Erstatning / replacement

Forholdet mellom ei nasjonal og ei internasjonal varemerkeregistrering, varemerkelova § 73.

Viss ei internasjonal registrering utpeiker Noreg og det allereie foreligg ei norsk registrering for same innehavar for same merke og vareliste, vil den internasjonale registreringa få vern i Noreg med same prioritetsdato som den norske registreringa.

Erstatninga kan bli registrert på den internasjonalen registreringa (dvs. utpekningen) dersom innehavar ber om det. Det vil då framgå av den internasjonalen registreringa at denne har fått vern med prioritet frå den norske registreringa.

I Madridprotokollen kallast dette "replacement", mens det i den norske varemerkelova § 73 er omsett til "erstatning".

Slik erstatning skjer automatisk dersom vilkåra er oppfylt, altså utan at innehavar treng å be om det og utan at Patentstyret registrerer det i varemerkeregisteret. (Jf. Protokollen sin art. 4 bis og WIPO sin Guide to the Internasjonal Registration of Marks, avsnitt 87.5: "… the replacement is deemed to take place automatically, without any action by the holder being necessary and without any record having to be made of the replacement").

Dette inneber altså at erstatning gjennomførast utan at dette framgår av varemerkeregisteret med mindre innehavaren ber om det. Det vil uansett framgå av dokument i saka dersom kunden ber om erstatning. Viss vilkåra er oppfylt har erstatning skjedd, og det er i desse tilfella opp til innehavaren å forsikre seg om at alt er i orden.

Vilkåra for erstatning

Det skal dreie seg om:

  1. Identiske merke
  2. Identisk innehavar
  3. Heile varelista i den norske registreringa inngår i utpeikinga.
    Viss den internasjonale registreringa er registrert for varer/tenester som ikkje er omfatta av den nasjonale registreringa, vil den internasjonale registreringa få ulik prioritet for dei ulike varene/tenestene.
  4. Utpeiking av Noreg for den internasjonale registreringa må ha skjedd mens det nasjonale merket hadde vern i Noreg. Det avgjerande er at WIPO har registrert utpeikinga av Noreg i sitt register, så notifikasjonen behøver verken vere motteke av Patentstyret eller beslutta gjeldande i Noreg. Erstatning kan også krevjast i 6 månad etter registreringsperioden sitt utløp, jf. varemerkelova § 33.

Erstatning inneber ikkje at det nasjonale merket bortfell, sjølv om nemninga "erstatning" kan bli forstått slik. Den nasjonale registreringa kan oppretthaldast og fornyast som vanleg dersom dette er ønskjeleg. Dette går også fram av WIPO's Guide to the International Registration of Marks, avsnitt 87.04:

 

"The reference to the international registration being deemed to replace the national or regional registration is not to be taken as meaning that the registration is suspended or otherwise affected. It remains on the register of the Contracting Party concerned, with all the rights attaching to such a registration, as long as it is renewed by its holder"

Vi anbefaler likevel å oppretthalde den nasjonale registreringa i alle fall i den femårsperioden kor den internasjonale registreringa er avhengig av basisregistreringa.

Vi registrerer erstatninga i varemerkeregisteret og kunngjer den i Norsk varemerketidende dersom innehavaren ber om dette og vilkåra for erstatningen er oppfylt.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: