Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Avgifter og gebyr knytta til internasjonale patentsøknader skal du betale til Patentstyret som av mottakande myndigheit i samsvar med konvensjonen om patentsamarbeid (PCT).

Sist oppdatert 1. april 2023

Avgifter og gebyr

Oversikt over avgifter og gebyr

Prisar

Oversendelsesgebyr (også kalt vidarebeføringsgebyr) for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakande myndigheit:  NOK 800
   
Nyheitsgranskingsavgift, den internasjonale nyheitsgranskinga utførast av:   
a) Nordisk Patentinstitutt (NPI) NOK 18760
b) Det svenske patentverket (PRV)  NOK 18760
c) Det europeiske patentverket (EPO) NOK 18760
    
Internasjonal søknadsavgift (grunnavgift og utpekingsavgift) NOK 14570
- Tilleggsavgift for kvar side utover 30 NOK 160
   
Avgift for eventuell utsteding og oversending av prioritetsdokument (PCT regel 17.1(b)), pr. prioritetsdokument:  NOK 300
   
Ved benyttelse av e-tenestene ePCT eller eOLF for levering av internasjonal patentsøknad kan følgjande avgiftsreduksjon bli gitt:  
a) Innlevering av XML-filer i ikkje karakterkoda format med vedlegg t.d. i PDF-format: NOK 2190
b) Innlevering av XML-filer i karakterkoda format (gjeld søknadsskjema, forklaring, krav og samandrag): NOK 3290
Viss avgiftene og gebyra nemnt ovanfor ikkje er betalt i rett tid, eller er betalt med eit utilstrekkeleg beløp ved utløpet av fristen, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglane til patentsamarbeidskonvensjonen krevje inn det beløpet som manglar. Tilleggsavgifta tilsvarar 50% av summen som ikkje er betalt, men skal ikkje overstige den internasjonale søknadsavgifta og ikkje vere lavare enn Oversendelsesgebyret (også kalt vidareføringsgebyret).

 

Gebyr for nyheitsgransking av internasjonal art (ITS) for ein nasjonal patentsøknad

Gebyr for nyheitsgransking av internasjonal art (ITS), utført av:

Prisar

a) Nordisk Patentinstitutt (NPI): NOK 5125
- Tilleggsavgift for kvart krav utover 10: NOK 250
b) Det svenske patentverk (PRV): NOK 6950
- Tilleggsavgift for kvart krav utover 10: NOK 125
c) Det europeiske patentverk (EPO):  NOK 12921
- For første søknader NOK 14374
- For alle andre søknader NOK 22459
Når det gjeld vilkår for og grad av refusjon av granskingsavgift i PCT-søknad ved vedlegg av ITS-rapport, sjå PCT Applicants Guide, Bind 1, vedlegg D Internationa Searching Authorities (ISA). 
Meir informasjon om nyheitsgransking av internasjonal type (ITS)

 

Meir informasjon

For meir informasjon om avgifter for internasjonale søknader som blir leverte til Patentstyret som mottakande myndigheit, sjå Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 34 og 35 (Lovdata).

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: