Innarbeiding og bruk av eit varemerke

Rettleiing om kva Patentstyret legg vekt på når vi vurderer eventuell innarbeiding av eit varemerke.

Innarbeiding og bruk av eit varemerke kan bety noko i to samanhenger:

  1. Eit varemerke som i utgangspunktet er beskrivande eller manglar særpreg kan likevel bli registrert viss du har brukt merket slik at merket har blitt godt kjent som nokon sitt særlege kjenneteikn
  2. Eit innarbeidd varemerke har også vern mot forvekselbare merke og kan hindre registrering av slike merke viss innehavaren krev det. For å hindre at andre registrerer ditt innarbeidde merke, kan det vere nok at merket er innarbeidd lokalt. Lakalt innarbeidde rettar kan likevel ikkje brukast i ei sak der nokon krev at eit merke skal kjennast ugyldig.  

Dokumentasjon

Du må alltid dokumentere innarbeidinga eller bruken av varemerket. Det er ikkje tilstrekkeleg å seie at merket er brukt eller innarbeidd. Sjølv om det er liten tvil om at eit varemerke er godt kjent, må du som eit minstekrav vise til éi verifiserbar kjelde, for eksempel ein artikkel i ei seriøs avis eller tidsskrift, ein reklamebrosjyre eller liknande. Viss du viser til ei nettside, må du leggje ved ei datert utskrift frå sida.

I utgangspunktet vil all dokumentasjon for bruk av eit varemerke vere relevant for vurderinga. Jo mindre særprega eit merke er, desto større grad av innarbeiding må til. Høgsterett har sagt at det skal mykje til for at eit beskrivande merke kan bli tilstrekkeleg innarbeidd som varemerke. Sjå Rt. 2005. s.1601, Gule Sider, premiss 48. I denne dommen kan du også finne ei nyttig oversikt over kva for moment som er relevante.

Les meir om bruksplikt - femårsfristen

Lenke til EU-domstolen si avgjerd:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=enKontakter

Lenke til EUIPO (EU sitt kontor for varemerke og design):

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

Regelverk

Sjå varemerkelova §§ 3, 14, 16, 35.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: