Rapportar og utgreiingar

Ulike rapportar og utgreiingar innanfor Patentstyrets fagområde.

Patentlandskapsanalyser: ei oversikt
Ein patentlandskapsanalyse kartlegg handlingsrommet rundt ein bestemt teknologi, nasjonalt, regionalt eller globalt. Ein slik landskapsanalyse gir nyttig informasjon om patenteringsaktivitetane til konkurrentane og samarbeidspartnarane og kva moglegheiter som finst for vidareutvikling og innovasjon.

Analyse av «merkevaren» Patentstyret (PDF, 2019)
I forbindelse med arbeidet med strategi for perioden 2018-2022, har Patentstyret gjennomført ein analyse av «merkevaren» Patentstyret, for betre å forstå i kva grad merkevaren vil kunne bidra til å nå måla i strategien. Analysen beskriv korleis dagens merkevare blir oppfatta og ny ønskt posisjon for merkevaren Patentstyret.

Green technologies and renewable energies - innovating and patenting
- Proceedings of the conference, 20 November 2018, Oslo, Norway (PDF)

Prioriteringsanalyse for Patentstyret sitt mål «Betre bruk av immaterielle verdiar» (2016). Analyse om korleis vi skal prioritere ressursane våre framover for å stimulere norsk næringsliv til betre utnytting av deira immaterielle ressursar og betre bruk av immaterielle rettar.

Lys langs veien. Rapport om bruk av immaterielle rettar blant små og mellomstore bedrifter (PDF, 2014)

Unike idear, store verdiar: Stortingsmelding om immaterielle verdiar og rettar (Meld. St. 28 (2012-2013)) lansert 13. april 2013 (lenkja går til regjeringen.no)

IR-intensive næringar og økonomiske bidrag i Noreg (2011-2013).
Studien har sett på bidrag til BNP, sysselsetting, handel og andre økonomiske indikatorar for næringar som har intensiv bruk av immaterielle rettar (IR), basert på ei rangering av næringar i EU. Studien omfattar åra 2011-2013 og er på engelsk. Samandrag (PDF) og heile rapporten (PDF).

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: