rettane kan bety mykje for å få innpass hos investorar. Å ha rettane i orden viser at du er seriøs, og at ideen er meir enn lause tankar. Det finst ulike typar finansieringskjelder, alt frå profesjonelle investorar til såkalla "folkefinansiering" der du går breitt ut og fleire er med finansielt. I tillegg finst det ei rekkje støtteordningar frå offentlege aktørar, som for eksempel Innovasjon Noreg.
Sjå oversikta over tilbydarar på nettsidene til Innovasjon Norge.
Sjå også Starte og drive bedrift hos Altinn

Få inspirasjon utan å bryte rettane til andre

Søketenesten vår

I den elektroniske søkjetenesta vår finn du all offentleg informasjon rundt varemerke, patent og design. Frå eitt og same søkjefelt får du raskt oversikt over kven som har rettar til kva, illustrasjonar og bilete knytte til ulike registreringar, status i saker og historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir òg nye moglegheiter for samanstilling av opplysningar, sortering og analyse med fortløpande varsling av endringar.

Forundersøking

Ei forundersøking kan gi deg viktig informasjon og innspel både i forkant og i etterkant av ein søknadsprosess. Tenesta søkjer i Patentstyret sine eigne databasar og i andre relevante databasar verda over. Tenesta kan gi deg verdifull informasjon om teknisk utvikling og rettar som andre har på fagområdet ditt.

Når bedrifter utviklar ny teknologi eller tenester, er dei sjølve ansvarlege for å unngå å krenkje andre sine rettar. Det krev inngåande kunnskap om kva som er registrert av rettar innanfor det området utviklinga skjer. Ein utviklingsprosess er tidkrevjande og kostbar, og derfor ligg det eit vesentleg insentiv for bedrifter og forskingsmiljø i å undersøkje om det finst både rettar og moglegheiter for samarbeid. Dette reduserer risikoen for å finne opp hjulet på nytt, og du opnar døra for framtidig samarbeid, partnarskap og lisensieringsmoglegheiter.
Les meir om forundersøkingar.

Kva er forskjellen på patent og varemerke?

Lær av andre

Sjå korleis andre har gjort om sine idear til verdiar for seg og verksemda.

Få hjelp på vegen

Ta kontakt med oss i Patentstyret viss du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med ein rettleiar eller ein saksbehandlar.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei