Administrativ patentavgrensing

Administrativ avgrensing er eit krav frå ein innehavar av eit patent om å avgrense eige patent. Eit meddelt patent kan avgrensast av innehavaren etter utløpet av motsegnsperioden.

Patentlova blei endra 1. juli 2019. Denne sida er foreløpig ikkje oppdatert. Sjå bokmål.

Ved administrativ avgrensing kan det, i motsetning til ved domstolsbehandling, gjerast endringar i forklaringa i tillegg til i patentkrava. Det er mogleg å framsetje krav om avgrensing etter at patentet er opphøyrt, fordi ei avgrensing blir gitt verknad frå søknaden sin leveringsdag. EP-patent som er validert i Noreg kan også avgrensast.

Frist for levering

Det er ikkje nokon frist for å sende inn krav om administrativ avgrensing. Du må vente med å levere kravet til motsegnsfristen er utløpt (ni månader etter datoen patentet blei meddelt), og eventuelle motsegnssaker er endeleg avgjorde. Du kan ikkje be om avgrensing før eventuelle søksmål er avgjorde, men du kan be om avgrensing etter at ugyldigheitssak er reist for domstolen. Dersom du ønskjer å avgrense patentet før motsegnsfristen er utgått, kan du levere ei motsegn mot ditt eige patent.

Betaling

Patentstyret vil sende ein faktura som må betalast for at kravet om avgrensing skal bli behandla.

Når kan du levere eit krav om administrativ avgrensing?

I enkelte tilfelle har innehavaren av eit patent behov for å kunne avgrense eit for bredt patentvern. Dette behovet kan til dømes oppstå i samband med ei ugyldigheitssak. Det er da mogleg for innehavaren av eit patent å sende inn eit krav om administrativ avgrensing.

Det er ikkje noko vilkår for avgrensinga at patentet i sin meddelte form er ugyldig.

Korleis skrive eit krav om administrativ avgrensing?

Eit krav om administrativ avgrensing skal leverast til Patentstyret. Det er nokre formelle vilkår til kva eit krav om avgrensing skal innehalde og korleis det skal utformast.

  1. Det skal vere skriftleg.
  2. Det skal vere på norsk, dansk eller svensk; eventuelt kan det vere på engelsk viss patentet som avgrensinga gjeld er på engelsk.
  3. Kravet om avgrensing skal vere signert av den som krev avgrensing eller denne sin fullmektig.

Kravet om avgrensing skal innehalde:

  1. Namn og adresse til innehavaren av patentet, og namn og adresse til fullmektig viss det brukast.
  2. Nummeret på patentet kravet gjeld.
  3. Forklaring på avgrensinga som blir kravd.
  4. Viss forklaringa ønskast endra, ein reinskriven versjon av den nye forklaringa.
  5. Viss patentkrava ønskast endra, det nye kravsettet.
  6. Viss patentet er meddelt på engelsk, ei omsetjing av det nye kravsettet til norsk.
  7. Fullmakt ved bruk av fullmektig, med mindre fullmektigen er advokat eller advokatfullmektig og representerer deg personleg.

Det er berre innehavaren av patentet som kan be om patentavgrensing; krav framsett av andre enn innehavaren vil bli avvist.

Behandling av eit krav om avgrensing

Viss du sender inn eit krav om avgrensing som ikkje oppfyller dei formelle vilkåra, sender Patentstyret brev med ein frist for å rette manglane. Viss du ikkje retter manglane innan fristen, vil vi avvise kravet. Dersom det ikkje blir levert fullmakt, vil all vidare kommunikasjon skje direkte med deg.

Når dei formelle vilkåra i avgrensinga er oppfylde, sender vi eit brev kor vi stadfester at vi har motteke kravet om avgrensing.

Patentstyret prøver å få til ei så kort behandlingstid som mogleg for krav om avgrensing. Dette betyr at behandlinga av eit krav gjerast utan unødig opphald etter avslutta formaliakontroll.

Under behandlinga av ei administrativ avgrensing er kommunikasjonen som hovudregel på norsk. Men viss patentet er meddelt på engelsk og kravet om avgrensing er skrive på engelsk, skal kommunikasjonen vere på engelsk. Dersom kravet om avgrensing er skrive på norsk, kan saksbehandlar velje å skrive på engelsk viss søkjar ber om det. Viss patentet er meddelt på norsk, men kravet om avgrensing skrivast på engelsk, kan Patentstyret krevje at kravet om avgrensing blir omsett til norsk.

Viss kravet om avgrensing beskriv ei oppfinning som ikkje er ny eller skil seg vesentleg frå kjent teknikk, vil kravet bli avvist, med mindre ei ytterlegare avgrensing kan rette opp mangelen.

Nyheit og oppfinningshøgd må vurderast grundig for å unngå at patentet etter avgrensinga oppretthaldast i ei form som gjer at det ikkje er gyldig. Det skal ikkje gjerast nokon tilleggsgransking, men dersom saksbehandlar er blitt merksam på mothald i ettertid, må også desse leggast til grunn for vurderinga. Innehavaren vil bli informert om mothaldet og vurderinga av dette, og får høve til å uttale seg. Eventuelle nye mothald vil likevel som regel framkome ved at innehavaren legg dei fram. Anten fordi det er materiale vedkommande sjølv har blitt merksam på, eller fordi det er trukke fram av motparten under ei ugyldigheitssak. Det avgrensa patentet må vere så tydeleg forklart at ein fagperson på grunnlag av dette kan utøve oppfinninga.

Forutsetninga om hurtig saksbehandling tilseier at innehavar kun unntaksvis bør tilskrivast på nytt, t.d. viss det er ein mangel innehavaren ikkje har hatt moglegheit til å uttale seg om tidlegare.

Moglege utfall ved behandlinga av eit krav om avgrensing

Kravet om avgrensninga blir avslått, slik at det meddelte patentet blir oppretthalde i uendra form. Kravet om avgrensinga blir godteke,  patentet avgrensast i samsvar med det innehavaren ba om.

Klage

Viss kravet om avgrensing blir avslått, kan innehavaren av patentet klage til Klagenemnda for industrielle rettar. Klagen må leverast innan en (1) månad frå den dagen avgjerda blei sendt. For å få klagen behandla må du betale ei klageavgift.

Relevant regelverk

(lenker går til Lovdata)

Andre klageordningar for patent

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: