Administrativ overprøving patent

Alle kan krevje at eit patent skal erklærast heilt eller delvis ugyldig ved administrativ overprøving. Administrativ overprøving kan også krevjast for EP-patent som er validert i Noreg.

Ordninga med administrativ overprøving er eit raskt, enkelt og billig alternativ til søksmål ved domstolane.

Frist for levering

Det er ikkje ein frist for å sende inn krav om administrativ overprøving. Eit krav om administrativ overprøving kan leverast når fristen for motsegn er gått ut, og eventuelle motsegnssaker eller sak om patentavgrensing er endeleg avgjord. Det same gjeld så lenge ei sak om patentet ved domstolane ikkje er endeleg avgjort.  Ein part som tidlegare har reist sak for domstolane om gyldigheita av patentet, kan normalt ikkje krevje administrativ overprøving på eit seinare tidspunkt. 

Overprøving kan krevjast i heile levetida til patentet. Dersom du har rettsleg interesse av å få spørsmålet prøvd, kan du også krevje administrativ overprøving sjølv om patentet er gått ut. 

Du kan også krevje administrativ overprøving sjølv om patentet er gått ut dersom du har rettsleg interesse av å få spørsmålet prøvd. 

Dersom motsegnsfristen ikkje er gått ut, må du levere ei motsegn. Du kan også vente til motsegnsfristen har gått ut og levere inn eit krav om administrativ overprøving.

Pris

Når Patentstyret mottek kravet ditt, vil vi sende ut ein faktura som må betalast for at saka skal bli behandla. Vi betalar tilbake halve summen dersom vi avviser kravet.

Ved fasthalding i endra form, skal innehavaren betale eit gebyr for å utarbeide nytt patentskrift.

Sjå prislista.

Når kan du krevje administrativ overprøving?

Du kan sende krav om overprøving dersom du meiner at eit patent er kunngjort i strid med patentlova §§ 1 til 2.

Frå 1. juli 2019 kan du også grunngi kravet ditt med at kravet om tydeleg skildring av oppfinninga, medrekna kravet om at det skal kome tydeleg fram av patentsøknaden korleis naturleg biologisk materiale kan utnyttast industrielt, ikkje er oppfylt, jf. § 8 anna ledd tredje til femte punktum. Til forskjell frå ved ei motsegn, kan du likevel ikkje grunngje kravet med at patentet er kunngjort til ein annan enn den som har rett til oppfinninga.

Dersom kravet er grunngitt med noko anna enn at patentet er kunngjort i strid med patentlova §§ 1 til 2 eller § 8 anna ledd tredje til femte punktum, blir kravet avvist. Ugyldigheitsgrunnane som er nemnde i patentlova § 52, fyrste ledd, nr. 3) til 5), kan ikkje brukast i krav om administrativ overprøving.

Korleis skriv du eit krav om administrativ overprøving?

Eit krav om administrativ overprøving skal leverast til Patentstyret. Det er nokre formelle vilkår til kva eit krav om overprøving skal innehalde og korleis det skal utformast.

 1. Det skal vere skriftleg.
 2. Det skal vere på norsk, dansk eller svensk.
 3. Kravet om overprøving skal vere signert av den som krev overprøving eller vedkommande sin fullmektig.

Kravet om overprøving skal innehalde:

 1. Namn og adresse til den som har levert kravet, og namn og adresse til fullmektig dersom det blir brukt.
 2. Nummeret på patentet krava gjeld.
 3. Opplysing om kva patentkrav overprøvinga gjeld.
 4. Ei grunngiving for kvifor du meiner patentet er heilt eller delvis ugyldig.
 5. Nødvendig dokumentasjon som støttar kravet om overprøving.
 6. Dersom patentet er lisensiert; dokumentasjon på at den som har levert kravet har gitt melding om dette (i rekommandert brev) til alle registrerte lisenshavarar.
 7. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personleg.

Dersom vilkåra for tidspunkt for levering av kravet ikkje er oppfylde, vil vi avvise kravet. For tidleg leveringstidspunkt er ein mangel som berre kan rettast ved å levere eit nytt krav.

Behandling av administrativ overprøving

Dersom kravet om overprøvinga ikkje oppfyller dei formelle vilkåra, sender Patentstyret brev med ein frist for å rette manglane. Dersom du ikkje rettar manglane innan fristen, avviser vi kravet. Dersom du ikkje leverer fullmakt, vil all vidare kommunikasjon skje direkte med deg.

Når dei formelle vilkåra er oppfylte, vil vi sende kravet om overprøving til innehavaren av patentet som får tre (3) månaders frist til å uttale seg.

Under behandlinga av ei administrativ overprøving skal kommunikasjonen med partane vere på norsk. Dersom patentet er kunngjort på engelsk, kan Patentstyret påleggje innehavaren av patentet å sende inn ei omsetjing av patentskriftet til norsk. Vedkomande som har levert krav om overprøving (klagar), kan be om at patentskriftet blir omsett til norsk.

All kommunikasjon med ein av partane skal innan rimeleg tid sendast den andre parten.

Hovudregelen er at klagaren og innehavaren skal uttale seg éin gong kvar før ei avgjerd blir teke. Sjølve kravet om administrativ overprøving blir rekna som ei fråsegn. Patentstyret kan likevel ta omsyn til forhold som ikkje er omhandla i kravet om overprøving (for eksempel nye mothald). Dersom det er tilfellet, skal partane få høve til å uttale seg om dette.

Når vi reknar saka som tilstrekkeleg opplyst, gjer vi ei ny vurdering som er uavhengig av vurderinga som blei gjort då patentet blei kunngjort. Dette inneber at saksbehandlaren og utvalet som skal behandle kravet om administrativ overprøving, ikkje har teke del i tidlegare behandling av søknaden eller patentet.

Kor lang tid behandlinga tar, er avhengig av kommunikasjonen mellom partane. Det kan ta opptil eitt år.

Mogelege utfall ved behandlinga av eit krav om overprøving

 • Kravet blir avslått, slik at det kunngjorde patentet blir oppretthalde uendra.
 • Kravet blir teke til følgje, patentet blir oppheva.
 • Kravet blir delvis teke til følgje, patentet blir oppretthalde i endra form.

Avgjerdene i dei to siste punkta har verknad frå den dagen patentsøknaden blei levert.

Klage på avgjerda av eit krav om overprøving

Dersom kravet om overprøving blir avslått eller dersom klagar berre får delvis medhald,  kan den som leverte kravet klage avgjerda inn til Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR). Dersom kravet om overprøving fører til at patentet blir oppheva eller endra, kan innehavaren av patentet klage avgjerda inn til KFIR Klagefristen er to (2) månader frå den dagen avgjerda blir sende til partane. For å få klaga behandla må du betale eit klagegebyr.

Meir informasjon om Klagenemnda for industrielle rettar

Sakskostnadar

Patentstyret kan tilkjenne ein part i eit krav om administrativ overprøving sakskostnader frå den andre parten.

Les meir om sakskostnadar

Relevante regelverk

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordningar for patent

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: