Erstatning / replacement

Forholdet mellom ei nasjonal og ei internasjonal varemerkeregistrering, varemerkelova § 73.

Viss ei internasjonal registrering utpeiker Noreg og det allereie foreligg ei norsk registrering for same innehavar, same merke og med heilt/delvis same vareliste, vil den internasjonale registreringa få vern i Noreg med same prioritetsdato som den norske for dei varene/tenestene begge merka gjeld for.

I Madridprotokollen art. 4bis kallast dette «replacement», som i den norske varemerkelova § 73 er omsett til «erstatning». Madridforskrifta gir utfyllande føresegner om erstatning i Rule 21. Ytterlegare rettleiing finst i WIPO sin Guide to the International Registration of Marks.

Føresegna om erstatning er ein prioritetsregel. Formålet er at den internasjonalen registreringa skal kunne få med seg prioriteten til den eldre nasjonale registreringa, og at innehavaren såleis kan sleppe å bruke ressursar på å fornye tidlegare nasjonale registreringar i eitt eller fleire medlemsland.

Erstatning skjer automatisk dersom vilkåra er oppfylte, altså utan at innehavar treng å be om det og utan at Patentstyret registrerer det i varemerkeregisteret. Av omsyn til tredjemann er det likevel tilrått å be Patentstyret gjere merknad om erstatninga.

Erstatninga blir merkt på den internasjonalen registreringa (dvs. utpeikinga) dersom innehavaren ber om det og vilkåra for erstatning er oppfylte. Patentstyret kunngjer erstatninga i Varemerketidende og informerer WIPO, slik at prioriteten også blir merkt i det internasjonalen registeret og kunngjorde i Gazetten.

Erstatning inneber ikkje at det nasjonale merket utgår, sjølv om nemninga «erstatning» kan forståast slik. Den nasjonale registreringa kan oppretthaldast og fornyast som vanleg dersom dette er ønskjeleg. Vi tilrår å oppretthalde den nasjonale registreringa i alle fall i den femårsperioden kor den internasjonale registreringa er avhengig av basisregistreringa.

Vilkåra for erstatning

Det skal dreie seg om:

  1. Identiske merke
  2. Identisk innehavar
  3. For å få prioritet for heile varelista, må alle varene/tenestene i den internasjonale registreringa vere dekka av varelista i den nasjonale registreringa. Ein kan få prioritet for deler av varelista. Den internasjonale registreringa får med seg prioritet frå den nasjonale så langt varene/tenestene er dekte av den nasjonale. For dei øvrige varene/tenestene vil den internasjonale registreringa behalde den opprinnelege prioriteten. Den internasjonale får i slike tilfelle to eller fleire prioritetar.
  4. Utpeiking av Noreg for den internasjonale registreringa må ha skjedd mens det nasjonale merket hadde vern i Noreg. Det avgjerande er at WIPO har registrert utpeikinga av Noreg i sitt register, så notifikasjonen behøver verken å vere motteke av Patentstyret eller beslutta gjeldande i Noreg. Erstatning kan også krevjast i 6 månad etter utløpet av registreringsperioden, jf. varemerkelova § 33.

Regelverk

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt.

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: