Korleis blir klasseoverskrifter tolka i Europa?

Dei nasjonale registreringsmyndigheitene i EU og EU si varemerkemyndigheit (EUIPO) publiserte 2. mai 2013 ei felles utsegn om tolkinga av verneomfanget til varemerke registrert med klasseoverskrifter.

Les meir om dette i "Common Communication on the Implementation of IP Translator" (PDF)

Publiseringa av ei felles oversikt er ein del av ønsket om å harmonisere praktiseringa av varemerkeretten i Europa. I denne samanhengen er omsynet til openheit om praktisering og tolking av regelverket samt føreseielegheit for brukarane satt i høgsetet.

Oversikta visar korleis dei nasjonale registreringsmyndigheitene i EU og EU si varemerkemyndigheit (EUIPO) tolker verneomfanget til varemerkeregistreringar som har blitt registrert med ei klasseoverskrift.

Registreringsmyndigheitenes tolkingar er systematisk framstilt i tabellar, og viser korleis kvar registreringsmyndigheit tolkar bruken av klasseoverskrifter i søknader og registreringar innleverte før og etter EU-domstolen si avgjerd i IP Translator. (Les meir om EU-domstolen si avgjerd)

Sjølv om Noreg ikkje er med i EU, vil du også finne Patentstyret i oversikta. Patentstyret er med i harmoniseringsprosjektet i kjølvatnet av IP Translator-avgjerda, og ser svært positivt på samarbeidet som pågår.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: