Podbike vurderer heile tida kva dei bør patentere når dei utvikler sine produkt

«Vi vurderer heile tida om våre løysingar kan patenterast og gjer søk på gjeldande patenter. Heldigvis opererer vi i eit fagfelt med få aktørar og kor vi er bland dei framste på teknologiutviklinga.»

Selskapet Podbike blei etablert i 2016 av Per Hassel Sørensen og Anne-Lise Heggland. Firmaet held til på Forus midt mellom Stavanger og Sandnes, og har eit lite, men dyktig team av erfarne ingeniørar, kreative entusiastar og forretningsorienterte personar.

Om produktet

Podbike utviklar ein elsykkel med fire hjul og fullt vern mot veret med plass til ein vaksen og eit born. "For å få til eit praktisk kjøretøy har vi vore i naud til å konstruere hovudkomponentane sjølv. Vi fokuserer på å levere eit praktisk produkt som er verkeleg gøy å bruke. Det er bærekraftig og skal produserast med minimalt karbonavtrykk og stor bruk av materiale som kan gjenbrukast".

Patentvern

Nokre løysingar dei kjem fram til, ser dei at dei med fordel kan verne med patent. Andre løysingar blir for vanskelege eller kostbare å verne med patentering. Da vel dei ofte å publisere, for på den måten å hindre at andre kan patentere noko tilsvarande. Andre deler av teknologien har dei heldt hemmeleg. Det gjeld primært teknologi som er vanskeleg og kostbar å ekstrahere via "reverse engineering".

I tida før utstillingar og konferansar er det travelt, for da må dei avgjere om dei skal patentere eller publisere. Er dei usikre, lar dei vere å vise dette fram, og held det hemmeleg inntil dei har tatt ei avgjerd.

Ekstern bistand

Dei har fått mykje ekstern hjelp når det gjeld IPR, frå til dømes IPR-rådgivarar i Innovasjon Noreg og i samband med ulike utviklingsprogram og konferansar. Dei har leidd IPR-spesialistar i inn- og utland som rådgivarar og konsulentar. I tillegg har deira tekniske sjef Per Hassel Sørensen 30 års erfaring med utarbeiding av patentsøknader, designvern og andre formar for rettsvern.

Varemerke og designvern

Sidan dei utvikler eit internasjonalt produkt, har dei søkt om og fått innvilga både ordmerket Podbike samt logoen som registrert varemerke i viktiga marknadar globalt. Dei har også designregistrert sykkelen og sykkelgarasjen sitt eksteriør.

Dei er oppteke av reguleringar på det området dei opererer, sidan det påverker marknadsmoglegheitene for Podbike. Defor er det også aktivt medlem i ISO sin hovudstandardiseringskomité for syklar og underkomité for elsyklar. Derved veit dei kva for krav som etter kvart vil kome.

Tankar om framtida

Podbike har planar om å bli ein leiande global produsent av lette elektriske kjøretøy og tilhøyrande infrastruktur med minimal miløbelastning. Dei ser også at sykkelen er ein perfelt plattform for sjølvkøyrande kjøretøy, då dei teknologiske utfordringane er relativt enkle og risikoen for ulykker minimal samanlikna med for eksempel bilar eller bussar. Dei er tidlig ute, men dei meiner at timinga er perfekt for å tilby autonomi som gjer byar betre å bu i. Målsettinga deira er at kjøretøya skal erstatte mest mogleg bruk av bil på korte avstander.

Offentleg støtte

Dei har fått tilskudd frå Innovasjon Noreg i etableringsfasen samt delteke på bedriftsutviklingskurs og -samlingar i deira regi.

Innovasjon Noreg i Stavanger har også vore ein viktig støttespelar i samband med søknad om midlar gjenom Horison2020 i EU (SME Instrument, fase 1). Dei fikk søknaden sin gjennom på første forsøk i 2018, og planlegg å søkje om støtte også i neste fase (fase 2) i 2019. 

Selskapet har også fått innvilga treårig Skattefunn (Noregs Forskningsråd).

Les meir om Podbike

Les meir om patentering

Les meir om andre verksemder

Les meir om støtteordningar på Altinn sine sider

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: