Tre personer er enige om en avtale
Foto: iStockphoto

Lisensiering

Lisens er løyve til å nytte programvare, eit varemerke, eit patent eller andre immaterielle rettar. Lisensiering av slike rettar blir normalt dokumentert i form av ein avtale mellom eigar av retten (lisensgivar) og ein eller fleire lisenstakarar om rett til å nytte patentet.

Betalinga kan gjerast på ulike vis, men det er vanleg med enten eingongsbetaling eller royalties (som er utbetalingar relatert til omsetning av produkt framstilt ved bruk av retten), eller kombinasjonar av desse.

Ulike typar lisensiering

Immaterielle rettar kan danne basis for lisensiering på ulike måtar

 • Einvegs lisensiering (inn eller ut)
 • Lisens som basis for underlisensar
 • Krysslisensiering: Verksemder som har patent i tilstøytande teknologiområde kan lisensiere til kvarandre, noko som gir betre teknologiutnytting

Å forhandle fram lisensvilkåra er ein kompleks og ofte langvarig prosess. Lisensen er eit bindande juridisk dokument, så det er viktig at innhaldet er gjennomtenkt. Det er formålstenleg å involvere advokat, patentfullmektig eller andre juridiske rådgivarar med kjennskap til patent og lisensiering i prosessen.

Kva bør ein lisensavtale innehalde?

Lista nedanfor er ikkje uttømmande, men dette er element det er vanleg å ta stilling til i avtalen:

 • Avtalepartar
 • Omfanget av lisensen; heile eller berre delar av retten sitt verneomfang
 • Grad av eksklusivitet: eksklusiv, ikkje eksklusiv, kan også ha vilkår for oppretthald av eksklusivitet over tid
 • Blir det gitt rett til å gi underlisensar, eventuelt med kva for avgrensingar?
 • For kva geografisk område skal lisensen gjelde?
 • Kva slags informasjon skal lisensgivar skaffe?
 • Kven dekkjer kostnader ved eventuelle inngrep?
 • Kven har rett til å gjere forbetringar/endringar?
 • Har lisensgivar ansvar for teknisk eller annan bistand?
 • Korleis er betaling og vilkår (eingongsbetaling/trinnvis/royalty)
 • Rett til innsyn i rekneskapar?

Fordelar ved lisensiering

 • Innehavaren av retten kan gjennom lisensiering utvide utnyttinga av eit patent utover utnyttinga i si eiga verksemd, og på den måten få økte inntekter
 • Lisenstakarane kan gjennom lisensiering av immaterielle rettar knytt til produkt eller prosessar oppnå konkurransefortrinn
 • Ved å lisensiere ut, kan verksemda raskare og enklare nå nye marknader

Hovudgrunnane til det er:

 • Det kan vere vanskeleg for bedrifter utan tilstrekkelege økonomiske «musklar» å nytte ein idé med et stort marknadspotensial fullt ut. Lisensiering kan gi auka utnytting likevel
 • Lisensiering inneber at kostnader og risiko ved produksjon og marknadsføring blir fordelt på partane.

Opplysing om lisensavtalar i Patentstyret sine register gir rettsvern ved rettskollisjonar. Patentstyret legg inn informasjon om at det er gitt lisens i ein varemerke-, design- eller patentrett, dersom ein av partane gir melding om dette. Det er tilstrekkelig at ein av partane ønskjer ei slik opplysning og leverer melding om lisens. Dette gjerast på et eige skjema.

Skjema for melding om lisens (PDF)

Eksempel på lisensavtale for patent på Innovasjon Noregs nettsider

Liste over aktuelle rådgivarar på IPR-hjelp

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: