Bilde AV1960_320.png

No Isolation

«Det er viktig at vi passar ekstra godt på ryktet vårt som vi kontinuerleg jobbar med gjennom varemerket vårt. Enn så lengje har ikkje No Isolation opplevd kopiering av produkta eller misbruk av varemerka våre. Samtidig er dette ein kontinuerleg trussel vi tek på det største alvor.»

No Isolation er ei norsk oppstartsbedrift, grunnlagd i oktober 2015 av Karen Dolva, Marius Aabel og Matias Doyle. Selskapet taklar einsemd og ufrivillig sosial isolasjon ved å utvikle kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe dei som det gjeld.

Det fyrste verktøyet som blei oppretta var AV1, ein robot designa for å hjelpe barn og unge vaksne med langtidssjukdomar å delta i kvardagen. AV1 blei lansert i august 2016, og hjelper no over 240 familiar i Noreg, Sverige, Danmark, Storbritannia, Romania og Nederland. Det andre verktøyet KOMP, er designa for å forbetre kommunikasjonen mellom generasjonar og familiemedlemer, uavhengig av teknologiske kunnskapar. KOMP blei lansert i november 2017. No Isolation er ein tankeleiar for emna einsemd og isolasjon og har for tida 60 tilsette på kontor i Oslo, Amsterdam, London og New York.

No Isolation samarbeider tett med andre bedrifter, velgjerande organisasjonar og offentleg sektor i å utarbeide nye produkt. Produksjonen og mykje av designa er blitt til ved hjelp av andre.

Rettar

No Isolation er medvitne på å sikre verdiane i bedrifta, og har fleire typar rettar:

Patent:

  • Dei har ein patentsøknad på digital koplingsteknologi i Noreg og EU som dei reknar med å få innvilga mykje snart.
  • Ein tilsvarande patentsøknad i USA.

Varemerke:

  • Eit varemerke for namnet No Isolation med tilhøyrande logo er godkjent i Noreg og EU, samt er forventa å bli godkjent i fleire land som har signert Madrid-protokollen. 
  • Eit varemerke for namnet KOMP med tilhøyrande logo som er forventa å bli godkjent i fleire land som har signert Madrid-protokollen, deriblant Noreg og EU.

Design:

  • Designvern for AV1 i Noreg.
  • Søknad om designvern for KOMP i Noreg som er forventa å bli godkjent, og med moglegheiter for utviding via Haag-protokollen.

No Isolation nyttar seg av særdeles dyktige norske spesialistar som fungerer som fullmektigane deira opp mota Patentstyret og utanlandske patentstyresmaktene.

Kvifor har dei valt å verne verdiane?

«No Isolation er eit selskap som lever for å løyse utfordringar knytte til sosial isolasjon ved å fokusere på løysingar, ikkje nødvendigvis produkt. Det fordrar at vi samarbeider tett med brukarane våre, både noverande og framtidige, velgjerande organisasjonar og offentleg sektor.»

Les meir om No Isolation på nettsidene deira: https://www.noisolation.com/no/

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: