Kvalitetspolitikk

Patentstyret skal vere ei effektiv og kundevennleg myndigheit som innvilgar robuste rettar slik at norsk næringsliv kan få auka verdiskaping frå dei immaterielle verdiane sine. Målet om å vere blant Europas fremste IPR-myndigheiter bidreg til at vi leverer gode tenester. Dette betyr at vi tek korrekte avgjerder, leverer til rett tid, at kundar og tredjepart er tilfredse, og at vi utfører jobben kostnadseffektivt. 

Ved å vere tett på kunden blir tenestene våre betre og meir relevante. Vi nyttar kundane sine tilbakemeldingar som innspel til kontinuerleg forbetring av prosessane og tenestene våre. Vi svarer raskt på kundespørsmål, og brukar eit språk som kundane forstår.

For å kunne levere relevante tenester av høg kvalitet er vi avhengige av engasjerte og kompetente medarbeidarar. Dette blir oppnått blant anna ved å ha tydelege leiarar som vektlegg behovet til kundane og samfunnet, som hjelper med å prioritere mellom oppgåver og som motiverer, inspirerer og skaper tillit.

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: