Laptop_960x320.jpg
Foto: Attensi

Attensi

«Vi vil bli ein global aktør innanfor simuleringsbasert opplæring, og vel derfor å verne varemerket internasjonalt.»

Attensi er ein leiande leverandør av simuleringsbaserte treningsprogram. Dei utvikler Attensi Technology Platform som nyttast både av kundar og partnarar for å skreddersy eigne spel og simuleringar som nyttast i opplæringsformål.  Dei har levert over 150 simuleringar til norsk og internasjonalt næringsliv dei siste 6 åra.

Dei har varemerkeregistrert namnet Attensi i Noreg, EU og er i prosess i USA. Dei har ikkje designregistrering enno, men vurderer det fortløpande.

Ekstern bistand

Inntil for 2 år sia var hemmeleghald den viktigaste forma for vern for verksemda. Etter kvart som dei fikk meir merksemd i media og frå kundar og konkurrentar både nasjonalt og internasjonalt, såg dei likevel behov for å knytte til seg fagleg ekspertise som kunne veilede dem i viktige avgjerder. Dei innleidde derfor samarbeid med Leogriff og Selmer advokatkontor. Dei bidreg med hjelp til høvesvis IP-strategi og generelle juridiske spørsmål. Dette samarbeidet gjer at Attensi tar gode avgjerder og føler seg godt tatt vare på på desse områda.

Offentleg støtte

I dei første pra etter etableringa fikk dei god støtte frå verkemiddelapparatet, særleg frå Innovasjon Noreg og etter kvart også Noregs forskningsråd. Dei har hatt Innovasjonskontrakter med Innovasjon Noreg og deltek i fleire prosjekt og program med Forskningsrådet, både Brukerstyret forskningsarena, BIA og Fyrtårnprosjekt (store tverrfaglege forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal bidra til å løyse viktige samfunnsutfordringar).

«Dette er svært viktige prosjekt for oss og bidreg til viktig forskning og utvikling av ny teknologi som vi ikkje hadde hatt finansiering til å utvikle på eiga hand. Det er særleg innan nye fagfelt som virtual reality, sensorstyring, talegjenkjenning etc. at desse verkemidla har vore kritiske for oss», seier Anne Lise Wahl.

logo+symbol.png

Les meir om Attensi

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: