Eksteriør med treverk på veggene.
Foto: Aksel Jermstad

Kebony satsar på patentvern og berekraftig treverk

Patentrettar har gitt Kebony tryggleik og føreseielegheit mens teknologien blei industrialisert og kommersialisert. Patentretten har også gitt Kebony handlefridom og redusert risiko ved deltaking i forskings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med andre aktørar.

Kebony er eit leiande trevaremerke og ei teknologibedrift som gjennom aktiv innovasjon og framtidsretta tenking produserer vakre, miljøvenlege treprodukt som varer lenge. Målet til Kebony er å definere om trevareindustrien og skape nye moglegheiter for treverk som berekraftig byggmateriale. Selskapet vil også fremje og praktisere samfunnsansvarleg arbeid for å forbetre miljøet på ein måte som skapar ei betre framtid.

Kebony er eit internasjonalt selskap med hovudkvarter i Oslo, produksjonslokale i Skien og Flandern (Belgia) i tillegg til dotterselskap i heile Skandinavia, salsrepresentantar i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA, og eit internasjonalt distribusjonsnettverk.

Berekraftig trevirke med lang levetid

Kebony leverer førsteklasses byggjevarer i tre produsert på ein miljøvennleg måte. Hurtigveksande trevirke frå berekraftig skogsdrift blir endra permanent gjennom kjemisk modifisering med  furfurylalkohol – eit biprodukt frå landbruket, og blir gitt eigenskapar tilsvarande tropisk tre. Desse forbetra eigenskapane gir auka dimensjonsstabilitet, haldbarheit og hardleik, og gir eit lågt vedlikehaldsbehov. Kebony nyttar altså eit plantebasert naturprodukt for å forbetre eigenskapane til eit anna naturprodukt med eit mål om å redusere CO2-utslepp og tropisk avskoging.

Rettar sikrar handlefridom og reduserer risiko

Mange kjenner merkevara Kebony og dei tilhøyrande trevareprodukta. For å fremje merkevarene og redusere risikoen for kopiering og konfliktar, er både namn og logo varemerkeregistrerte i Noreg, Europa, Nord-Amerika og i marknader av interesse for selskapet, som deler av Asia og Oseania.

Teknologien bak Kebony er ein miljøvennleg og patentert tremodifiseringsprosess som er utvikla i Noreg. Patentrettane gav Kebony tryggleik og føreseielegheit mens teknologien blei industrialisert og kommersialisert. Bedrifta sine rettar gir også handlefridom og redusert risiko ved deltaking i forskings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med forskingsinstitusjonar og andre samarbeidspartnarar. Fleire slike forskings- og utviklingsprosjekt har motteke offentleg stønad, både gjennom Innovasjon Noreg og Forskningsrådet.

Kunnskap om IP-rettar, som kjennskap til moglegheitene og avgrensingane i patent, er eit viktig grunnlag for å ta bevisste og informerte val om utforminga av og innhaldet i ein IPR-strategi.

Kebonys IPR-strategi har som målsetjing å verne IP eid av og utvikla i selskapet, for å fremje bedrifta sin konkurransefordel og motivere til utvikling og innovasjon hos dei tilsette. Alle nyvinningar blir vurderte for patenterbarheit og behov for vern. I dag er Kebonys teknologi verna gjennom fleire patent som dekkjer både produkt, kjemi- og prosessteknologi, og desse er registrerte i fleire av marknadane nemnt ovanfor samt Kina og Sør-Afrika.

Kebony får hjelp frå patentkontor nasjonalt og internasjonalt i patentarbeidet, og dei bidreg med utforming av patenttekst og handtering av formalitetene i søknadprosessane. Dei overvaker også nye patentsøknader innanfor Kebonys teknologi- og interesseområde som ein del av det aktive vernet av bedriften sin IP. Med hjelp av patentkontor har Kebony imøtegått patentsøknader som overlappa med gjeldande patent og har oppnått avvising av patentkrav som ikkje viste tilstrekkeleg oppfinnarhøgde.

IPR har også gitt moglege investorar innblikk i teknologien og teknologiutveklinga Kebony står for. I slutten av oktober 2021 sikra Kebony investeringar på € 30 millionar frå nye, internasjonale investorar. Kebonys teknologi og IPR var ein viktig faktor i desse nyinvesteringane.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: