Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Avgifter og gebyr knytta til internasjonale patentsøknader skal du betale til Patentstyret som av mottakande myndigheit i henhold til konvensjonen om patentsamarbeid (PCT).

Sist oppdatert 15. juni 2022
*Endringer i rødt gjeld frå 1. august 2022

Oversendelsesgebyr (også kalt vidareføringsgebyr) for Patentstyret sitt arbeid med søknaden som mottakande myndigheit NOK 800

Nyheitsgransingsavgift, den internasjonale nyheitsgranskinga utførast av:  
a. Nordisk Patentinstitutt (NPI) NOK 17710
b. Det svenske patentverket (PRV) NOK 17710
c. Det europeiske patentverket (EPO) NOK 17710

Internasjonal søknadsavgift (grunnavgift og utpekingsavgift) NOK 12320
*NOK 13030
                Tilleggsavgift for kvar side utover 30 NOK 140
*NOK 150

 Avgift for eventuell utsteding og oversending av prioritetsdokument (PCT regel 17.1 (b), per prioritetsdokument NOK 300

Ved bruk av e-tenestene ePCT eller eOLF for innlevering av internasjonal patentsøknad kan følgjande reduksjon bli gitt:  
 a. Innlevering av XML-filer i ikkje krakterkoda format med vedlegg t.d. i PDF-format NOK 1850
*NOK 1960
 b. Innlevering av XML-filer i karakterkoda format (gjeld søknadsskjema, forklaring, krav og samandrag) NOK 2780
*NOK 2940
Viss avgiftene og gebyra nemnt ovanfor ikkje er betalt i rett tid, eller er betalt med eit utilstrekkeleg beløp ved utløpet av fristen, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglane til patentsamarbeidskonvensjonen krevje inn det beløpet som manglar. Tilleggsavgifta tilsvarar 50% av summen som ikkje er betalt, men skal ikkje overstige den internasjonale søknadsavgifta og ikkje vere lavare enn Oversendelsesgebyret (også kalt vidareføringsgebyret). 

 Avgift for nyheitsgransing av internasjonal art (ITS), utført av:  
a. Nordisk Patentinstitutt (NPI) NOK 5125
                                Tilleggsavgift for kvart krav ut over 10 NOK 250
 b. Det svenske patentverket (PRV) NOK 6950
                                  Tilleggsavgift for kvart krav ut over 10 NOK 125
 c. Det europeiske patentverket (EPO)  
                                  Første søknad NOK 12921
                                  For alle andre søknader NOK 20204
Når det gjeld vilkår for og grad av refusjon av granskingsavgift i PCT-søknad ved vedlegg av ITS-rapport, sjå PCT Applicants Guide, Bind 1, vedlegg D Internationa Searching Authorities (ISA). 

For meir informasjon om avgifter for internasjonale søknader som blir leverte til Patentstyret som mottakande myndigheit, sjå Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar §§ 34 og 35.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: