Fornying / årsavgift

For å oppretthalde rettane dine, må du betale fornyingsavgifter for varemerke og design samt årsavgifter for patent.

Prisar for fornying

Varsling

Vi sender eit brev med varsel til deg som søkar eller innehavar eller til fullmektigen din ca. to månader før betalingsfristen. Patentkundar med fullmektig blir kun varsla når den først avgifta skal betalast.

Vi vil etter kvart slutte å sende brev med varsel. Du bør derfor opprette eit gratis elektronisk varsel i søkjetenesta vår. For å gjere dette, søk opp saka og klikk på varslingsikonet til venstre. Knappen «Varsling sak(er)» visast. Klikk på denne og følg instruksane vidare for å opprette elektronisk varsling. Du vil då få varsling på e-post ca. ein månad før neste betalingsfrist.

Kor mykje, når og korleis skal du betale?

Vi sender ikkje ut faktura på årsavgifta for patent, eller fornyingsvgifta for varemerke og design.

For å se kor mykje du skal betale kan du søkje opp saka i Patentstyret si søkjeteneste. Klikk på saka i trefflista for å åpne detaljert visning. Under kapittelet «Betaling» under kvar sak kan du se kor mykje du skal betale og når. Klikker du på handlevognikonet kjem du til betalingstenesta vår der du kan betale med kort eller BankAxess, eller få betalingsopplysningar for å betale via bank.

For å bruke betalingstenesta må du registrere deg som brukar.

Vi sender fornyingsbrev for varemerke og design til deg som innehavar eller til din fullmektig innan 15 vyrkedagar etter at vi har motteke avgifta.

Viss du ikkje brukar betalingstenesta vår

Sett beløpet inn på Patentstyret sin konto (sjå betalingsinformasjon), og oppgi kva avgifta gjeld, inkludert søknadsnummeret, patentnummeret eller registreringsnummeret. Ved betaling frå utlandet, bruk IBAN-nummeret (sjå betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon om transaksjonen på e-post til regnskap@patentstyret.no.

Fornyingar og årsavgifter i andre land

Avgifter og gebyr knytte til fornyingar av varemerke- og designregistreringar og årsavgifter på patent varierer frå land til land. For å vite kor mykje du skal betale i andre land, må du ta kontakt med fullmektigen din eller med patentverket i det aktuelle landet.

Varemerke og design: endringar i registreringa

Viss det har skjedd endringar i registreringa di for varemerke eller design, til dømes namn, adresse, endring av innehavar, fullmektig eller du ønskjer å begrense talet på klassar eller design, må du melde dette skriftleg til oss før du fornyar registreringa.
Sjå skjema 

Kva skjer om du ikkje betaler avgifta innan fristen?

Patent

I alle saker uansett avgiftsår sender Patentstyret ut eit siste varsel til deg som søkar eller innehavar eller til fullmektigen din. Dette brevet sender vi ca to månader før betalingsfristen. For å oppretthalde patentsøknaden eller patentet, må du betale årsavgifta og ei tilleggsavgift (forseinkingsavgift) innan seks månader frå den opphavlege betalingsfristen. Søknaden blir endeleg henlagt eller patentet opphøyrer viss du ikkje betaler årsavgifta og forseinkingsavgifta innan siste frist.

Varemerke/design

Viss du ikkje betaler avgifta innan fristen, sender vi eit siste varsel om dette til deg som innehavar eller til fullmektigen din. Dette brevet sender vi ca to månader før betalingsfristen. For å oppretthalde registreringa, må du betale fornyingsavgifta og ei tilleggsavgift (forseinkingsavgift) innan seks månader frå den opprinnelege betalingsfristen. Registreringa opphøyrer viss du ikkje betaler fornyingsavgifta og forseinkingsavgifta innan siste frist.

Alle områder

Dersom du ikkje har overhalde siste frist for betaling, og du dermed har tapt retten din, kan du be om at saka likevel blir teken under framleis behandling.
Les meir om kva som skal til for å få innvilga framleis behandling til tross for fristoversittunga.

 

Meiner du at du betalte innan siste frist? Då kan du kontakte Patentstyret.

PCT-søknadar og EP-patent i Noreg

Meir informasjon om årsavgifter for EP-patenter i Noreg

Gjeldande regelverk

Lenkjene går til Lovdata.

Meir informasjon om fornying og betaling

Fornying av internasjonale registreringar

  • Internasjonale designregistreringar må fornyast gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)
  • Internasjonale varemerkeregistreringar må fornyast gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization)
Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: