Søk patent

For å søkje om patent i Noreg for oppfinninga di, må du levere inn ein søknad til Patentstyret. Søknadsvegvisaren vår (beta-versjon) hjelper deg til ein enklare og raskare søknadsprosess. Vi tilrår at du les alle punkta under før du går i gong med søknaden.
hjelm_patent700x300_2.png

1. Kvifor søkje patent?

Eit patent kan gi deg eit forsprang i marknaden

Å utvikle eit nytt produkt er ressurskrevjande. Eit patent er eit verktøy som gir deg større moglegheiter for å sikre investeringa og dekket ditt kostnadene som nyskapningen og produktutviklinga di representerer.

Kort fortalt er eit patent viktig fordi det gir deg ein dokumentert einerett som kan:

 • auke konkurransefordelen og betre moglegheita til å tene pengar på oppfinninga
 • hjelpe til at du oppnår større marknadsdelar
 • hjelpe til å førebyggje konfliktar
 • kan brukast som prov i ein konflikt
 • gi deg moglegheit til å selje eller lisensiere ut produktet
 • gjere verksemda di meir attraktiv for samarbeidspartnarar og investorar

Les meir om gode grunnar til å søkje patent

Er patentvern den riktige løysinga for deg? 

Sjølv om oppfinninga din kan patenterast, er det ikkje sikkert det er riktig for deg å patentere. Avgjerda om å investere i eit patentvern bør takast i lys av ein kost-nyttevurdering.

Dersom du kjem til at patent er eit nyttig verktøy for deg og du vel å patentere oppfinninga di, bør du vere førebudd på å kunne forsvare patentet dersom andre gjer inngrep i patentrettane dine. Denne krev kunnskap om patentsystemet og kan vere kostbart.

Du bør også vurdere om du skal satse på alternative strategiar som hemmeleghald, publisering, designregistrering eller varemerkevern. Les meir om dette på nettsida vår.

 • Vurder om du har behov for patent
 • Patent er eit verktøy som kan brukast i ein forretningsplan
 • Å patentere er ressurskrevjande og kan vere kostbart
 • Det blir kravt kunnskap og kompetanse for å patentere ei oppfinning
 • Vurder alternative former for vern som hemmeleghald, registrere design, registrere varemerke

Sjå eksempel på korleis andre har brukt patenta sine: