Om patentretningslinjene

Patentretningslinjene (pr.) gir instruksjonar om praksis og prosedyrar for behandlinga av patentsøknader og patent  i samsvar med Lov om patent (patl.) og Forskrift til patentlova (pf.).

Lenkje til patentretningslinjene

Retningslinjene retter seg primært mot saksbehandlarane i Patentstyret, men vi ønskjer også at dei skal vere til hjelp for brukarane av patentsystemet ved at retningslinjene skal bidra til å gjere saksbehandlinga opplagd.

Retningslinjene må betraktast som generelle instruksjonar som søkjarane kan forvente at Patentstyret vil følgje. Retningslinjene (pr.) utgjer likevel inga forskrift i forvaltningslova si forstand, og for bindande heimlar er det nødvendig å vise til patentlova (patl.) eller patentforskrifta (pf.).

Patentstyret skal harmonisere praksisen i søknadsbehandlinga med tilsvarande praksis ved European Patent Office (EPO) så langt gjeldande norsk lovverk tillet. Det er derfor vist i retningslinjene til relevante delar av Guidelines for Examination (EPO-GL) og avgjerder frå EPO Technical Board of Appeal og EPO Enlarged Board of Appeal (T- og G-avgjerder) i retningslinjene. Desse finst i sin heilheit på www.epo.org.

Endringar

Forslag til endringar og tillegg i retningslinjene blir vedteke av leiinga i patentavdelinga.

Dersom du har ei tilbakemelding eller forslag, send ein e-post til post@patentstyret.no.

Datering av endringar i eksisterande tekst og nye retningslinjer blir publiserte under Siste endringar i patentretningslinjene. Endringar i eksisterande tekst blir merka med raud skrift i minimum to (2) månader etter at endringa er gjort.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: