Søk patent i Noreg

For å søkje om patent i Noreg for oppfinninga di, leverer du ein søknad til Patentstyret.

Søk patent med søknadsvegvisaren

Anbefalt for private søkjarar, gründerar og små og mellomstore bedrifter (SMB'er).

Gjennom søknadsvegvisaren kan du skrive og sende søknaden din, betale og få kvittering i ein operasjon. Her vil kvitteringa vere tilgjengeleg i ettertid. Undervegs i prosessen får du nyttige tips og alt du gjer blir lagra.

Når du har levert søknaden din, vil all vidare korrespondanse i søknadsbehandlinga mellom deg og oss skje digitalt. Brev vil bli tilgjengeleg under "Mine meldingar" og i meldingsboksen din i Altinn.

Har du allereie starta ein søknad eller sendt ein søknad?

Gå til «Mine søknader under arbeid eller sendte søknader»

Andre måtar å søkje patent på

 1. Dersom du ønskjer å søkje via Altinn, eller skal søkje om fellesmerke eller eit utradisjonelt varemerke (for eksempel lydmerke eller tre-dimensjonalt), kan du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn. Her kan du betale online eller velje å få faktura tilsende.
  Søk via Altinn
 2. Har du ikkje norsk nasjonal ID-nummer?
  Les korleis du kan levere ein søknad og kommunisere med Patentstyret elektronisk utan eit norsk nasjonalt ID-nummer (informasjon berre på engelsk).

Har du vedlegg til den elektroniske søknaden?

Viss du har vedlegg til den elektroniske søknaden din, er det viktig å velje riktig dokumentformat, slik at Patentstyret kan åpne dokumenta dine.
Les meir om dokumentformater eller filtyper (PDF-fil)

Skal du sende oss eit brev i ein søknad eller registrering?

Vi tilrår at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Altinn: korrespondanse til Patentstyret

Viss du ikkje kan bruke Altinn av ulike grunnar, kan du sende ein e-post til post@patentstyret.no

Kor lenge varar eit patent?

Eit patent kan oppretthaldast i inntil 20 år fra den dagen du leverer inn ein søknad, så lenge du betaler årsavgifter. Du må betale ei årsavgift for kvart år. Viss du ikkje betaler dei nødvendige avgiftene, opphøyrer patentet.
Oversikt over avgiftene
Les meir om årsavgifter og fornying av et patent

For legemidddel og plantefarmasøytiske produkt, kan du i visse tilfelle søkje om inntil fem års forlenging av vernetide ved å søkje om supplerande vernesertifikat (SPC).
Les mer om supplerande vernesertifikat (SPC)
SPC-søknadsskjema (PDF-fil)

Etter at eit patent er opphøyrt, har alle rett til å utnytte oppfinninga di. I visse tilfelle kan likevel andre sin rett til å utnytte patentet vere begrenset av annan lovgiving. Det kan til dømes stride mot god forretningsskikk etter marknadsføringslova, eller ha krav på opphavsrettsleg vern.

Skjema

Følgjande skjema finn du i PDF-format på sida Skjema:

 • Erklæring om retten til oppfinning
 • SPC-skjema for farmasøytiske produkt
 • Krav om anmerking av pant
 • fullmakt
 • melding om lisens

Profesjonell hjelp i søknadsprosessen

Patentering er eit komplekst fagfelt der det er lett å trø feil. Viss du har lite erfaring med patentering eller har lita tid til å arbeide med søknadsprosessen, bør du vurdere å bruke eit profesjonelt patentbyrå (også kalt fullmektig). Eit patentbyrå kan hjelpe deg med blant anna utarbeiding og formuleringa av patentsøknaden din. Det er ein del strenge krav og tidsfrister i saksbehandlingsprosessen for patent. Patentbyrået vil kunne bistå med oppfølging av desse, samt diverse innbetalingar som til dømes årsavgifter.

Oversikt over fullmektigar på nettstaden iprhjelp.no: Rådgivardatabasen

Les meir om korleis eit patentbyrå kan hjelpe deg med prosessen.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: