Administrativ overprøving av varemerke - avgjerder

Patentstyret har avgjort fleire saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringar etter varemerkelova kap. 5.

Her er nokre avgjerder som grunna innhaldet kan vere informative for dei som vurderer å benytte seg av denne ordninga. Alle sakene viser kva formelle krav som må vere oppfylde, ei konkret vurdering av vilkåra og kva som krevjast av dokumentasjon.

Sletting ved manglande bruk av varemerke 
(vml. § 37)

  1. Vurdering av når femårsfristen begynner å løpe (”endeleg avgjerd”) og avsluttast:
  1. Vurdering av reell bruk, bruk i endra form og delvis sletting:
  1. Døme der Patentstyret har beslutta at innehavar ikkje har dokumentert at merket er tatt i bruk slik lova krev:

Ugyldigheit (vml. § 35)

  1. Døme på eit merke som er kjent ugyldig på grunn av fare for forveksling (vml. § 16a og § 4b)
  1. Døme på eit merke som er kjent ugyldig - velkjent merke (vml. §16b og § 4 andre ledd)
  1. Døme på eit merke som er kjent ugyldig - på grunn av manglande særpreg (vml. §14 første og andre ledd bokstav a)

Krav om sakstilknytting (vml. § 39)

  1. Rettslege interesse

Sakskostnadar (patentstyrelova § 9)

Meir informasjon om adminstrativ overprøving av varemerke

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: