Strategi 2018-2022

Forventingane til kundane og samfunnet stiller stadig større krav til oss som styresmakt og kompetansesenter.

Utviklinga i næringslivet skaper behov for betre bruk av immaterielle verdiar og rettar i ein aukande global konkurranse. For å vere i takt med samfunnsutviklinga og møte framtidig kundebehov, må vi effektivisere og digitalisere tenestene våre for å nå fleire i det nye næringslivet.

For å få til dette, har vi laga ein strategi med fire målbilete for 2022:

  • Blant Europas beste IPR-styresmakter
  • Tettare på kunden
  • Styrka IPR-kompetanse
  • Ein organisasjon i fornying 

 

Tildelingsbrev

Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller Nærings- og fiskeridepartementet løyvingane til disposisjon for Patentstyret. Dette blir gjort ved eit tildelingsbrev. I tildelingsbrevene blir bl.a.fastsett resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav.
Tildelingsbrev for 2020 (PDF)

Rapportar og utredningar

Årsrapportar 
Andre rapportar

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: