Klassifisering design

Locarno-klassifikasjon er eit internasjonalt system for klassifisering av design. Denne versjonen tredde i kraft 1. januar 2023.

Teksten i klassane og underklassane gir ein generell indikasjon på det området varene tilhøyrer. Enkelte varer kan likevel inngå under meir enn ein slik tekst. Vi anbefaler derfor at du undersøkjer i den alfabetiske varelista for å forsikre deg om riktig klassifisering av dei forskjellige varene.

Val av riktig klasse

Vi plasserer designet i den klassen som vi meiner er den korrekte utan å be søkjaren eller fullmektigen godkjenne dette først. Vi kontakter søkjaren eller fullmektigen viss vi er i tvil om kva klasse som er den korrekte.

Meir om oppbygging av klassifiseringssystemet

Merknadar som gjeld ein heil klasse, er ikkje gjentatt for dei underklassane som merknadane gjeld. Dei bør derfor takast omsyn til ved vurderinga av merknadane til underklassane.

Der det ikkje er eigen klassifisering for varer som er meint å utgjere ein del av eit anna produkt, set vi desse varene i same klasse og underklasse som det produktet dei er meint å utgjere ein del av, dersom dei ikkje normalt kan brukast til andre formål.

Locarno klassifikasjon - 14. utgåve

Oversikt over klassane

Klasse 1 Næringsmiddel
Klasse 2 Klede og sysaker 
Klasse 3 Reiseartiklar; futteral, parasollar og personlige eigedelar ikkje spesifisert andre stader 
Klasse 4 Børstevarer 
Klasse 5 Tekstilmetervarer, flate stoffar av syntetisk eller naturleg materiale
Klasse 6 Møblering
Klasse 7 Hushaldsvarer ikkje spesifisert andre stader
Klasse 8 Verktøy og jernhandelvarer
Klasse 9 Emballasje og behaldarar for transport og handtering av varer
Klasse 10 Klokker, ur og andre måleinstrument, kontroll- og signalinstrument
Klasse 11 Prydgjenstandar
Klasse 12 Transportmiddel og løfte- eller heiseanordningar 
Klasse 13 Utstyr for produksjon, distribusjon eller omforming av elektrisk energi
Klasse 14 Utstyr for opptak, telekommunikasjon og databehandling
Klasse 15 Maskiner ikkje spesifisert andre stader 
Klasse 16 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparat
Klasse 17 Musikkinstrument
Klasse 18 Trykkje- og kontormaskiner 
Klasse 19
 
Papirhandlarvarer, kontorutstyr, materiell for kunstnarar og for undervisning 
Klasse 20 Sals- og reklameutstyr, skilt 
Klasse 21 Spill, leiketøy, telt og sportsartiklar
Klasse 22
 
Våpen, pyrotekniske artiklar, artiklar for jakt, fiske og utrydding av skadedyr 
Klasse 23 Utstyr for distribusjon av væsker og gassar og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg, fast brensel
Klasse 24 Medisinsk utstyr og laboratorieutstyr 
Klasse 25 Bygningar og bygningselement 
Klasse 26 Belysningsartiklar
Klasse 27 Tobakk og artiklar for røykjarar
Klasse 28
 
Farmasøytiske og kosmetiske produkt, toalettartiklar og -apparat 
Klasse 29
 
Innretningar og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid 
Klasse 30 Artiklar for pleie og behandling av dyr 
Klasse 31
 
Maskiner og apparat for tilbereiing av mat og drikke - ikkje spesifisert andre stader 
Klasse 32 Grafiske symbol og logoar, overflatemønster, ornamentering, arrangement av interiør og eksteriør

 

Ei detaljert oversikt, kun på engelsk og fransk, finner du på WIPO sine sider om Locarno-klassifikasjonen.


Klasse 1 Næringsmiddel

Merknad
Omfattar næringsmiddel for menneske, næringsmiddel for dyr og dietetiske næringsmiddel.
omfattar ikkje emballasje (klasse 9).

01-01 Bakervarer, kjeks, konditorvarer, makaronivarer og andre produkt basert på korn, sjokolade, konfekt og is

01-02 Frukt, grønsaker og produkt laga av frukt og grønsaker

01-03 Oster, smør og erstatningar for smør, andre meieriprodukt

01-04 Slaktevarer (inkludert varer av svin); og fiskevarer

01-05 Tofu og tofuprodukt

01-06 Næringsmiddel for dyr

01-99 Diverse


Klasse 2 Klede og sysaker

Merknad
omfattar ikkje klede for dukker, spesialutstyr for vern mot brannfare, for å hindre ulukker og for redningsformål (klasse 29), eller klede for dyr (klasse 30-01).

02-01 Underklede, undertøy, korsett, brysthaldarar, nattøy
Merknad
a. omfattar ortopediske korsett og nattøy.
b. omfattar ikkje hushaldslintøy (klasse 06-13).

02-02 Klede
Merknad
a. omfattar alle slags klesplagg, herunder pelsverk, badedraktar, sportsklede og ortopediske klede, bortsett fra til unntaka under b.
b. omfattar ikkje underklede (klasse 02-01) og klede som inngår i klassane 02-03, 02-04, 02-05 og 02-06.

02-03 Hovudplagg
Merknad
Omfattar alle slags hovudplagg for menn, kvinner og barn.

02-04 Fottøy, sokkar og strømpar
Merknad
Omfattar også spesialstøvlar for sport, slik som for fotball, ski og klatring, ortopedisk fottøy og sokkar, så som strømpebuksar, gamasjar og andre beinklede.

02-05 Slips, skjerf, halstørkleog lommetørkle
Merknad
Omfattar alt «flatt» tilbehør til klede.

02-06 Hanskar
Merknad
Omfattar operasjonshanskar og beskytta gummi- eller plasthanskar for hushaldsbruk eller for forskjellige yrke eller for sport.

02-07 Sysaker og tilbehør til klede
Merknad
a. Omfattar knappar, spenner for klesplagg, hovudplagg og fottøy, lisser, knappenåler, utstyr for handsaum, strikking og brodering og tilbehør til klede, så som belter, stropper til hoftehaldarar, bukseseler.
b. omfattar ikkje garn eller andre tråder (klasse 05-01), pynteartiklar for møblar, puter og klede (klasse 05-04), sy- og strikkje- og broderingsmaskiner (klasse 15-06), eller utstyr for sying (behaldarar) (klasse 03-01).

02-99 Diverse 

Klasse 3 Reiseartiklar, futteral, parasollar og personlege eigedelar, ikkje spesifisert andre stader

03-01 Koffertar, handkoffertar, dokumentmapper, handvesker, nøkkelhaldarar, futteral spesielt laga for sitt innhald, lommebøker, og liknande gjenstander
Merknad:
Omfattar ikkje artiklar for transport av varer (klasse 9) eller sigar- eller sigarettetui (klasse 27-06).

03-02 [Ledig]

03-03 Paraplyar, parasollar, solskjermar og spaserstokkar

03-04 Vifter

03-05 Innretninger for å bere spedbarn og barn
Merknad
omfattar ikkje innretningar for å bere barn som inngår i klasse 6 og klasse 12.

03-99 Diverse

Klasse 4 Børstevarer

04-01 Børster, penslar og kostar for rengjøring
Merknad
Omfattar ikkje klesbørstar (klasse 04-02).

04-02 Toalettbørstar, klesbørstar og skobørstar
Merknad
a. Med "toalettbørstar" meiner vi børstar for pleie av kroppen, f.eks. for håret, neglane eller tennene.
b. Omfattar ikkje elektriske tannbørstar (apparat) (klasse 28-03).

04-03 Børstar for maskiner
Merknad
Med «børstar for maskiner» meiner vi børstar som er maskindelar eller del av spesielle køyretøy

04-04 Kostar og penslar for maling, kostar og penslar for bruk ved matlagning

04-99 Diverse

Klasse 5 Tekstilmetervarer, flate stoff av syntetisk eller naturlag materiale

Merknad
a. Omfattar alle tekstilar eller liknande varer som blir solgt metervis og som ikkje er sydd.
b. Omfattar ikkje ferdigsydde varer (klasse 2 eller 6).

05-01 Tråd
Merknad
a. Omfattar garn og tråd.
b. Omfattar ikkje f.eks. reip, wire, tau, hyssing (klasse 09-06).

05-02 Kniplingar, blonder

05-03 Broderier

05-04 Bånd, snorer og andre pynteartiklar for møbel, puter og klede

05-05 Tøy og stoff
Merknad
Omfattar tøy og stoff, vevde, strikka eller tilverka på annan måte, presenning, filt og vadmel.

05-06 Flate stoff av syntetisk eller naturleg materiale
Merknad
a. Omfattar stoff med einaste karakteristiske egenskap er deira overflate-ornamentering eller veving, i særleg flate material, slik som tapet, linoleum og sjølvklistrande plastfoliar så vel som arkmaterialar til innpakning og ruller av papir, med atterhald for unntaka under b.
b. Omfattar ikkje skrivepapir, sjølv om det er i rullar (klasse 19-01) eller flate material brukt som bygningskomponentar, slik som veggpanel og tak- og veggkledning (klasse 25-01).

05-99 Diverse

Klasse 6 Møblering

Merknad
a. Samansette møbel som inneheld deler som inngår i fleire underklass<r, er klassifisert i klasse 06-05.
b. Møbelsett, så sant dei må reknast som eitt design, er klassifisert i klasse 06-05.
c. Omfattar ikkje tekstiler i metervare (klasse 5). 

06-01 Seter
Merknad
a. Omfattar alle typer seter sjølv om dei også kan brukast til å liggje i, slik som benkar, hammockar, divanar, ottomandivanar, badstuebenkar og sofaar.
b. Omfattar seter for køyretøy.

06-02 Senger
Merknad
a. Omfattar sengerammer og sengebunnar.
b. Omfattar ikkje seter eigna til å liggje på, (Klasse 06-01) slik som benkar, hammockar, divanar, ottomandivanar, badstuebenkar og sofaar.

06-03 Bord og liknande møbel
Merknad
Omfattar ikkje bord for spill (klasse 21-01) eller for sport (klasse 21-02)

06-04 Møbel for oppbevaring
Marknad:
a. Omfattar skap, møbel med skuffer eller rom, og hyller.
b. Omfattar kister, fôrstoff for kister og kremasjonsurner

06-05 Samansette møbel

06-06 Andre møbel og møbeldelar

06-07 Speil og rammer
Merknad
Omfattar ikkje speil i andre klasar (sjå den alfabetiske lista).

06-08 Kleshengarar

06-09 Madrassar og puter

06-10 Gardiner, forheng og persienner

06-11 Gulvtepper, -matter og -løparar

06-12 Veggteppe

06-13 Dyner, pledd, teppe og liknande produkt, hushaldningslintøy og dekketøy
Merknad
Omfattar møbeltrekk, sengeteppe og bordduker.

06-99 Diversedekk

Klasse 7 Hushaldsvarer, ikkje spesifisert andre stader

Merknad
a. Omfattar hushaldsinnretningar og reiskap som brukast for hand, sjølv om dei er motordrevne.
b. omfattar ikkje maskiner og innretninger for tilberedning av mat og drikkje (klasse 31)

07-01 Serviser og glasstøy
Merknad
a. Omfattar fat og stentøy i alle material, også av papir og papp.
b. Omfattar ikkje kokeinnretningar og -behaldarar slik som kokekar av glass eller ildfast leire (klasse 07-02) eller blomstervasar, blomsterpotter, porselen- og glassvarer av reint dekorativ art (klasse 11-02).

07-02 Kokeinnretningar, -reiskap og -behaldarar

07-03 Bordbestikk

07-04 Apparat og reiskap til å tilbereie mat eller drikkje, handdrevne
Merknad
a. Omfattar ikkje apparat og reiskap klassifisert i klasse 07-02 og 31.
b. Omfattar ikkje kjøkkenknivar, knivar for fjerning av bein i kjøt (klasse 08-03).

07-05 Strykejern, utstyr for vasking, reingjering og tørking
Merknad
Omfattar ikkje elektriske hushaldsapparat for vasking, reingjering og tørking (klasse 15-05).

07-06 Anna utstyr for bord og kjøkken

07-07 Andre hushaldningsbehaldarar

07-08 Tilbehør til ildstad

07-09 Stativ og haldarar for hushaldsapparat og –utstyr

07-10 Kjøle- og fryseinnretningar, isolerende behaldarar

07-99 Diverse

Klasse 8 Verktøy og jernhandelsvarer

Merknad
a. Omfattar handverktøy, sjølv om mekanisk kraft blir brukt i staden for muskelkraft, f.eks. elektriske sager og bor.
b. Omfattar ikkje maskiner eller maskinverktøy (klasse 15 eller klasse 31).

08-01 Verktøy og reiskap for boring, fresing eller utgraving

08-02 Hammarar og andre liknande verktøy og reiskap

08-03 Skjærande verktøy og reiskap 
Merknad
a. Omfattar verktøy og reiskap for saging.
b. omfattar ikkje bordkniver (klasse 07-03), skjæreverktøy og reiskap for kjøkkenbruk (klasse 31) eller kniver brukt ved operasjoner (klasse 24-02).

08-04 Skrutrekkarar og anna liknande verktøy og reiskap 

08-05 Anna verktøy og reiskap 
Merknad
a. Omfattar verktøy og reiskap som ikkje er klassifisert eller skal plasserast i andre underklassar eller klassar.
b. Omfattar pusseklossar og skiver for slipemaskiner.
c. Omfattar ikkje sandpapir (klasse 05-06).

08-06 Handtak, knottar og hengslar

08-07 Lukke- eller låseanordningar
Merknad
Omfattar ikkje spenner som tilbehør til klede (klasse 02-07) eller nøkkelringar (klasse 03-01).

08-08 Feste-, støtte- eller monteringsanordningar som ikkje er omfatta av andre klassar
Merknad
a. Omfattar spiker, skruer, muttarar og boltar.
b. omfattar ikkje festemiddel for klede (klasse 02-07), for smykker (klasse 11-01) eller til kontorbruk (klasse 19-02).

08-09 Metallbeslag for dører, vinduer, møbel og liknande produkt som ikkje er omfatta av andre klassar

08-10 Stativ for syklar og motorsyklar
Merknad
a. Omfattar stativ for reparasjon og parkering av syklar.
b. Omfattar ikkje sykkelstøtter som er del av syklar (klasse 12-11).

08-11 Jernvarer for gardiner

08-99 Diverse
Merknad
Omfattar ikkje-elektriske kablar, uavhengig av kva for materiale dei er laga av.

Klasse 9 Emballasje og behoaldarar for transport og handtering av varer

09-01 Flaskar, flakongar, krukker, damejeanner og trykkbehaldarar 
Merknad
a. Med krukke menes slike som anvendes som beholdere.
b. Omfattar ikkje krukker bruktsom servise (klasse 07-01) eller blomsterpotter (klasse 11-02).

09-02 Kanner, tønner og fat

09-03 Kasser, esker, behaldarar, containere og hermetikkboksar
Merknad
Omfattar transportcontainere.

09-04 Store kurver, sprinkelkassar og kurvar

09-05 Sekker, poser, tuber og kapslar
Merknad
a. Omfattar sekker og posar av plast med eller utan handtak eller lukkeanordning.
b. Med kapslar meiner vi slike for innpakking.

09-06 Reip og andre ombindingsmateriale

09-07 Lukkeanordningar og tilbehør
Merknad
a. Omfattar kun lukkeanordningar for emballasje.
b. Med tilbehør meiner vi særleg utdelings- og doseringsanordningar til beholdarar samt sprayanordningar som kan fjernast.

09-08 Pallar og plattformer for gaffeltruckar

09-09 Avfalls- og søppelbehaldarar og stativ for desse

09-10 Handtak for transport og handtering av emballasje og beholdarar

09-99 Diverse

Klasse 10 Klokker, ur og andre måleinstrument, kontroll- og signalinstrument

Merknad
Omfattar elektrisk drevne instrument.

10-01 Klokker, pendelur og vekkerur

10-02 Ur og armbandsur

10-03 Andre tidsmåleinstrument 
Merknad
Omfattar også tidsmåleapparat, slik som parkometre, tidsmålarar for kjøkkenbruk og liknande instrument.

10-04 Andre måleinstrument, apparat og anordningar
Merknad
a. Omfattar instrument, apparat og anordningar for måling av temperatur, trykk, vekt, lengde, volum og elektriske storleikar.
b. Omfattar ikkje lysmålarar for fotografering (klasse 16-05).

10-05 Instrument, apparat og anordningar for kontrollering, sikkjerheit eller testing
Merknad
Omfattar brann- og innbruddsalarmar, og detektorar av forskjellige slag.

10-06 Signalapparat og -anordningar
Merknad
Omfattar ikkje lys- eller signalanordningar for køyretøy (klasse 26-06).

10-07 Innfatningar, skiver, visere og alle andre deler og tilbehør for instrument for måling, kontrollering og signalering
Merknad
Med «innfatninger» meiner vi ur- og klokkeinnfatningar og alle innfatningar som er integrerte deler av instrument, og som beskytter mekanismen, med unntak av futteral (klasse 03-01) eller behaldarar for innpakning (klasse 09-03).

10-99 Diverse

Klasse 11 Prydgjenstandar

11-01 Smykker og juvelervarer
Merknad
a. Omfattar smykke av uedle metall og falske smykke.
b. omfattar ikkje ur (klasse 10-02).

11-02 Nipsgjenstandar, bord-, kamingesims- og veggdekorasjoner, blomstervasar og –potter
Merknad
Omfattar skulpturar, uroer og statuar.

11-03 Medaljer og merke

11-04 Kunstige blomster, frukt og plantar

11-05 Flagg, festdekorasjonar
Merknad
a. Omfattar girlandere, vimplar og juletredekorasjonar.
b. Omfattar ikkje stearinlys (klasse 26-04).

11-99 Diverse 

Klasse 12 Transportmiddel og løfte- eller heiseanordningar

Merknad
a. omfattar alle køyretøy: land, sjø, luft, romfart og andre.
b. omfattar deler, utstyr og tilbehør som kun består i samband med et køyretøy og ikkje kan plasserast i ei anna klasse. Desse delane, utstyret og tilbehøret til køyretøy, skal plasserast i underklassen til vedkommande køyretøy, eller i klasse 12-16, viss dei er felles for fleire køyretøy som inngår i forskjellige underklassar.
c. omfattar ikkje utstyr og tilbehør til køyretøy som kan plasserast i ei anna klasse. Desse delane, utstyret og tilbehøret skal plasserast i same klasse som artiklar av same slag, dvs. som har same funksjon. Teppe eller matter for bilar plasserast samen med tepper (klasse 6-11). Elektriske motorar for køyretøy skal plasserast i klasse 13-01, og ikkje-elektriske motorar for køyretøy i klasse 15-01 (det same gjeld delane i slike motorar). Frontlys for bilar plasserast saman med belysningsutstyr (klasse 26-06).
d. omfattar ikkje miniatyrmodeller av køyretøy (klasse 21-01).

12-01 køyretøy som blir trekte av dyr

12-02 Handkjerrer og trillebører

12-03 Lokomotiv og rullande jernbanemateriell og alle andre skinnegåande køyretøy

12-04 Taubaner, stolheiser og skiheisar

12-05 Heisar og løfteanordningar for lasting og transport
Merknad
omfattar heisar, bagasjeheisar, kraner, gaffeltrucker og transportband.

12-06 Skip og båtar

12-07 Luftfartøy og romskip

12-08 Bilar, bussar og lastebilar
Merknad
omfattar ambulansar og kjølebilar.

12-09 Traktorar

12-10 Tilhengarar 
Merknad
omfattar campingvogner.

12-11 Sykler og motorsyklar

12-12 Barnevogner, rullestolar, sykebårer
Merknad
a. Med «barnevogner» menes handvogn for små barn.
b. omfattar ikkje dukkevogner (klasse 21-01).

12-13 Spesialkøyretøy
Merknad
a. omfattar kun køyretøy som ikkje spesielt er meint for transport, så som gatereingjeringskøyretøy, sprøytevogner, brannbilar, snøplogar, kranbilar.
b. omfattar ikkje jordbruksmaskiner med fleire føremål (klasse 15-03) eller sjølvdrevne maskiner for bygnings- eller anleggsarbeid(klasse 15-04).

12-14 Andre køyretøy
Merknad
omfattar sleder og luftputekøyretøy.

12-15 Dekk, slang<r og snøkjettinger for køyretøy

12-16 Andre deler, utstyr og tilbehør for køyretøy, ikkje spesifisert andre stader
Merknad
a. omfattar ikkje sikkjerhetsbelter for seter i køyretøy (klasse 29-02), dørhandtak for køyretøy (klasse 08-06).
b. omfattar ikkje pantografer for elektriske lokomotiv eller trikker (klasse 13-03).

12-17 Komponentar for jernbaneinfrastruktur
Merknad
omfattar ikkje jernbanespor eller –sviller (klasse 25-01), støtfangarar for jernbanestasjonar (klasse 25-99) og signallys for jernbaner (klasse 10-06).

12-99 Diverse

Klasse 13 Utstyr for produksjon, distribusjon eller omforming av elektrisk energi

Merknad
a. omfattar berre apparat som produserer, distribuerer og omformer elektrisk strøm.
b. omfattar likevel elektriske motorar.
c. omfattar ikkje elektrisk drevne apparat, f.eks. elektriske ur (klasse 10-02) eller apparat for måling av elektrisk strøm (klasse 10-04). 

13-01 Generatorar og motorar
Merknad
omfattar elektriske motorar for køyretøy.

13-02 Transformatorer, likerettarar, batterier og akkumulatorar

13-03 Utstyr for distribusjon eller kontroll av elektrisk kraft
Merknad
omfattar ledninger, brytarar og brytertavler.

13-04 Solarutstyr
Merknad
omfattar ikkje solvarmefangarar(klasse 23-03).

13-99 Diverse

Klasse 14 Utstyr for opptak, telekommunikasjon og databehandling

14-01 Utstyr for opptak og gjengiing av lyd og bilde 
Merknad
omfattar ikkje fotografiske eller kinematografiske apparat (klasse 16).

14-02 Databehandlingsutstyr og periferiutstyr

14-03 Telekommunikasjonsutstyr, trådlause fjernkontrollar og radioforsterkarar
Merknad
omfattar apparat for telefoni, fjernsyn og radio

14-04 Skjermbilder og ikoner
Merknad
omfattar skjermbilder og ikoner for varer som tilhøyrer andre klassar.

14-05 Lagringsmedier for opptak og lagring av data

14-06 Haldarar, stativ og støtter for elektronisk utstyr, som ikkje inngår i andre klassar

14-99 Diverse

Klasse 15 Maskiner, ikkje spesifisert andre stader

15-01 motorar
Merknad
a. omfattar ikkje-elektriske motorar for køyretøy.
b. omfattar ikkje elektriske motorar (klasse 13).

15-02 Pumper og kompressorar
Merknad
omfattar ikkje hand- eller fotpumper (klasse 08-05) eller brannslukningsapparat (klasse 29-01).

15-03 Landbruks- og skogbruksmaskiner
Merknad
a. omfattar plogar, kombinerte maskiner dvs. både maskiner og køyretøy f.eks. skjære- og bindemaskiner.
b. omfattar ikkje handverktøy (klasse 8).

15-04 Anleggs- og gruvedriftsmaskiner
Merknad
a. omfattar maskiner som blir brukte i bygg- og anleggsvarksemd, og sjølvdrevne maskiner slik som gravemaskiner, betong-blandemaskiner og muddermaskiner.
b. omfattar ikkje heisar og kranar (klasse 12-05).

15-05 Vaske-, rense- og tørkemaskiner
Merknad
a. omfattar anordningar og maskiner for behandling av lintøy og klede, så som strykemaskiner og vrimaskiner.
b. omfattar oppvaskmaskiner og industrielt tørkeutstyr.

15-06 Tekstil-, sy-, strikkje- og broderingsmaskiner, inkludert deira integrerte deler

15-07 Kjølemaskiner og –apparat
Merknad
a. omfattar kjøleapparat for hushaldsbruk.
b. omfattar ikkje kjølevogner (klasse 12-03) eller kjølebilar (klasse 12-08).

15-08 [Ledig]

15-09 Verktøymaskiner, slipe- og støpemaskiner
Merknad
Omfattar 3D-printare. 

15-10 Maskiner for fylling, pakking og emballering

15-99 Diverse

Klasse 16 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparat

Merknad
omfattar ikkje lamper for fotografering eller filming (klasse 26-05). 

16-01 Fotografiapparat og filmkameraer

16-02 Framvisningsapparat og deira skjermar/lerret

16-03 Fotokopieringsapparat og forstørrelsesapparat
Merknad
omfattar mikrofilmutstyr og apparat for visning av mikrofilm, kontormaskiner kjende som "fotokopieringsmaskiner" som brukar andre enn fotografiske prosesser (særlig termiske eller magnetiske prosesser).

16-04 framkallingsapparat og utstyr

16-05 Tilbehør
Merknad
omfattar filtre for fotografiapparat, lysmålere (eksponeringsmålere), stativer og fotografiske blitzapparat.

16-06 Optiske artikl<r
Merknad
a. omfattar briller og mikroskoper.
b. omfattar ikkje måleinstrument kor optiske innretningar inngår (klasse 10-04).

16-99 Diverse

Klasse 17  Musikkinstrument

Merknad
omfattar ikkje futteraler for musikkinstrument (klasse 03-01), eller utstyr for opptak eller gjengiving av lyd (klasse 14-01).

17-01 instrument med klaviatur
Merknad
omfattar elektroniske og andre orgelr, trekkspill samt mekaniske og andre pianoer.

17-02 Blåseinstrument
Merknad
omfattar ikkje orgel, harmonier og trekkspill (klasse 17-01).

17-03 Strengeinstrument

17-04 Slaginstrument

17-05 Mekaniske instrument
Merknad
a. omfattar spilledåser.
b. omfattar ikkje mekaniske klaviaturinstrument (klasse 17-01).

17-99 Diverse

Klasse 18 Trykke- og kontormaskiner

18-01 Skrivemaskiner og reknemaskiner
Merknad
omfattar ikkje computere og andre apparat som skal plasseres i klasse 14-02.

18-02 Trykkemaskiner
Merknad
a. omfattar settemaskiner, klisje- og stereotypimaskiner og apparat, typografiske maskiner og andre reproduseringsmaskiner, slik som duplikatorer og offsetutstyr, adresseringsmaskiner, frankerings- og stemplingsmaskiner.
b. omfattar ikkje skrivarar for datamaskiner (klasse 14-02) og fotokopieringsapparat (klasse 16-03).

18-03 Typografiske bokstaver, siffer og teikn

18-04 Bokbindermaskiner, stiftemaskiner for trykkerier, kutte- og tilskjæringsmaskiner for bokbinding
Merknad
omfattar maskiner og liknande innretningar for å kutte papir og som er analoge med tilskjæringsmaskiner.

18-99 Diverse

Klasse 19 Papirhandlervarer, kontorutstyr, materiell for kunstnarear og for undervisning

19-01 Skrivepapir, kort for korrespondanse og meldingar
Merknad
omfattar alt papir, i ordets vidaste betydning, som blir anvendt for skriving, teikning, maling, trykking, f.eks. kalkerpapir, karbonpapir, avispapir og konvolutt<r, gratulasjonskort og illustrerte postkort, sjølv om dei har innlagde lydopptak.

19-02 Kontorutstyr
Merknad
a. omfattar utstyr brukt ved kassererskrankar, f.eks. sorterere for vekslepenger.
b. Noko kontorutstyr skal plasserest i andre underklassar eller klassar, f.eks. kontormøbel i klasse 6, kontormaskiner og utstyr i klassane 14-02, 16-03, 18-01, 18-02 eller 18-04, og skrivemateriell i klasse 19-01 eller 19-06. (Se den alfabetiske listen)

19-03 Kalendrar
Merknad
omfattar ikkje dagbøker (klasse 19-04).

19-04 Bøker, skrivehefte og andre gjenstandar med liknande utvendig utsjånad
Merknad
omfattar bokomslag, bokbind, album, dagbøker og likneade gjenstander.

19-05 [Ledig]

19-06 Materiell og hjelpemiddel for handskriving, teikning, maling, skulptering, gravering og for andre kunstnariske føremål
Merknad
omfattar ikkje malerpenslar (klasse 04-04), teiknebord og tilhøyrande utstyr (klasse 06-03), eller skrivepapir (klasse 19-01).

19-07 Undervisningsmateriell
Merknad
a. omfattar kart av alle slag, globusar og planetarier.
b. omfattar ikkje audio-visuelt undervisningsutstyr (klasse 14-01).

19-08 Andre trykksaker
Merknad
omfattar trykt reklamemateriale.

19-99 Diverse

Klasse 20 Sals- og reklameutstyr, skilt

20-01 Salsautomater

20-02 Utstillings- og salsutstyr
Merknad
omfattar ikkje møbel(klasse 6).

20-03 Skilt og reklameutstyr
Merknad
a. omfattar lysande skilt og reklameutstyr samt mobilt reklameutstyr.
b. omfattar ikkje emballasje (klasse 9) eller signalanordningar (klasse 10-06).

20-99 Diverse

Klasse 21 Spill, leiketøy, telt og sportsartikler

21-01 Spill og leketøy
Merknad
a. omfattar miniatyrmodeller.
b. omfattar ikkje leketøy for dyr (klasse 30-99).

21-02 Utstyr og apparat for gymnastikk og sport
Merknad
a. omfattar sportsutstyr og apparat som er nødvendig for utøving av forskjellige sportsgreiner og som ikkje har noko spesielt anna formål, slik som fotballar, ski, tennisracketar, unntatt alle andre sportsartiklar som er klassifisert i andre klassar og underklassar ifølgje ein annan funksjon (for eksempel kanoar, båtar (klasse 12-06), luftgevær (klasse 22-01), sportsmatter (klasse 06-11)
b. omfattar, under omsyn til reservasjonen nemnt under a, treningsutstyr og apparat og utstyr som er nødvendig for utendørs spill.
c. omfattar ikkje sportsklede (klasse 2), kjelker eller sleder (klasse 12-14).

21-03 Andre fornøings- og underhaldningsgjenstandar
Merknad
a. omfattar tivolikaruseller og spilleautomater.
b. omfattar ikkje spill og leiketøy (klasse 21-01) eller andre gjenstandar som skal plasserast i klassane 21-01 eller 21-02.

21-04 Telt og tilbehør til dette
Merknad
a. omfattar stenger, plugger, og andre liknande gjenstandar.
b. omfattar ikkje andre campingartikler som etter sin natur skal plasserast i forskjellige andre klassar, f.eks. stolar (klasse 06-01), bord (klasse 06-03), tallerkar (klasse 07-01) og campingvogner (klasse 12-10).

21-99 Diverse

Klasse 22 Våpen, pyrotekniske artiklar, artiklar for jakt, fiske og utrydding av skadedyr.

22-01 Skytevåpen

22-02 Andre våpen

22-03 Ammunisjon, rakettar og pyrotekniske artiklar

22-04 Mål og tilbehøyr
Merknad
omfattar innretningar til å setje bevegelege mål i gang.

22-05 Jakt- og fiskeutstyr
Merknad
omfattar ikkje klede (klasse 2) eller våpen (klasse 22-01 eller klasse 22-02).

22-06 Feller, artiklar til utrydding av skadedyr

22-99 Diverse

Klasse 23 Utstyr for distribusjon av væsker og gassar og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg, fast brensel.

23-01 Utstyr for distribusjon av væsker og gassar
Merknad
omfattar røyr og rørarmaturar.

23-02 [Ledig]

23-03 Oppvarmingsutstyr

23-04 Ventilasjons- og luftkondisjoneringsutstyr

23-05 Fast brensel

23-06 Sanitærutstyr for hygieniske formål

23-07 Utstyr for urinering og defekasjon

23-08 Annasanitærutstyr og tilbehøyr, ikkje inkludert i andre klassar eller underklassar

23-99 Diverse

Klasse 24 Medisinsk utstyr og laboratorieutstyr

Merknad
Uttrykket "medisinsk utstyr" omfattar også utstyr for kirurgiske, dentale og veterinære formål. 

24-01 apparat og utstyr for leger, sjukehus og laboratorier

24-02 Medisinske instrument, instrument og redskaper for laboratoriebruk
Merknad
omfattar kun handholdte instrument.

24-03 Protesar

24-04 Artiklar for forbinding av sår og for bandasjering, for sjuke- og medisinsk pleie
Merknad
omfattar absorberande bandasjar.

24-05 Hjelpemiddel for å gå
Merknad:
Omfattar ikkje spaserstokkar (klasse 03-03).

24-99 Diverse

Klasse 25 Bygninger og bygningselement

25-01 Bygningsmateriale 
Merknad
omfattar murstein, bjelker, profilerte bjelker, fliser, skifer og bygningsplater.

25-02 Prefabrikkerte eller ferdigmonterte bygningsdelar
Merknad
a. omfattar vinduer, dører, utvendige sjalusiar, skiljeveggar og gitter.
b. omfattar ikkje trapper (klasse 25-04).

25-03 Hus, garasjer og andre bygninger

25-04 Trapper, stiger og stillas

25-99 Diverse

Klasse 26 Belysningsartiklar

26-01 Lysestaker og kandelaber

26-02 Faklar, berbare lamper og lykter

26-03 Offentleg lysarmatur, utandørs belysning, scenebelysning

26-04 Lyskilder, elektriske og ikkje-elektriske

26-05 Bordlamper, gulvlamper, lysekroner, vegg- og takbelysning, fotografiske og kinematografiske prosjektørlamper

26-06 Belysningsutstyr for køyretøy

26-07 Delar og tilbehør til belysning som ikkje er omfatta av andre klassar
Merknad:
Omfattar ikkje lyskjelder, elektriske og ikkje-elektriske (klasse 26-04).

26-99 Diverse

Klasse 27 Tobakk og artiklar for røykjarar

27-01 Tobakk, sigarer og sigaretter

27-02 Piper, sigar- og sigarettmunnstykker

27-03 Askebeger

27-04 Fyrstikker

27-05 Lightere

27-06 Sigar- og sigarettetuier, tobakksbokser og –punger
Merknad
a. omfattar ikkje emballasje (klasse 9).
b. o
mfattar etui for elektroniske røykeartiklar.

27-07 Elektroniske sigarettar og andre elektroniske røykeartiklar

27-99 Diverse

Klasse 28 Farmasøytiske og kosmetiske produkt, toalettartiklar og -apparat

Merknad
Omfattar ikkje emballasje (klasse 9). 

28-01 Farmasøytiske produkt
Merknad
a. omfattar slike for dyr.
b. omfattar kjemikalier i kapsel-, pastill-, pille- og tablettform, også for plantar.
c. omfattar ikkje artiklar for forbinding av sår og sjukepleie (klasse 24-04).

28-02 Kosmetiske produkt 
Merknad
omfattar slike for dyr.

28-03 Toalettartiklar og skjønnhetspleieutstyr
Merknad
a. Omfattar barberknivar og -høvlar, hårfjerningsreiskapar, apparat og reiskapar for massasje.
b. Omfattar ikkje børstar til toalett og make-up (klasse 04-02) eller utstyr for pelsstell av dyr (klasse 30-10).
c. Omfattar ikkje hårfriseringsapparat og -instrument (klasse 28-06).

28-04 Parykkar og produkt for kunstig skjønnhet

28-05 Luftfriskarar

28-06 Hårfriseringsapparat og -instrument
Merknad
a. Omfattar apparat og verktøy for klipping av hår.
b. Omfattar ikkje kunstig laushår (klasse 28-04).
c. Omfattar ikkje utstyr for pelsstell av dyr (klasse 30-10).

28-99 Diverse

Klasse 29 Innretningar og utstyr mot brannfare, for å hindre ulukker og for redningsarbeid

29-01 Innretningar og utstyr mot brannfare
Merknad
a. omfattar brannslokningsapparat.
b. omfattar ikkje brannbilar (klasse 12-13), eller brannslangar og munnstykke for brannslangar (klasse 23-01).

29-02 Innretningar og utstyr for hindring av ulukker og for redningsarbeid, ikkje spesifisert andre stader
Merknad
a. omfattar innretningar og utstyr for dyr.
b. omfattar ikkje hjelmar (klasse 02-03) og klde for vern mot ulukker (klasse 02-02, 02-04 eller 02-06).

29-99 Diverse

Klasse 30 Artiklar for pleie og behandling av dyr

Merknad
omfattar ikkje næringsmiddel for dyr (klasse 1), eller farmasøytiske og kosmetiske produkt for dyr (klasse 28-01 eller 28-02). 

30-01 Kledegjenstander for dyr

30-02 Innhegningar, bur, hundehus og tilsvarende tilfluktssteder
Merknad
omfattar ikkje bygninger (klasse 25).

30-03 Utstyr for fôring og vanning

30-04 Seletøy
Merknad
omfattar halsband for dyr.

30-05 Pisker og stikkjer

30-06 Senger, reir og møbelr for dyr
Merknad
omfattar klorestativ for katter.

30-07 Vagl<r og anna utstyr til bur

30-08 Merkejern, merke og fotlenker

30-09 Tjoringsbommer

30-10 Utstyr for pelsstell av dyr

30-11 Toalett for dyr og utstyr for fjerning av ekskrement frå dyr

30-12 Leker og treningsutstyr for dyr

30-99 Diverse

Klasse 31 Maskiner og apparat for tilbereding av mat og drikke, ikkje spesifisert andre stader

Merknad
omfattar ikkje handdrevne reiskap, innretningar og apparat til å servere eller tilbereie mat og drikke (klasse 7), eller kjøkkenknivar, knivar for utbeining av kjøt (klasse 08-03)

31-00 Maskiner og apparat for tilbereiing av mat og drikke, ikkje spesifisert andre stader

Klasse 32 Grafiske symbol og logoar, overflatemønster, ornamentering, arrangement av interiør og eksteriør

32-00 Grafiske symbol og logoar, overflatemønster, ornamentering

32-01 Grafiske symbol og logoar, overflatemønster, ornamentering

32-02 Arrangement av interiør og eksteriør
Merknad:
Omfattar faste arrangement av objekt (innandørs og utandørs).

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: