Søk patent i Noreg

Vi tilrår at du les alle 13 punkta før du trykker «Start ny patentsøknad».

10. Kva kostar det?

Privatpersonar og små og mellomstore verksemder (SMB), dvs. med mindre enn 20 årsverk, har rett til redusert søknadsavgift. Sjå tabellen under.

Du må i tillegg til søknadsavgift betale ei meddelingsavgift og årsavgifter dersom søknaden fører til patent.

Liste over kostnader (lenkje til prisoversikta)

Eitt eksempel på kostnader til Patentstyret:

  • Ein søknad er levert.
  • Skildringa, patentkrava og patentfigurar er på i alt 25 sider.
  • 14 sider er inkludert i meddelingsgebyret (når patent er godkjent).
  • Det er lista opp 16 krav, og alle krav dreiar seg om same oppfinning; men med ulike utføringsformer, samt variantar.
  • 10 krav er inkluderte i søknadsgebyr.
  • I saksbehandlinga leverer søkjer nye krav, og det er 17 krav når patent blir godkjent
For søknadsprosess  
Søknadsgebyr under 20 årsverk: kr 850
Verksemd med fleire enn 20 årsverk kr 4650
Tilleggsgebyr utover 10 krav: kr 250 per krav 6 x 250 = 1500
Ytterlegare 1 krav lagt til: kr 250
   
Ved godkjend patent:  
Meddelingsgebyr: kr 1200
Tilleggsavgift utover 14 sider: 11 ekstra sider 11 x 250 = kr 2750
Årsavgift for dei tre første åra: kr 2100
   
Totalt: kr 8900
Gjenopptaking og henlegging
Viss du ikkje svarar innan ein frist oppgitt av Patentstyret og må ta opp søknaden igjen, må du betale ekstra kostnader.
Kr 550 første gong
kr 1950 andre gong og seinare
Årsavgifter vidare:  
Etter dette må du betale ei årsavgift for å oppretthalde eineretten: 4. år = kr 1350 jamnt aukande til 20. avgiftsår på kr 6500.

 

Eit patent kan maksimalt vare i 20 år frå innleveringsdagen. (Kun unnatak for medisiner som kan leve i 5 ekstra år i ei særleg ordning).

Viss du brukar profesjonell hjelp, er kostnaden avhengig av kor mykje hjelp du må ha, og kva for prisar fullmektigbransjen og advokatbransjen bestemmer.

Lenkje til rådgjevardatabasen på iprhjelp.no

Har du lese alle 13 punkta øvst på sida?