Gode grunnar for å registrere design

Å utvikle produkt krev tid og investeringar. Ikkje sjeldan er det designet, det vil seie utsjånaden, som skil produktet ditt frå andre sine, og det kan derfor ha stor verdi.

Få ein unik posisjon i marknaden

Ved å registrere designet får du einerett til utsjånaden av eit produkt og til å utnytte det kommersielt. For at eit design skal vere verna av designlova, må designet vere registrert hos Patentstyret. Med ei designregistrering har du eit handfast prov på retten din. Skulle du hamne i ein konflikt, stiller du sterkare med ei designregistrering.

Ei designregistrering er viktig fordi ho gir deg ein dokumentert einerett som kan:

  • auke konkurransefortrinnet og betre moglegheita til å tene penger på designet
  • bidra til at du oppnår større marknadsdelar
  • gi deg moglegheit til å selje eller lisensiere ut produktet
  • gjere verksemda di meir attraktiv for samarbeidspartnarar og investorar
  • bidra til å førebyggje konfliktar
  • brukast som bevis i ein konflikt

Dersom nokon vil motseie retten din, må dei motbevise at du har einerett til designet. Provbyrden blir altså lagd på motparten.

Les meir om kvifor registrerte rettar er viktige for eksterne investorar

Marknadsføringslova og åndsverklova

Produkt som ikkje er registrerte under designlova hos Patentstyret, kan oppnå eit visst vern gjennom anna lovgiving, fyrst og fremst marknadsføringslova og åndsverklova.

Marknadsføringslova gir ikkje einerett såleis, men forbyr handlingar som strider mot god forretningsskikk. Dersom du vil bruke marknadsføringslova mot ein annan part, må du argumentere for at dei har brukt etterlikningar av produktet ditt. I tillegg må du prove at dette har skjett på ein måte som er ei urimeleg utnytting av innsatsen din.

Med åndsverklova kan du oppnå opphavsrett dersom produktet ditt har såkalla verkshøgde, det vil seie at det må bere preg av skapande, individuell innsats. Om eit produkt oppfyller kravet til verkshøgde, kan berre prøvast ved ein dom. Det er ikkje mogleg å registrere produkt under åndsverklova.

Les meir

Lær av andre

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: