To personer i samtale med skjerm og videokamera
Foto: Mathias Fossum

Huddly skapar betre videomøte med intelligente kamera og kunstig intelligens

Huddly utviklar produkt ved å kombinere ekspertise på tvers av design, maskinvare, programvare og kunstig intelligens. Dei intelligente kameraa til selskapet er utvikla for å gjere det enklare og betre for folk å kommunisere med kvarandre i videomøte. Produkta er verna med ulike typar rettar.

Huddly er eit teknologiselskap som blei etablert i Oslo i 2014. Selskapet utviklar videokonferanseutstyr for betre og meir inkluderande brukaroppleving i videomøte.

Har fleire typar rettar

Huddly er verdsleiande innanfor videokamerateknologi. I tillegg til å utvikle høgteknologiske kamera, har dei òg utvikla eit særprega design for produkta sine. Dei har derfor valt å nytte fleire vernemekanismar:

  • for tekniske løysingar har dei søkt om patent
  • for design har dei sikra designregistreringar
  • for varemerka sine har dei ulike varemerkeregistreringar

Marknaden deira er i utgangspunktet heile verda. Dei har derfor valt å utbreie IP-porteføljen sin ganske breitt internasjonalt.

IPR-strategi

Deres IPR-strategi er utvikla for å sikre at dei systematisk tek vare på og vernar dei strategisk viktige innovasjonane dei utviklar i selskapet. Dei investerer tungt i produktutvikling. Det er heilt avgjerande at resultata som blir skapte gjennom dette blir verna. Internt har dei etablert ein prosess som blir følgd gjennom heile produktutviklingsløpet, slik at dei kan avgjere beste måte å sikre det enkelte prosjektet eller produktet.

Har opplevd kopiering

Dei har opplevd kopiering av eitt av produkta sine. Eit selskap marknadsførte kopiprodukt i USA, som er Huddlys hovudmarknad. Dei saksøkte dette selskapet i USA, og Huddly vann fram på alle punkt i ein dom frå 17. mai 2022.

«Utan at vi har ein klar og tydeleg strategi rundt IPR, står vi ubeskytta for angrep frå aktørar som ønskjer å utnytte det vi har skapt», seier Cecilia Orheim.

Huddly startar alltid med å identifisere IPR internt i prosjekta sine. Dei går alltid fleire rundar internt for å sikre at dei har modna prosjektet, ideen og det dei ønskjer å verne. Når dei har komme tilstrekkeleg langt i innovasjonsprosessen, samarbeider dei alltid med eit patentkontor for å sparre og ferdigstille søknader.

Gode råd til andre verksemder i oppstartsfasen

  • Sørg for å lage ein IP-strategi tidleg.
  • Sørg for å sikre at det som blir skapt i verksemda er eigd av verksemda (sikre at rettar blir overførte frå tilsette og samarbeidspartnarar).
  • Sørg for å sikre hemmeleghald i innovasjonsprosessar.
  • Vern strategisk viktig IPR i marknader der produkta skal marknadsførast, blir selde og blir produserte, og i land der det kan vere risiko for kopiproduksjon.
  • Tenk gjennom om eitt og same produkt kan vernast gjennom fleire vernemekanismar (patent, varemerke, designregistrering).
  • Overvak marknaden; følg med på kva konkurrentane gjer.

Les meir om Huddly på nettsidene deira

Les meir om patentering

Les meir om varemerkeregistrering

Les meir om korleis andre verksemder tek vare på verdiane

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: