Roboter i et lagersystem
Foto: Gerry Nitsch/AutoStore

Robotar og smart programvare frå AutoStore gjer effektive distribusjonssystem

AutoStore utviklar automatiserte lager- og distribusjonssystem for ein internasjonal marknad. Rettar er avgjerande for å verne og halde på innovasjonane til firmaet og posisjonen deira som pioner innanfor det som blir kalla cube storage automation.

AutoStore er eit teknologiselskap som utviklar automatiserte lager- og distribusjonssystem. Dei feira akkurat ein ny milepåle: 1000 selde system i over 46 land, med over 42 000 robotar som har henta fram over 5 milliardar kassar med varer.

Varer i kubar og robotar på skjener

Det heile starta med ideen om å optimalisere plass i varehus. I Hatteland Gruppen jobba Ingvar Hognaland som teknisk direktør. Han ville bli kvitt all lufta frå varehuset og la i 1996 fram ideen om å lagre varer i ein slags Rubiks kube. Det blei til AutoStore og cube storage, som enkelt forklart er eit byggjesett: ein konstruksjon med skjenegangar for robotane, sjølve robotane, kassar som blir fylte med varer, og eit kontrollsystem som styrer rørsler og held orden på varene. Robotane fraktar kassane til portar der lagerarbeidarar både legg inn og plukkar varer, merkjer, pakkar og sender dei ut.

I 2000-åra blei Hatteland Gruppen seld til Arrow Electronics, og AutoStore blei seinare skilt ut som eige selskap. I 2021 blei AutoStore børsnotert og verdsett til over 100 milliardar kroner. Utover AutoStore-systemet utviklar dei tilknytt teknologi som programvare- og analyseprodukt, og nisjeprodukt for varehandelen og mindre e-handelsaktørar.

Rettar sikrar konkurransekraft og vidare vekst

Noko av det viktigaste AutoStore gjer for å halde konkurrentar på avstand og sikre vidare vekst, er å ta hand om dei immaterielle rettane sine. Dei vernar teknologien gjennom IP i brei forstand. IP-strategien balanserer behovet for vern og hemmeleghald opp mot det meir operasjonelle behovet.

Gjennom eit omfattande nett av patent er dei sikra eineretten til systemet og dei enkelte delane av det. I dag har selskapet 1500 patent og patentsøknader som er knytte til lager- og distribusjonssystemet, og 270 patentfamiliar. Dei utviklar heile tida ny produktfunksjonalitet som forbetrar teknologien. For å halde på posisjonen som marknadsleiar må dei følgje nøye med på både patent som går ut, og nye som må leggjast til.

Dei sikrar eineretten til aktuelle merkevarer gjennom varemerkevern, og designvern av utsjånaden og forma til systemet gjev eit viktig supplerande vern. Desse rettane gjer det utfordrande for andre tredjepartar å kome inn på marknaden.

Dei har opplevd nokre patentstridar, men dette dreier seg berre om ein liten del av porteføljen. Dei vil halde fram med å verne patenta sine frå aktørar dei meiner bryt dei.

Vern av teknologien gjev tryggleik for innovasjon og rask vekst

– Det er viktig å vere klar over kva som gjer selskap unike. Veit ein det, blir ein lettare merksam på kva for konkurransefortrinn ein bør verne, og IP er ofte ein sentral del av det arbeidet. Vi har profesjonalisert måten vi vernar teknologien vår over tid på, og det gjev oss tryggleik til å utvikle oss og vekse raskt, seier Jenny Sveen Hovda, General Counsel i AutoStore.

Har brukt profesjonelle rådgjevarar i prosessen

Profesjonaliseringa av IP har dei gjort saman med patentbyrået Onsagers, som har følgt selskapet frå starten. Etter kvart har dei også fått hjelp frå Dehns i London. Dei jobbar saman om å utvikle og gjennomføre IP-strategien i AutoStore, mellom anna ved å identifisere, utarbeide, levere inn og følgje opp patentsøknader verda over. Målet er heile tida å verne og halde oppe konkurransefortrinnet til AutoStore som pionerane innanfor det som blir kalla cube storage.

Gode råd til andre verksemder i oppstartsfasen

– Det beste rådet vi kan kome med, er å bli medviten om kva som gjer selskapet unikt, og korleis ein best vernar desse konkurransefortrinna. Det er lurt å starte tidleg med IP. Dersom ein er i oppstartsfasen og har lite midlar, kan ein spare pengar ved å bruke ein IP-rådgjevar for å hindre at ein startar opp prosessar som ikkje fører fram, og for å hindre feil når ein søkjer om rettar utanfor Noreg, avsluttar Jenny Sveen Hovda.

Les meir om AutoStore på nettsidene deira
Les meir om korleis andre verksemder tek vare på verdiane
Les meir om patentering

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: