Fortsatt behandling trass fristoversitjing (tidlegare kalla opppreising)

Viss du ikkje har overheldt ein bestemt frist, og det har ført til at du har tapt ein søknad eller ein rett, kan du prøve å få søknaden eller retten din tatt opp igjen ved å levere eit krav om at saka di skal takast under behandling trass i fristoversitjinga.

Patentlova blei endra 1. juli 2019. Denne sida er foreløpig ikkje oppdatert. Sjå bokmål.

Døme på typer av fristoversijtingar der høve til fortsatt behandling gjeld:

 • Ved betaling av årsavgifter og fornyingar
 • Oversitjing av gjenopptakingsfristen
 • Frist for å betale gjenopptakingsgebyr
 • Frist for å levere klage til Klagenemnda for industrielle rettar
 • Frist for å betale gebyr for krav om fortsatt behandling (oppreisingsgebyr)
 • Frist for å validere eit EP-patent
 • Frist for å betale valideringsgebyr for EP-patent
 • Frist for å vidareføre ein PCT-søknad til nasjonal fase
 • Frist for å betale søknadsavgift PCT (samt gebyr for utsatt omsetjingsfrist

Slik leverer du eit krav om fortsatt behandling trass i fristoversitjing

Viss du ønskjer fortsatt behandling av saka di, må du sende ein skriftlig søknad med krav om dette til Patentstyret. Søknaden må vere motteke av Patentstyret seinast innan 2 månader etter at du eller fullmektigen din vart merksam på fristoversitjinga.

Patent: Viss saka gjeld eit patent eller ein patentsøknad, må vi som hovudregel motta kravet ditt ikkje seinare enn tolv månader etter at den aktuelle fristen gjekk ut, eller seinast seks månader etter siste frist, viss fristoversitjinga gjeld manglande betaling av årsavgift.

Varemerke og design: Gjeld fristoversitjinga ei varemerke- eller ein designsak, må vi ha motteke kravet ditt seinast 4 månader etter utløpet av den aktuelle fristen. 

Innan dei same fristane må du også gjere den unnlatte handlinga, det vil seie at du må gjere det du skulle ha gjort innan den fristen som blei oversitte. Dette kan til dømes vere å betale den eller dei avgiftene som manglar eller å svare på brevet vårt.

Viss den unnlatte handlinga er å betale ei avgift til Patentstyret og moglegheita for betaling gjennom handlevogna i søketenesta vår har falt bort, må du betale direkte til Patentstyrets sitt kontonummer: 8276.01.00192. NB: Hugs å oppgi søknadsnummeret eller nummeret på retten for saka di når du betaler.

Det gjeld eit strengt krav til aktsamheit ved fristoversitjing

Det stillast som utgangspunkt eit strengt krav til aktsamheita di viss du har oversitte ein lovbestemt frist. Bruker du ein fullmektig til å representere deg overfor Patentstyret, vil kravet til aktsamheit også omfatte fullmektigen. Som hovudregel kan saka di berre takast under fortsatt behandling viss fristoversitjinga skuldast ein enkeltståande feil gjort av underordna personale og under føresetnad av at det har vore etablert tilfredsstillande rutiner for å sikre at frister blir overholdt.

Du må normalt vise til at du og/eller fullmektigen din har eit saksbehandlingssystem som er logisk og overskueleg, og at arbeidsrutinene blir utførde av kvalifisert personale, samt at det føreligg eit akseptabelt kontrollsystem for "kryssjekk" av viktige arbeidsoppgåver.

I kravet ditt er det derfor viktig at du gir ei fullstendig og grundig forklaring av kvifor du ikkje har overheldt fristen. Viss fristoversitjinga skuldast sjukdom, må du dokumentere dette ved å sende inn ein kopi av sjukemelding eller liknande.

For at vi skal kunne ta kravet ditt til følgje, må du ha vore så aktsam som vi med rimelegheit kan krevje av det ved fristoversitjinga. Det er din eigen plikt som innehavar av ein søknad eller ein rett å passe på at fristar blir overheldt. Når det gjeld betaling av årsavgifter eller fornyingar, er det til dømes ikkje tilstrekkeleg å berre basere deg på å motta varselbrev frå Patentstyret.

Døme på moment som kan vere relevante å ta med i kravet ditt:

 • Kva for rutinar hadde dykk for å overhalde krister for fornying av retten?
 • Hadde du noko form for kontrollrutinar for betaling av avgifter, for å sikra at avgifter blei betalt i tilfelle du var forhindra frå å følgje opp løpande betalingar?
 • Viss oversitjinga gjeld årsavgift eller fornyingsavgift: Kvifor fylgde du ikkje med på retten din i Patentstyret si søkjeteneste der fristane for betaling går fram?
 • Kvifor hadde du ikkje gitt Patentstyret beskjed om eventuell adresseendring?
 • Kvifor ba dykk ikkje om fristforlenging for å svare på Patentstyret sitt brev?

Kva skjer etter at vi har motteke kravet ditt?

Når vi har motteke kravet ditt om at saka skal takast under fortsatt behandling, undersøkjer vi om du har levert kravet ditt innan to månader etter at du blei merksam på at fristen var gått ut. Ut over dette kontrollerer vi at du innan same frist har gjort den unnlatte handlinga (til dømes å svare på brevet vårt eller betale avgiftene som manglar).

Viss vi finn at loven sine formelle vilkår er oppfylde, sender vi deg ein faktura på eit gebyr for behandling av kravet ditt. Dette gebyret utgjer kr. 3000 for patentsaker, kr. 2750 for varemerkesaker og kr. 2800 for designsaker. Fakturaen har ein månads betalingsfrist.

Viss vi skal kunne behandle kravet ditt, må du batale gebyret innan fristen som er oppgitt på fakturaen. Etter at du har betalt saksbehandlingbegyret innan fristen, vil vi ta kravet ditt opp til behandling i eit utval som vurderer om di sak oppfyller lova sine vilkår om fortsatt behandling trass i fristoversitjinga.

Har du spørsmål?

Lurer du på noko knytt til fortsatt behandling trass i fristoversitjing? Kontakt kundesenteret vårt på tlf. +47 22 39 73 00.

Regelverk

Vilkåra for å få saka di tatt under fortsatt behandling trass i fristoversitjing blir regulert av lovvedtak i:

Lenkene blir åpna i Lovdata.

 

 

 

 

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: