Fellesmerke

Ei foreining av næringsdrivande kan få einerett for medlemmene til å bruke eit varemerke eller eit anna kjenneteikn for sine varer og/eller tenester.

Døme på slike foreiningar kan vere ei foreining for malarar, legar eller hesteoppdrettarar.

Statlege organ, stiftingar, selskap og andre som fører kontroll med varer eller tenester, kan også registrere eit fellesmerke. Det same kan organ som fastset normer for varer eller tenester. Merket kan brukast på dei varene normen eller kontrollen gjeld for. Dette kan til dømes vere miljømerker, kontrollmerker osv.

Enkeltpersonar kan ikkje få einerett til fellesmerke.

Dei reglene som gjeld for registrering av varemerke gjeld også for registrering av fellesmerke. I tillegg må ei fellesmerkeregistrering alltid innehalde instrukser for bruken av merket.

Du finn eksempler på registrerte fellesmerke i søketenesten vår

Instruksar for bruken av fellesmerke

Instruksane bør vere kortfatta, og skal innehalde følgjande opplysningar:

  • Kven som har rett til å bruke merket og på kva vilkår
  • Kva følgjer uberettiga eller ureglementert bruk kan medføra for brukaren, til dømes dersom merket brukast av nokon som ikkje har rett til å bruke det, eller brukast feil
  • Merkehavaren sine retter og plikter overfor brukarane, så som rett til kontroll, eventuelt ved bestemde kontrollorgan, til dømes om merkehavaren skal ha rett til å kontrollere om brukaren sine varer helde dei fastsette kvalitetskrava
  • Merkeinnehavarens plikter til å gjere ansvar gjeldande mot den som brukar merket utan å overhalde instruksa for bruken av merket 
  • Om merkeinnehavaren skal vere forplikta til eksempelvis å gå til erstatningssøksmål mot eventuelle misbrukarar av merket

Korleis søkje om eit fellesmerke?

For å søkje om eit fellesmerke leverer du inn ein søknad til Patentstyret. Du må bruke søknadsskjemaet for varemerke som ligg i Altinn. Det er ikkje mogeleg å bruke søknadsvegvisaren vår for fellesmerke.
Lenkje til søknadsskjema i Altinn.

Kva kostar det å søkje eit fellesmerke?

Søknadsgebyret for registrering i inntil tre vare- eller tenesteklassar er kr 4000. Viss du ønskjer å søkje om vern av fellesmerke i fleire klassar, må du betale ei tilleggsavgift pr klasse.
Fleire opplysningar om gebyr og avgifter.

Oversikt over fristar

Oversikt over fristar for å besvare brev frå Patentstyret i varemerke- og fellesmerkesaker.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: