Lillian_Elena.jpg

Eg har ein rett

Ta vare på rettane dine. Rettar kan gi høve for samarbeid.

Forny retten din

For å oppretthalde retten din må du fornye den med jamne mellomrom.

  • Varemerke: du kan fornye varemerket dine kvart 10. år så lenge du ønskjer det
  • Design: du kan fornye designa dine kvart 5. år i inntil 25 år til saman
  • Patent: du opprettheld eineretten ved å betale årlege avgifter i inntil 20 år

Det er frivillig å fornye retten din. Patentstyret sender derfor ikkje ut faktura for betaling av fornyingsavgift eller årsavgift. Dersom du ønskjer å oppretthalde retten din, kan du betale avgifta elektronisk. Les meir om fornying og årsavgifter

Melding om overdraging, fusjon eller endring av namn/adresse/fullmektig

Dersom du skal gjere endringar i eksisterande varemerke-, design- og patentsøknadar eller -rettar, må endringane gjerast før du fornyer retten din. 

Bruk dette skjemaet i Altinn: «Melding til Patentstyret om overdragelse, fusjon eller endring av navn/adresse/fullmektig».

Dersom du ikkje kan bruke Altinn, kan du bruke skjemaa i PDF-format på sida Skjema.

Følg med på om nokon krenkjer retten din

Du må sjølv følgje med på om nokon krenkjer retten din.

Det kan du gjere ved å jamleg overvake marknaden, bruke internett og følgje med på aktuelle konkurrentar.  Det finst også verksemder som kan overvake marknaden for deg. Jobbar du i fleire marknader og med store varemengder, kan det vere aktuelt å inngå eit samarbeid med Toll, slik at dei kan stoppe vareleveransar dersom det er mistanke om innførsle av ulovlege kopiar. 

Du kan også bruke varslingstenesta vår. Då får du melding dersom nokon søkjer om å registrere rettar innanfor same område.

Varemerke: kva gjer du dersom nokon krenkjer varemerket ditt?

Har du oppdaga at andre bruker eit varemerke som liknar ditt eige, for same eller liknande varer eller tenester? Dette kan vere ei krenking av retten din. 

Du kan ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftleg kontakt som du seinare kan dokumentere. Du bør leggje ved ein kopi av registreringa di og be den andre parten om å stoppe bruken av varemerket. I mange tilfelle kan du lukkast i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har einerett til varemerket.

Dersom den andre parten ikkje er einig med deg eller ikkje tek omsyn til retten din, kan du gå til søksmål for domstolane. Då bør du ta kontakt med ein advokat som er spesialist på immaterielle rettar. Ein dokumentert rett i form av varemerkeregistrering vil vere av stor verdi i ei eventuell rettssak.

Design: kva gjer du dersom nokon kopierer designet ditt?

Dersom du oppdagar at andre sel eit design som du meiner er eit inngrep i designregistreringa di, bør du fyrst vurdere nøye om du synast at det andre designet gir det same heilskapsinntrykket som designet ditt.

Dersom du meiner det er eit inngrep, bør du ta kontakt med den andre parten og forklare synet ditt. Det er lurt å ta skriftleg kontakt som du seinare kan dokumentere. Du bør leggje ved ein kopi av registreringa di og be den andre parten om å stoppe bruken av designet. I mange tilfelle kan du lukkast i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har einerett til eit design.

Dersom den andre parten ikkje er einig med deg eller ikkje tek omsyn til retten din, må du gå til søksmål for domstolane. Då bør du ta kontakt med ein advokat som er spesialist på immaterielle rettar. Ein dokumentert rett i form av designregistrering vil vise datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Dette vil vere av stor verdi i ei eventuell rettssak.

Patent: kva om andre krenkjer patentet ditt?

Dette er utfordrande, og du bør alliere deg med eit patentbyrå eller eit advokatfirma.

Det er vanleg å fyrst sende brev til den du meiner krenkjer rettane dine. Ofte kjem de fram til ei løysing gjennom forhandlingar, men andre gonger må saka bli løyst i retten.

For å stoppe inngrep, kan domstolane raskt skrive ut ei såkalla mellombels åtgjerd. Dette betyr at konkurrenten din blir pålagd å stanse produksjon, marknadsføring og sal av produktet til saka kjem opp for retten. Ei behandling i rettsapparatet tek lengre tid, og retten fastset ei eventuell erstatning. Dette kan du krevje frå det tidspunktet patentsøknaden blei publisert. Rettssaker blir førte i kvart enkelt land, og dersom du må forsvare patentet i fleire land, kan kostnadene bli store. På sikt vil det bli ein felles patentdomstol for mange av EU-landa.

Utnytt retten din kommersielt

Dokumenterte rettar gjer det enklare å inngå samarbeidsavtalar om for eksempel lisensiering. Slik kan du utvide marknaden gjennom samarbeid med andre. Du kan også lisensiere inn for å byggje vidare på andre si produktutvikling.

Det er viktig å gjere eit godt forarbeid med å fastsetje verdien av rettane og inngå gode avtalar med samarbeidspartnarane. Patentrettar kan også pantsetjast, og kjøpast og seljast på linje med andre verdipapir.

Meir om pantsetjing av patent  

Meir om lisensiering

Følg med på konkurrentane dine

Ved hjelp av søkjetenesta vår kan du halde deg oppdatert på kva konkurrentane dine gjer og kva rettar dei søkjer.

Du kan få inspirasjon til vidare produktutvikling og dessutan finne aktuelle samarbeidspartnarar som du ser har rettar innanfor fagområde som er interessante for verksemda di. 

Du kan lagre søkne og bli varsla når det kjem nye søknadar.

Klager på føretaksnamn

Føretaksnamn eller firmanamn blir registrert i Føretaksregisteret i Brønnøysund. Dersom andre registrerer eit namn du meiner ligg for nært ditt, kan du klage på registreringa til Patentstyret. 

Meir informasjon om klager på føretaksnamn 

Klagar – varemerke, design og patent

Du kan klage på avgjerder som er treft av Patentstyret i di eiga sak eller i andre saker der du meiner nokon har fått ein rett på feil grunnlag. 

Meir informasjon om klagar/konfliktar

Vi hjelper deg

Ta kontakt med oss i Patentstyret dersom du har spørsmål. Du kan ringje kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med ein rettleiar eller ein saksbehandlar. Du er også velkomen til å gjeste oss i lokala våre i Oslo.

Ta eit kurs

Vi tilbyr kurs for nybegynnarar og dei meir erfarne, både frukostmøte og heildagskurs. 

Les om kurstilbodet

Offentlege aktørar

Andre offentlege aktørar som kan hjelpe deg med blant anna forretningsstrategi og økonomisk stønad er Innovasjon Noreg, Noregs forskningsråd, Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), nettverket til SIVA - klyngjar, inkubatorar osv. 

Les om stønadsordningar på nettsidene til Innovasjon Noreg. 

Du kan også få tips på Søke og drive bedrift-sida på Altinn

Private rådgivarar

Private rådgivarar og patentbyrå kan hjelpe deg med søknaden di, og følgje opp viktige tidsfristar og innbetalingar. Trass i namnet har eit patentbyrå som regel ekspertar på alle former for immaterielle rettar, inkluderte varemerke og design. 

Sjå oversikt over aktørar på iprhjelp.no

 

Lær av andre

Sjå korleis andre har gjort om sine idear til verdiar for seg og verksemda.

Få hjelp på vegen

Ta kontakt med oss i Patentstyret viss du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med ein veiledar eller ein saksbehandlar.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei