Behandlingstid for patentsøknader

Sjå når du kan forvente å få første svar på søknaden, og kor lang tid det tek før du kan få patent eller før eit europeisk patent blir validert.

Status for 2. tertial 2022

Første vurdering av patentsøknaden 

Du kan forvente første svar med vurdering av søknaden din innan 6,7 månader.

Målet vårt: 7 månader

Grønt trafikklys

Akselerert behandling av patentsøknaden

Dersom du har bedt om akselerert behandling av første søknaden din kan du forvente første svar med vurdering av søknaden din innan 3,6 månader.​

Målet vårt: 4 månader

Grønt trafikklys

Patent

Du kan forvente at minst halvparten av førstesøknader som fører til patent er avgjort innan 19,1 månader.

Målet vårt: Minst halvparten av førstesøknader som fører til patent er avgjort innan 22 månader.

Grønt trafikklys

Validering av europeiske patent

Du kan forvente å få EP-patentet (europeisk patent) validert i løpet av 1,6 månader.

Målet vårt: 3 månader

Grønt trafikklys

Motsegn og administrativ overprøving

Motsegn er ei velgrunna klage på ei avgjerd om å gi patent.

Administrativ overprøving er ei avgjerd om at eit patent blir erklært heilt eller delvis ugyldig etter krav frå andre.

I motsegns- og overprøvingssaker kan du forvente å motta endeleg avgjerd innan 17 månader etter at begge partar er blitt høyrde i saka.

Målet vårt: Vi sender avgjerd i saka innan 3 månader etter at saka er tilstrekkeleg opplyst.

Rødt lys

Kundetilfredsheit

I intervju med fullmektigar (profesjonelle kundar) i 2020 svarte 89 % at dei kunne tilrå oss til andre. 

Målet vårt: Minst 85 % av kundane kan tilrå Patentstyret til andre.

Grønt trafikklys

PCT-søknader hos Nordisk Patentinstitutt

Du kan forvente at PCT-søknader levert til Nordisk Patentinstitutt (ISA og IPEA) blir behandla innan fristen som er satt av Instituttet.

Målet vårt: 98 %

Grønt trafikklys

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: