Oversikt over harmoniseringsprosjekta

For det norske næringslivet er det viktig at likt regelverk for varemerke og design blir praktisert likt i ulike land. Patentstyret deltek derfor aktivt i harmoniseringsprosjekta i regi av EUIPO og dei nasjonale registreringsstyresmaktene i EU.

Her finn du oversikta over kva harmoniseringsprosjekt Patentstyret har teke del i og reknar for å vere i samsvar med:

CP3
Vurderingen av særpreg for kombinerte merke. Samarbeidet har vore avgrensa til vurdering av kombinerte merke der teksten i merket blir rekna som direkte beskrivande eller manglar særpreg. Spørsmålet er når slike merke samla sett kan reknast særprega på grunn av den figurative utforminga.

CP4
Vurderingen av vern for svart-kvite merke.

CP5
Vurderingen av risiko for forveksling. Kva betydning svake eller ikkje-registrerbare merkeelement skal ha i slike vurderingar.

CP6
Bilder i designsøknader.

CP8
Reell bruk. Temaet er avgrensa til harmonisering av praksis knytt til anna leddet til føresegna om «bruk av merket i ei form som berre skil seg frå den forma det er registrert i ved enkelthetar som ikkje endrar dets særpreg».

CP9
Særpregsvurderinger for tredimensjonale merke som i tillegg til å gjengi forma eller innpakninga til varen, også har andre merkeelement. Under føresetnaden av at forma eller innpakninga til varet manglar særpreg, er spørsmålet om når dei andre elementa tilfører merket samla sett særpreg.

CP11
Utradisjonelle merke og harmonisering av praksis knytt til krav for innlevering av søknader om registrering av såkalla utradisjonelle varemerke, til dømes lydmerke, rørslemerke, multimediamerke og hologram. Vidare handlar dette arbeidet m.a. om harmonisering av særpregvurderinga for slike merke.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: