Intern instruks om unntaksmerknader

Patentstyret har endra praksis for unntaksmerknadear i varemerkesøknader.

Patentstyret har ved instruks til saksbehandlarane endra praksis for unntaksmerknadar i varemerkesøknader. Vi vil på eige initiativ ikkje ta inn unntaksmerknader under søknadsbehandlinga.

Dersom vi mottek ønskje om at unntaksmerknaden blir teke inn i ei registrering, til dømes for å unngå tvist, vil vi vurdere dette etter regelverket. I søknader der unntaksmerknadear er teke med, vil vi frafalle dette kravet viss vi gjerast merksame på det.

Saker som er teke opp til formell avgjerd vil vi gjennomgå og foreta registrering viss usemje om unntaksmerknad er einaste gjenverande hindring.

Endringa gjeld frå og med 1. april 2006.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: