Klassifisering design

Locarno-klassifikasjon er eit internasjonalt system for klassifisering av design.

Ny versjon

En ny versjon av klassifikasjonssystemet trer i kraft 1. januar 2019.
Sjå den nye versjonen Ny versjon
En ny versjon av klassifikasjonssystemet trer i kraft 1. januar 2019.
Se den nye versjonen

Teksten i klassane og underklassane gir ein generell indikasjon på det området varene tilhøyrer. Enkelte varer kan likevel inngå under meir enn ein slik tekst. Vi anbefaler derfor at du undersøkjer i den alfabetiske varelista for å forsikre deg om riktig klassifisering av dei forskjellige varene.

Val av riktig klasse

1. oktober 2014 endra vi praksisen vår for klassifisering av designsøknadar. Vi plasserer designet i den klassen som vi meiner er den korrekte utan å be søkaren eller fullmektigen godkjenne dette først. Vi kontakter søkjaren eller fullmektigen viss vi er i tvil om kva klasse som er den korrekte.

Meir om oppbygging av klassifiserings-systemet

Merknadar som gjeld ein heil klasse, er ikkje gjentatt for dei underklassane som merknadane gjeld. Dei bør derfor takast omsyn til ved vurderinga av merknadane til underklassane.

Der det ikkje er eigen klassifisering for varer som er meint å utgjere ein del av eit anna produkt, set vi desse varene i same klasse og underklasse som det produktet dei er meint å utgjere ein del av, dersom dei ikkje normalt kan brukast til andre formål.

Locarno klassifikasjon - 11. utgave

Oversikt over klassane

Klasse 1 Næringsmiddel
Klasse 2 Klede og sysaker 
Klasse 3 Reiseartiklar; futteral, parasollar og personlege eigendelar ikkje innbefatta i andre klassar 
Klasse 4 Børstevarer 
Klasse 5 Tekstilmetervarer, ikkje behandla, flate stoff (folier) av syntetisk eller naturleg materiale
Klasse 6 Møblering
Klasse 7 Hushaldsvarer ikkje innbefatta i andre klassar 
Klasse 8 Verktøy og jernhandelvarer 
Klasse 9 Emballasje og behaldarar for transport og handtering av varer
Klasse 10 Klokker, ur og andre måleinstrument, kontroll- og signalinstrument 
Klasse 11 Prydgjenstandar
Klasse 12 Transportmiddel og løfte- eller heiseanordningar 
Klasse 13 Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering (omforming) av elektrisk energi 
Klasse 14 Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling 
Klasse 15 Maskiner ikkje spesifisert annan stad 
Klasse 16 Fotografiske-, kinematografiske- og optiske apparat
Klasse 17 Musikkinstrument
Klasse 18 Trykke- og kontormaskiner 
Klasse 19
 
Papirhandlarvarer, kontorutstyr, materiell for kunstnarar og for undervisning 
Klasse 20 Sals- og reklameutstyr, skilt 
Klasse 21 Spel, leketøy, telt og sportsartiklar
Klasse 22
 
Våpen, pyrotekniske artiklar, artiklar for jakt, fiske og utrydding av skadedyr 
Klasse 23 Utstyr for distribusjon av væsker og gasser og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Fast brensel
Klasse 24 Lege- og laboratorieutstyr 
Klasse 25 Bygningar og bygningselement 
Klasse 26 Belysningsartiklar
Klasse 27 Tobakk og artiklar for røykarar 
Klasse 28
 
Farmasøytiske og kosmetiske produkt, toalettartiklar og -apparat 
Klasse 29
 
Innretningar og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid 
Klasse 30 Pleie og behandling av dyr 
Klasse 31
 
Maskiner og apparat til å lage mat og drikke - ikkje spesifisert annan stad 
Klasse 32 Grafiske symbol og logoar, overflatemønster, ornamentering 

 

Ei detaljert oversikt, kun på engelsk og fransk, finn du på WIPO sine sider om Locarno-klassifikasjonen.


Klasse 1 - Næringsmiddel

Merknad:
Innbefattar næringsmiddel for menneske, næringsmiddel for dyr og dietetiske næringsmiddel.
Innbefattar ikkje emballasje (klasse 9).

 • 1-01 Bakervarer, kjeks, konditorvarer, makaronivarer og andre produkt basert på korn, sjokolade, konfekt og iskrem.
 • 1-02 Frukt, grønnsaker og produkt laga av frukt og grønnsaker.
 • 1-03 Oster, smør og erstatningar for smør, andre meieriprodukt.
 • 1-04 Slaktevarer (fetevarer); og fiskevarer.
 • 1-06 Næringsmiddel for dyr
 • 1-99 Diverse.

Klasse 2 - Klesplagg og sysaker

Merknad:
a) Innbefattar ikkje klesplagg for dokker.
b) Innbefattar ikkje spesialutstyr for vern mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsformål (klasse 29), eller klesplagg for dyr (klasse 30-01).

 • 2-01 Underklede, kvitevarer, korsetter, brystholdere, nattøy.
  Merknad:
  a) Innbefattar ortopediske korsetter og kvitevarer til bekledning.
  b) Innbefattar ikkje husholdningslintøy (klasse 6-13).
 • 2-02 Klær
  Merknad:
  a) Innbefattar alle slags klesplagg, herunder pelsverk, badedraktar, sportsklede og ortopediske klede, under å ta omsyn til unntaka under b.
  b) Innbefattar ikkje underklede (klasse 2-01) og klesplagg som inngår i klassane 2-03, 2-04, 2-05 og 2-06.
 • 2-03 Hovudplagg
  Merknad: Innbefattar alle slags hovudplagg for menn, kvinner og barn.
 • 2-04 Fottøy, sokkar og strømper.
  Merknad: Innbefattar også spesialstøvlar for sport, som fotball, skigåing og ishockey, ortopedisk fottøy og sokkar så vel som strømpebuksar, gamasjar og andre biklede.
 •  2-05 Slips, skjerf, halstørkler og lommetørkler.
   Merknad: Innbefattar alt ”flatt” tilbehøyr til klede.
 • 2-06 Hanskar.
  Merknad: Innbefattar operasjonshanskar og beskytta gummi- eller plasthanskar for hushaldsbruk eller for forskjellige yrke eller for sport.
 • 2-07 Sysaker og tilbehøyr til klede.
  Merknad:
  a) Innbefattar knappar, spenner for klesskap, for hovudplagg og for fottøy, lisser, knappenåler, utstyr for handsying, strikking og brodering og tilbehøyr til klede, så som belter, bukseseler, strømpehaldarar.
  b) Innbefattar ikkje garn eller andre trådar (klasse 5-01), possementsartiklar (klasse 5-04), sy- og strikkje- og broderingsmaskiner (klasse 15-06), eller utstyr for sying (behaldarar) (klasse 3-01).
 • 2-99 Diverse.  

Klasse 3 - Reiseartiklar; futteral, parasollar og personlege eigedelar ikkje innbefatta i andre klassar

 • 3-01 Koffertar, handkoffertar, dokumentmapper, handvesker, nøkkelhaldarar, futteral spesielt laga for innhaldet sitt, lommebøker, og liknande gjenstandar.
  Merknad: Innbefattar ikkje artiklar for transport av varer (klasse 9) eller sigar- eller sigarettetui (klasse 27-06).
 • 3-02
 • 3-03 Paraplyar, parasollar, solskjermar og spaserstokkar.
 • 3-04 Vifter.
 • 3-99 Diverse.

Klasse 4 - Børstevarer

 • 4-01 Børstar, penslar og kostar for reingjering.
  Merknad: Innbefattar ikkje klesbørstar (klasse 4-02).
 • 4-02 Toalettbørstar, klesbørstar og skobørstar.
  Merknad:
  a) Med "toalettbørstar" meinast børstar for pleie av kroppen, til dømes for håret, neglane eller tennene.
  b) Innbefattar ikkje elektriske tannbørstar (apparat) (klasse 28-03)
 • 4-03 Børstar for maskiner.
  Merknad: Med børstar for maskiner meiner vi børster som er maskindelar eller del av spesielle køyretøy.
 • 4-04 Kostar og penslar for maling, kostar og penslar for bruk ved matlaging.
 • 4-99 Diverse.

Klasse 5 - Tekstilmetervarer, ikkje førbehandla, flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturleg materiale

Merknad:
a) Innbefattar alle tekstilar eller liknande varer som blir solgt metervis og ikkje er konfeksjonert.
b) Innbefattar ikkje konfeksjonerte varer (klasse 2 eller 6).

 • 5-01 Tråd.
  Merknad:
  a) Innbefattar garn og tråd.
  b) Innbefattar ikkje t.d.. rep, wire, tau, hyssing (klasse 9-06).
 • 5-02 Kniplingar, blonder.
 • 5-03 Broderier.
 • 5-04 Band, snorer og andre possementsartiklar.
 • 5-05 Tøyer og stoffer.
  Merknad:
  a) Innbefattar tøy og stoff, veva, strikka eller tilverka på annan måte, presenning, filt og vadmel.
 • 5-06 Flate stoffar (folier) av syntetisk eller naturleg materiale.
  Merknad:
  a) Innbefattar stoff kor einaste karakteristiske eigenskapar er deira overflate-ornamentering eller veving, i spesielt flate material til bekleding, som tapet, linoleum og sjølvklistrande plastfolier så vel som arkmaterial til innpakking og rullar av papir, med atterhald for unntaka gitt under (b).
  b) Innbefattar ikkje skrivepapir, sjølv om det er i rullar (klasse 19-01) eller flate material brukt som bygningskomponentar som veggpanel og tak- og veggkleding (klasse 25-01).
 • 5-99 Diverse.

Klasse 6 - Møblering

Merknad:
a) Samansette møblar som inneheld delar som inngår i fleire underklassar, er klassifisert i klasse 6-05.
b) Innbefattar ikkje tekstilar som ikkje er konfeksjonerte (klasse 5). 
 

 • 6-01 Sete.
  Merknad:
  (a) Innbefattar alle typer sete sjølv om dei også kan brukast til å liggje i, slik som benkar, hammockar, divanar, ottomandivanar, badstuebenkar og sofaar.
  (b) Innbefattar sete for køyretøy.
 • 6-02 Senger.
  Merknad:
  (a) Innbefattar sengerammer og sengebotnar.
  (b) Innbefattar ikkje sete eigna til å liggje på, (Klasse 6-01) slik som benkar, hammockar, divanar, ottomandivanar, badstuebenker og sofaar.
 • 6-03 Bord og liknande møbel.
 • 6-04 Møbel for oppbevaring.
  Merknad: Innbefattar skap, møbel med skuffer, eller rom og hyller.
 • 6-05 Samansette møbel.
 • 6-06 Andre møbel og møbeldelar.
 • 6-07 Speil og rammer.
  Merknad: Innbefattar ikkje speil i andre klassar (sjå den alfabetiske lista).
 • 6-08 Kleshengarar
 • 6-09 Madrassar og puter.
 • 6-10 Gardiner, forheng og persienner.
 • 6-11 Gulvteppe, -matter og -løparar.
 • 6-12 Veggteppe.
 • 6-13 Overbredsel og andre dekkande stoff, hushaldslintøy og dekketøy.
  Merknad: Innbefattar møbeltrekk, sengetepper og borddukar.
 • 6-99 Diverse.

Klasse 7 - Hushaldsvarer ikkje innbefatta i andre klassar

Merknad:
a) Innbefattar hushaldsinnretningar og reiskap som blir brukt for hand, sjølv om dei er motordreve.
b) Innbefattar ikkje maskiner og innretningar for tilbereiing av mat og drikke (klasse 31) 

 • 7-01 Servise og glasstøy.
  a) Innbefattar fat og stentøy i alle material, også papir og papp.
  b) Innbefattar ikkje kokeinnretningar og -behalderar som kokekar av glass eller ildfast leire (klasse 7-02), heller ikkje blomstervasar, blomsterpotter, porselen- og glasvarer av reint dekorativ art (klasse 11-02).
 • 7-02 Kokeinnretningar, -reiskap og -behaldarar.
 • 7-03 Bordknivar, gaflar og skjeier.
 • 7-04 Apparat og reiskap til å tilbereie mat eller drikke.
  Merknad: Innbefattar ikkje apparat og reiskap klassifisert i 7-02.
 • 7-05 Strykejern, utstyr for vasking, reingjering og tørking.
  Merknad: Innbefattar ikkje elektriske hushaldsapparat for vasking, reingjering og tørking (klasse 15-05).
 • 7-06 Anna utstyr for bordet.
 • 7-07 Andre hushaldskar.
 • 7-08 Tilbehøyr til innandørs ildsted.
 • 7-99 Diverse.

Klasse 8 - Verktøy og jernhandelvarer

Merknad:
a) Innbefattar handverktøy, sjølv om mekanisk kraft blir anvendt i staden for muskelkraft, t.d. elektriske sager og bor.
b) Innbefattar ikkje maskiner eller maskinverktøy (klasse 15 eller klasse 31).

 • 8-01 Verktøy og reiskap for boring, fresing eller utgraving.
 • 8-02 Hammarar og andre liknande verktøy og reiskap.
 • 8-03 Skjærande verktøy og reiskap.
  Merknad:
  a) Innbefattar verktøy og reiskap for saging.
  b) Innbefattar ikkje bordknivar (klasse 7-03), skjæreverktøy og reiskap for kjøkkenbruk (klasse 31) eller knivar brukt ved operasjonar (klasse 24-02).
 • 8-04 Skrutrekkarar og anna liknande verktøy og reiskap.
 • 8-05 Anna verktøy og reiskap.
  Merknad:
  a) Innbefattar verktøy og reiskap som ikkje er klassifisert eller skal plasserast i andre underklassar eller klassar.
  b) Innbefattar pusseklossar og skiver for slipemaskiner.
  c) Innbefattar ikkje sandpapir (klasse 5-06)
 • 8-06 Handtak, knottar og hengslar.
 • 8-07 Lukke- eller låseanordningar.
 • 8-08 Feste-, støtte- eller monteringsanordningar som ikkje er omfatta av andre klassar.
  Merknad:
  a) Innbefattar spikar, skruar, mutterar og boltar.
  b) Innbefattar ikkje festemiddel for klede (klasse 2-07), for smykke (klasse 11-01) eller til kontorbruk (klasse 19-02).
 • 8-09 Metallbeslag for dører, vindu, møbel og liknande ting.
 • 8-10 Stativ for syklar og motorsyklar.
 • 8-99 Diverse. 

Klasse 9 - Emballasje og behaldarar for transport og handtering av varer

 • 9-01 Flasker, flakongar, krukker, damejeannar, glassballongar samt beholdarar med dynamisk utdelande hjelpemiddel (aerosolbokser).
  Merknad:
  a) Med krukke meiner vi slike som brukast som beholdarar.
  b) Innbefattar ikkje krukker brukt som servise (klasse 7-01) eller blomsterpotter (klasse 11-02).
 • 9-02 Kanner, tønner og fat.
 • 9-03 Kasser, esker, behaldarar, containarar og hermetikkboksar.
  Merknad: Innbefattar transportcontainarar.
 • 9-04 Store kurvar, sprinkelkasser og kurvar.
 • 9-05 Sekkar, posar, tubar og kapslar.
  Merknad:
  a) Innbefattar sekkar og posar av plast med eller utan handtak eller lukkeinnretning.
  b) Med kapslar meiner vi slike for innpakking.
 • 9-06 Rep og andre ombindingsmaterial.
 • 9-07 Lukkeanordningar og tilbehøyr.
  Merknad:
  a) Innbefattar kun lukkeanordningar for emballasje.
  b) Med tilbehøyr meiner vi særleg utdelings- og doseringsanordningar til beholdarar samt avtakbare sprayanordningar.
 • 9-08 Pallar og plattformer for gaffeltruckar.
 • 9-09 Avfalls- og søppelbehaldarar og stativ for desse.
 • 9-99 Diverse.

Klasse 10 - Klokker, ur og andre måleinstrument, kontroll- og signalinstrument

Merknad: Innbefattar også elektrisk dreve instrument. 

 • 10-01 Klokker, pendelur og vekkerur.
 • 10-02 Ur og armåndsur.
 • 10-03 Andre tidsmåleinstrument.
  Merknad: Innbefattar også tidsmåleapparat, som parkometer, tidsmålarar for kjøkkenbruk og liknande instrument.
 • 10-04 Andre måleinstrument, apparat og anordningar.
  Merknad:
  a) Innbefattar instrument, apparat og anordningar for måling av temperatur, trykk, vekt, lengde, volum og elektriske storleiker.
  b) Innbefattar ikkje lysmålarar for fotografering (klasse 16-05).
 • 10-05 Instrument, apparat og anordningar for kontrollering, sikkerheit eller testing.
  Merknad: Innbefattar ikkje lys- eller signalanordningar for køyretøyer (klasse 26-06).
 • 10-06 Signalapparat og -anordningar.
  Merknad: Innbefattar ikkje lys- eller signalanordningar for køyretøy (klasse 26-06).
 • 10-07 Innfatningar, skiver, visarar og alle andre delar og tilbehøyr for instrument for måling, kontrollering og signalering.
  Merknad: Med innfatning meiner vi ur- og klokkeinnfatningar og alle innfatningar som er integrerte delar av instrument, viss mekanisme dei verner, med unntak av futteral (klasse 3-01, eller, viss for innpakking, klasse 9-03).
 • 10-99 Diverse.

(resten av lista er på bokmål)

Klasse 11 - Prydgjenstandar

 • 11-01 Smykker og juvelervarer.
  Merknad:
  a) Innbefattar fantasi- og imiterte smykker.
  b) Innbefattar ikkje ur (klasse 10-02).
 • 11-02 Nipsgjenstandar, bord-, kamingesims- og veggdekorasjoner, blomstervaser og -potter.
  Merknad: Innbefattar skulpturer, uroer, statuer og modeller.
 • 11-03 Medaljer og merke.
 • 11-04 Kunstige blomster, -frukter og -planter.
 • 11-05 Flagg, festdekorasjoner.
  Merknad:
  a) Innbefattar girlandere, vimpler og juletredekorasjoner.
  b) Innbefattar ikkje lys (klasse 26-04).
 • 11-99 Diverse  

Klasse 12 - Transportmiddel og løfte- eller heiseanordningar

         Merknad:
        a) Innbefattar alle køyretøyer: land, sjø, luft, romfart og andre.
        b) Innbefattar delar, utstyr og tilbehøyr som kun brukast i samband med eit køyretøy og ikkje kan plasserast i ein annan klasse. Desse delene, utstyret og tilbehøyret til køyretøyer, skal plasserast i underklassen til vedkommande køyretøy, eller i klasse 12-16, viss dei er felles for fleire køyretøy som inngår i forskjellige underklassar.
        c) Innbefattar ikkje, i prinsippet, delar, utstyr og tilbehøyr til køyretøy som kan plasserast i ein annan klasse. Desse delene, utstyret og tilbehøyret skal plasserast i samme klasse som artiklar av samme slag, d.v.s. som har samme funksjon. Såleis skal teppe eller matter for automobilar plasserast saman med teppe (klasse 6-11). Elektriske motorar for køyretøy skal plasserast i klasse 13-01 og ikkje-elektriske motorar for køyretøyer i klasse 15-01; (det samme gjeld delene i slike motorar). Automobilers lyskastere plasserast saman med belysningsutstyr (klasse 26-06).
         d) Innbefattar ikkje miniatyrmodeller av køyretøyer (klasse 21-01). 

 • 12-01 Kjøretøyer som blir trekt av dyr.
 • 12-02 Handkjerrer og trillebører.
 • 12-03 Lokomotiver og rullende jernbanemateriell og alle andre skinnegående køyretøyer.
 • 12-04 Taubaner, stolheiser og skiheiser.
 • 12-05 Heiser og løfteanordningar for lasting og transport.
  Merknad: Innbefattar heiser, bagasjeheiser, kraner, gaffeltrucker og transportbånd.
 • 12-06 Skip og båter.
 • 12-07 Luftfartøyer og romskip.
 • 12-08 Automobiler, busser og lastebiler.
  Merknad: Innbefattar ambulanser og kjølebiler.
 • 12-09 Traktorer.
 • 12-10 Tilhengere.
  Merknad: innbefattar campingvogner.
 • 12-11 Sykler og motorsykler.
 • 12-12 Barnevogner, rullestoler, sykebårer.
  Merknad:
  a) Med barnevogner meinest ei handvagn for små barn.
  b) Innbefattar ikkje dukkevogner (klasse 21-01).
 • 12-13 Spesialkøyretøyer.
  Merknad: Innbefattar kun køyretøyer som ikkje spesielt er ment for transport, så som gaterengjøringskøyretøyer, sprøytevogner, brannbiler, snøploger, kranbiler.
  b) Innbefattar ikkje jordbruksmaskiner med fleire formål (klasse 15-03) eller selvdrevne maskiner for bygnings- eller anleggsarbeider (klasse 15-04).
 • 12-14 Andre køyretøyer.
  Merknad: Innbefattar sleder og luftputekøyretøyer.
 • 12-15 Dekk, slanger og snøkjettinger for køyretøyer.
 • 12-16 Andre delar, utstyr og tilbehøyr for køyretøyer, ikkje spesifisert annan stad.
  Merknad:
  a) Innbefattar ikkje setebelte for setene i køyretøy (klasse 29-02), dørhåndtak for køyretøy (klasse 8-06).
  b) Innbefattar ikkje straumavtakarar for elektriske lokomotiv eller trikkar (klasse 13-03)
 • 12-99 Diverse.

Klasse 13 - Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering (omforming) av elektrisk energi

       Merknad:
      a) Innbefattar bare apparat som produserer, distribuerer og omformer elektrisk strøm.
      b) Innbefattar likevel elektriske motorar.
      c) Innbefattar ikkje elektrisk drevne apparat, f.eks. elektriske klokker eller ur (klasse 10-01 eller 10-02) eller apparat for måling av elektrisk strøm (klasse 10-04). 
 

 • 13-01 Generatorer og motorar.
  Merknad: Innbefattar elektriske motorar for køyretøyer.
 • 13-02 Transformatorer. likerettere, batterier og akkumulatorer.
 • 13-03 Utstyr for distribusjon eller kontroll av elektrisk kraft.
  Merknad: Innbefattar ledninger, brytere og brytertavler.
 • 13-99 Diverse.

Klasse 14 - Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling

 • 14-01 Utstyr for registrering og gjengiving av lyd og bilde.
  Merknad: Innbefattar ikkje fotografiske eller kinematografiske apparat (klasse 16).
 • 14-02 Databehandlingsutstyr.
 • 14-03 Telekommunikasjonsutstyr og radioforsterkere.
  Merknad: Innbefattar apparat for telegrafi, telefoni og fjernsyn så vel som televisjonskamera, radioapparat og fjernskrivarar.
 • 14-04 Skjermbilde og ikon
 • 14-99 Diverse.  

Klasse 15 - Maskiner ikkje spesifisert annan stad

 • 15-01 Motorar.
  Merknad:
  a) Innbefattar ikkje-elektriske motorar for køyretøy.
  b) Innbefattar ikkje elektriske motorar (klasse 13).
 • 15-02 Pumper og kompressorer.
  Merknad: Innbefattar ikkje hand- eller fotpumper (klasse 8-05) eller brannslukkingsapparat (klasse 29-01).
 • 15-03 Landbruksmaskiner.
  Merknad:
  a) Innbefattar plogar, kombinerte maskiner d.v.s. både maskiner og køyretøy , t.d. skjære- og bindemaskiner.
  b) Innbefattar ikkje handverktøy (klasse 8).
 • 15-04 Bygningsmaskiner.
  Merknad:
  a) Innbefattar maskiner brukt ved byggjeteknikk og selvdrevne maskiner såsom gravemaskiner, betong-blandemaskiner og muddermaskiner.
  b) Innbefattar ikkje heiser og kraner (klasse 12-05).
 • 15-05 Vaske-, rense- og tørkemaskiner.
  Merknad:
  a) Innbefattar anordningar og maskiner for behandling av lintøy og klede, så som strykemaskiner og vrimaskiner.
  b) Oppvaskmaskiner og industrielt tørkeutstyr.
 • 15-06 Tekstil-, sy-, strikkje- og broderingsmaskiner.
 • 15-07 Kjølemaskiner og -apparat.
  Merknad:
  a) Innbefattar husholdningskjøleapparat.
  b) Innbefattar ikkje kjølevogner (klasse 12-03) eller kjølebiler (klasse 12-08).
 • 15-08
 • 15-09 Materialbearbeidelses-, slipe- og støpemaskiner.
  Merknad:
  a) Innbefattar ikkje maskiner for gruveindustri, jordboremaskiner og materialseparatorer (klasse 15-99).
  b) Innbefattar 3D-printere.
 • 15-99 Diverse.

Klasse 16 - Fotografiske, kinematografiske og optiske apparat

Merknad: Innbefattar ikkje lyskastarar for fotografering eller filming (klasse 26-05).  

 • 16-01 Fotografiapparat og filmkamera.
  Merknad: Innbefattar ikkje fjernsynskameraer (klasse 14-03).
 • 16-02 Framvisningsapparat og betraktningsskjermar.
 • 16-03 Fotokopieringsapparat og forstørrelsesapparat.
  Merknad: Innbefattar mikrofilmutstyr og apparat for visning av mikrofilm så vel som kontormaskiner kjent som "fotokopieringsmaskiner" som brukar andre enn fotografiske prosessar (særleg termiske eller magnetiske prosessar).
 • 16-04 Framkallingsapparat og utstyr.
 • 16-05 Tilbehør.
  Merknad: Innbefattar filter for fotografiapparat, lysmålarar (eksponeringsmålarar), stativ og fotografiske blitzapparat.
 • 16-06 Optiske artiklar.
  Merknad:
  a) Innbefattar briller og mikroskoper.
  b) Innbefattar ikkje måleinstrument der kor det inngår optiske innretningar (klasse 10-04)
  .
 • 16-99 Diverse.

Klasse 17 - Musikkinstrument

Merknad: Innbefattar ikkje futteral for musikkinstrument (klasse 3-01) eller utstyr for opptak eller gjengiving av lyd (klasse 14-01). 

 • 17-01 Instrument med klaviatur.
  Merknad: Innbefattar elektroniske og andre orgler, trekkspill samt mekaniske og andre pianoer.
 • 17-02 Blåseinstrument.
  Merknad: Innbefattar ikkje orgel, harmoniar og trekkspill (klasse 17-01).
 • 17-03 Strengeinstrument.
 • 17-04 Slaginstrument.
 • 17-05 Mekaniske instrument.
  Merknad:
  a) Innbefattar spilledåser og jukebokser.
  b) Innbefattar ikkje mekaniske klaviaturinstrument (klasse 17-01).
 • 17-99 Diverse.  

Klasse 18 - Trykke- og kontormaskiner

 • 18-01 Skrivemaskiner og regnemaskiner.
  Merknad: Innbefattar ikkje computerar og andre apparat som skal plasserast i klasse 14-02.
 • 18-02 Trykkemaskiner.
  Merknad:
  a) Innbefattar setjemaskiner, klisje- og stereotypimaskiner og apparat, typografiske maskiner og andre reproduseringsmaskiner, såsom duplikatorer og offsetutstyr, så vel som adresseringsmaskiner, frankerings- og stemplingsmaskiner.
  b) Innbefattar ikkje skrivere for datamaskiner (klasse 14-02) og fotokopieringsapparat (klasse 16-03).
 • 18-03) Typografiske bokstavar, siffer og teikn.
 • 18-04 Bokbindarmaskiner, stiftemaskiner for trykkerier, kutte- og tilskjæringsmaskiner for bokbinding.
  Merknad: Innbefattar maskiner og liknande innretningar for å kutte papir og som er analoge med tilskjæringsmaskiner.
 • 18-99 Diverse.

Klasse 19 - Papirhandelsvarer, kontorutstyr, materiell for kunstnarar og for undervisning

 • 19-01 Skrivepapir, kort for korrespondanse og meldinger.
  Merknad: Innbefattar alt papir, i ordets videste betydning, som brukast for skriving, teikning, maling, trykking, f.eks. kalkérpapir, karbonpapir, avispapir og konvoluttar, gratulasjonskort og illustrerte postkort, sjølv om dei har innlagt lydopptak.
 • 19-02 Kontorutstyr.
  Merknad:
  a) Innbefattar utstyr brukt ved kassererskranker, f.eks. sorterere for skillemynt.
  b) Noe kontorutstyr skal plasserast i andre underklassar eller klassar, f.eks. kontormøbler i klasse 6, kontormaskiner og utstyr i klassene 14-02, 16-03, 18-01, 18-02 eller 18-04, og skrivemateriell i klasse 19-01 eller 19-06. (Sjå den alfabetiske lista.)
 • 19-03 Kalendere.
  Merknad: Innbefattar ikkje dagbøker (klasse 19-04).
 • 19-04 Bøker, skrivehefter og andre gjenstandar med liknande utvendig utsjånad.
  Merknad: Innbefattar bokomslag, bokbind, albumer, dagbøker og liknande gjenstandar.
 • 19-05 (Ledig)
 • 19-06 Materiell og hjelpemiddel for handskriving, for teikning, for maling, for skulpturering, for gravering og for andre kunstneriske formål.
  Merknad: Innbefattar ikkje malerpensler (klasse 4-04), teiknebord og tilhøyrande utstyr (klasse 6-03), eller skrivepapir (klasse 19-01).
 • 19-07 Undervisningsmateriell.
  Merknad:
  a) Innbefattar kart av alle slag, globusar og planetarier.
  b) Innbefattar ikkje audio-visuelt undervisningsutstyr (klasse 14-01).
 • 19-08 Andre trykksaker.
  Merknad: Innbefattar trykt reklamemateriale.
 • 19-99 Diverse.

Klasse 20 - Sals- og reklameutstyr, skilt

 • 20-01 Salsautomater.
 • 20-02 Utstillings- og salsutstyr.
  Merknad: Innbefattar ikkje møbelgjenstandar (klasse 6).
 • 20-03 Skilt og reklameutstyr.
  Merknad:
  a) Innbefattar lysande skilt og reklameutstyr samt mobilt reklameutstyr.
  b) Innbefattar ikkje emballasje (klasse 9) eller signalanordningar (klasse 10-06).
 • 20-99 Diverse.

Klasse 21 - Spel, leketøy, telt og sportsartiklar

 • 21-01 Spill og leketøy.
  Merknad:
  a) Innbefattar miniatyrmodellar.
  b) Innbefattar ikkje leketøy for dyr (klasse 30-99).
 • 21-02 Utstyr og apparat for gymnastikk og sport.
  Merknad:
  a) Innbefattar som sportsutstyr apparat og utstyr som er nødvendig for dei forskjellige sportsutøvingar og som normalt ikkje har noko spesielt anna formål, så som fotballar, ski, tennisracketer, men ikkje andre gjenstandar som ved sidan av sin vanlege bruke også kan bli brukt under utøving av ein eller annan sport.
  b) Innbefattar, under omsyntaking til reservasjonen nemnt under (a), treningsutstyr og -anordningar og utstyr som er nødvendig for utandørs spill.
  c) Innbefattar ikkje sportsklede (klasse 2), og heller ikkje kjelker eller sleder (klasse 12-14).
 • 21-03 Andre fornøyings- og underhaldningsgjenstandar.
  Merknad:
  a) Innbefattar marknadsplasskaruseller og spilleautomatar.
  b) Innbefattar ikkje spel og leketøy (klasse 21-01) eller andre gjenstandar som skal plasserast i klassane 21-01 eller 21-02.
 • 21-04 Telt og tilbehøyr til dette.
  Merknad:
  a) Innbefattar stenger, pluggar, og andre liknande gjenstandar.
  b) Innbefattar ikkje andre campingartiklar som etter sin natur skal plasserast i forskjellige andre klassar, t.d. stolar (klasse 6-01), bord (klasse 6-03), tallerkar (klasse 7-01) og campingvogner (klasse 12-10).
 • 21-99 Diverse.

Klasse 22 - Våpen, pyrotekniske artiklar, artiklar for jakt, fiske og utrydding av skadedyr

 • 22-01 Skytevåpen.
 • 22-02 Andre våpen.
 • 22-03 Ammunisjon, raketter og pyrotekniske artiklar.
 • 22-04 Mål og tilbehøyr.
  Merknad: Innbefattar den spesielle innretninga til å setje bevegelege mål i gong.
 • 22-05 Jakt- og fiskeutstyr.
  Merknad: Innbefattar ikkje klesplagg (klasse 2) eller våpen (klasse 22-01 og klasse 22-02).
 • 22-06 Feller, artiklar til utrydding av skadedyr.
 • 22-99 Diverse.

Klasse 23 - Utstyr for distribusjon av væsker og gassar og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Fast brensel.

 • 23-01 Utstyr for distribusjon av væsker og gassar.
  Merknad: Innbefattar kraner, røyr og røyrarmaturer.
 • 23-02 Sanitærutstyr.
  Merknad:
  a) Innbefattar badekar, dusjar, servantar, badstuer, klosett og sanitæreinheiter.
  b) Innbefattar ikkje kraner, røyr og røyrarmaturar (klasse 23-01).
 • 23-03 Oppvarmingsutstyr.
 • 23-04 Ventilasjons- og luftkondisjoneringsutstyr.
 • 23-05 Fast brensel.
 • 23-99 Diverse.

Klasse 24 - Lege- og laboratorieutstyr

Merknad: Uttrykket "legeutstyr" omfattar også utstyr for kirurgiske, dentale og veterinære formål.  

 • 24-01 Faste apparat og utstyr for leger, sykehus og laboratorier.
 • 24-02 Medisinske instrument, instrument og reiskaper for laboratoriebruk.
  Merknad: Innbefattar kun instrument som haldast i handa.
 • 24-03 Proteser.
 • 24-04 Artiklar for forbinding av sår og for bandasjering, for syke- og medisinsk pleie.
  Merknad: Innbefattar absorberande bandasjer.
 • 24-99 Diverse.

Klasse 25 - Bygningar og bygningselement

 • 25-01 Bygningsmateriale.
  Merknad: Innbefattar murstein, bjelker, profilerte bjelker, teglstein, skifer og bygningsplater.
 • 25-02 Prefabrikkerte eller ferdigmonterte bygningsdelar.
  Merknad:
  a) Innbefattar vindauge, dører, utvendige sjalusier, skiljeveggar og gitter.
  b) Innbefattar ikkje trapper (klasse 25-04).
 • 25-03 Hus, garasjer og andre bygninger.
 • 25-04 Trapper, stiger, stillas.
 • 25-99 Diverse.

Klasse 26 - Belysningsartiklar

 • 26-01 Lysestakar og kandelabre.
 • 26-02 Faklar og berbare lamper og lykter.
 • 26-03 Offentleg lysarmatur.
  Merknad: Innbefattar utelamper, scenebelysning, søkjelysprosjektører.
 • 26-04 Lyskilder, elektriske eller ikkje.
  Merknad: Innbefattar lyspærer, lysende plater og røyr, og stearinlys.
 • 26-05 Bordlamper, gulvlamper, lysekroner, vegg-og takbelysningar, lampeskjermar, reflektorar, fotografiske og kinematografiske prosjektørlamper.
 • 26-06 Belysningsutstyr for køyretøy.
 • 26-99 Diverse.

Klasse 27 - Tobakk og artiklar for røykarar

 • 27-01 Tobakk, sigarer og sigarettar.
 • 27-02 Piper, sigar- og sigarettmunnstykker.
 • 27-03 Oskebeger.
 • 27-04 Fyrstikkjer.
 • 27-05 Fyrtøy.
 • 27-06 Sigar- og sigarettetui, tobakksboksar og -pungar.
  Merknad: Innbefattar ikkje emballasje (klasse 9).
 • 27-99 Diverse.

Klasse 28 - Farmasøytiske og kosmetiske produkt, toalettartiklar og -apparat

 • 28-01 Farmasøytiske produkt.
  Merknad:
  a) Innbefattar slike for dyr.
  b) Innbefattar ikkje stoff for forbinding og sykepleie (klasse 24-04).
 • 28-02 Kosmetiske produkt.
  Merknad: Innbefattar slike for dyr.
 • 28-03 Toalettartiklar og hudpleieutstyr.
  Merknad:
  a) Innbefattar barberknivar og -høvlar og innretningar for massasje, hårfjerning eller frisering.
  b) Innbefattar ikkje børstar og penslar til toalett og make-up (klasse 4-02) eller artiklar og utstyr for dyr (klasse 30-99).
 • 28-04 Parykkar, kunstige bartar og skjegg.
 • 28-99 Diverse.

Klasse 29 - Innretningar og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid

 • 29-01 Innretningar og utstyr mot brannfare.
  Merknad:
  a) Innbefattar brannslokningsapparat.
  b) Innbefattar ikkje brannbilar (klasse 12-13), eller brannslangar og munnstykke for brannslangar (klasse 23-01).
 • 29-02 Innretningar og utstyr for hindring av ulykker og for redningsarbeid, ikkje spesifisert annat stad.
  Merknad: Innbefattar innretningar og utstyr for dyr.
 • 29-99 Diverse.

Klasse 30 - Pleie og behandling av dyr

Merknad: Innbefattar ikkje næringsmiddel (klasse 1) og farmasøytiske og kosmetiske produkt for dyr (klasse 28-01 eller 28-02). 

 • 30-01 Kledegjenstandar for dyr.
 • 30-02 Innhegningar, bur, hundehus og tilsvarande verneinnretningar.
  Merknad: Innbefattar ikkje bygningar (klasse 25).
 • 30-03 Utstyr for fôring og vanning.
 • 30-04 Seletøy.
  Merknad: Innbefattar halsband for dyr.
 • 30-05 Piskar og stikker.
 • 30-06 Dyreleier og reder.
 • 30-07 Vaglar og anna utstyr til bur.
 • 30-08 Merkejern, merke og fotlenker.
 • 30-09 Tjoringsbom.
 • 30-99 Diverse.

Klasse 31 - Maskiner og apparat til å lage mat og drikke - ikkje spesifisert annan stad

Merknad: Innbefattar ikkje handdrevne reiskap, innretningar og apparat til å servere eller tilbereie mat og drikke (klasse 7).

Klasse 32 - Grafiske symbol og logoar, overflatemønster, ornamentering

Merknad: Innbefattar også get-up, medrekna interiør.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: