Administrativ overprøving patent

Alle som meiner at eit meddelt patent er heilt eller delvis ugyldig, kan sende eit skriftleg krav om administrativ overprøving til Patentstyret.

Patentlova blei endra 1. juli 2019. Denne sida er foreløpig ikkje oppdatert. Sjå bokmål.

Dette kan gjerast når motsegnsfristen er gått ut (ni månader etter datoen patentet blei meddelt). Du kan krevje administrativ overprøving sjølv om patentet er opphøyrt viss du har rettsleg interesse av å få spørsmålet prøvd. Spørsmål om inngrep kan til dømes gi opphav til slik rettsleg interesse. Overprøving kan også krevjast for EP-patent som er validert i Noreg.

Ordninga med administrativ overprøving er eit raskt, enkelt og billeg alternativ til søksmål ved domstolane.

Frist for levering

Det er ikkje nokon frist for å sende inn krav om administrativ overprøving. Du må vente med å levere kravet om administrativ overprøving til motsegnsfristen er gått ut (ni månader etter datoen patentet blei meddelt), og eventuelle motsegnssaker er endeleg avgjort. Viss det pågår ei sak om administrativ patentbegrensing må du også vente til ho er endeleg avgjort. Du kan heller ikkje krevje overprøving så lenge ei sak om patentet ved domstolane ikkje er endeleg avgjort. Dette gjeld både ugyldigheitssaker og inngrepssaker. Ein part som tidlegare har fremja sak for domstolane om gyldigheita av eit patent, kan normalt ikkje seinare krevje overprøving av patentet.

Betaling

Ved mottak av kravet vil Patentstyret sende ein faktura som må betalast for at saka skal bli behandla. Halve beløpet tilbakebetalast dersom Patentstyret avviser kravet.

Ved oppretthald i endra form, skal innehavar betale ei avgift for å utarbeide nytt patentskrift.
Sjå prislista.

Når kan du krevje administrativ overprøving?

Du kan sende krav om overprøving viss du meiner at eit patent er meddelt i strid med patentlova §§ 1 til 2. Men til forskjell frå ved ei motsegn,  kan du ikkje begrunne kravet med at patentet er meddelt til ein annan enn den som er berettiga til oppfinninga.

Viss kravet grunngjevast med noko anna enn at patentet er meddelt i strid med patentlova §§ 1 til 2 skal kravet avvisast. Grunnane til ugyldiggjering som er nemnt i patentlova § 52, første ledd, nr. 2) til 5) kan derfor ikkje brukast i krav om administrativ overprøving.

Korleis skriv du eit krav om administrativ overprøving?

Eit krav om administrativ overprøving skal leverast til Patentstyret. Det er nokre formelle vilkår for kva eit krav om overprøving skal innehalde og korleis det skal utformast.

 1. Det skal vere skriftleg.
 2. Det skal vere på norsk, dansk eller svensk.
 3. Kravet om overprøving skal vere signert av den som krev overprøving eller fullmektigen hans/hennar.

Kravet om overprøving skal innehalde:

 1. Namn og adresse til den som har levert kravet, og namn og adresse til fullmektig viss det brukast.
 2. Nummeret på patentet kravet gjeld.
 3. Opplysning om kva for patentkrav overprøvinga gjeld.
 4. Ei grunngjeving for kvifor du meiner patentet er heilt eller delvis ugyldig.
 5. Nødvendig dokumentasjon til støtte for kravet om overprøving.
 6. Viss patentet er lisensiert, dokumentasjon på at den som har levert kravet har gitt melding om dette (i rekommandert brev) til alle registrerte lisenshavarar.
 7. Fullmakt ved bruk av fullmektig, viss ikkje fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personleg.

Viss vilkåra for tidspunkt for levering av kravet ikkje er oppfylt, vil kravet avvisast. For tidleg leveringstidspunkt er ein mangel som berre kan rettast ved å levere eit nytt krav.

Behandling av administrativ overprøving

Viss kravet om overprøvinga ikkje oppfyller dei formelle vilkåra, sender Patentstyret brev med ein frist for å rette manglane. Viss du ikkje retter manglane innan fristen, vil vi avvise kravet. Viss du ikkje leverer fullmakt, vil all vidare kommunikasjon foregå direkte med deg.

Når dei formelle vilkåra er oppfylt, vil vi sende kravet om overprøving til innehavaren av patentet som får tre (3) månaders frist til å uttale seg.

Under behandlinga av ei administrativ overprøving skal kommunikasjonen med partane vere på norsk. Viss patentet er meddelt på engelsk, kan Patentstyret påleggje innehavaren av patentet å sende inn ei omsetjing av patentskriftet til norsk. Vedkommande som har levert krav om overprøving (klagar) kan be om at patentskriftet omsetjast til norsk.

All kommunikasjon med ein av partane skal innan rimeleg tid oversendast den andre parten.

Hovudregelen er at klagaren og innehavaren skal uttale seg éin gong kvar før det blir teke ei avgjerd. Sjølve kravet om administrativ overprøving reknast som ei fråsegn. Patentstyret kan likevel ta hensyn til forhold som ikkje er berørt i kravet om overprøving (til dømes nye mothald). Viss det er tilfellet, skal partane få moglegheit til å uttale seg om dette.

Når vi rekner saka som tilstrekkeleg opplyst foretek vi ei ny vurdering som er uavhengig av vurderinga som blei gjort da patentet ble meddelt. Dette inneber at saksbehandlar og utval som skal behandle kravet om administrativ overprøving ikkje har tatt del i tidlegare behandling av søknaden eller patentet.

Kor lang tid behandlinga tar, er avhengig av kommunikasjonen mellom partane, og kan ta opptil eitt år.

Moglege utfall ved behandlinga av eit krav om overprøving

 • Kravet blir avslått, slik at det meddelte patentet blir oppretthaldt uendra.
 • Kravet blir tatt til følgje, patentet opphevast.
 • Kravet blir delvis tatt til følgje, patentet oppretthaldast i endra form.

Avgjerda i dei to siste punktene har verknad frå den dagen patentsøknaden blei levert.

Klage på avgjerda av eit krav om overprøving

Viss kravet om overprøving blir avslått eller viss klagar berre får delvis medhald, kan den som leverte kravet klage avgjerda inn til Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR). Viss kravet om overprøving fører til at patentet blir oppheva eller endra, kan innehavaren av patentet klage avgjerda inn til KFIR. Klagefristen er to (2) månader frå den dagen avgjerda blir sendt til partane. For å få klagen behandla må du betale ei klageavgift.
Meir informasjon om Klagenemnda for industrielle rettar

Sakskostnadar

Patentstyret har fått adgang til å tilkjenne ein part i eit krav om administrativ overprøving sakskostnadar frå den andre parten.
Les meir om sakskostnadar

Relevante vilkår

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordningar for patent

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: