Døme på dokumentasjon om innarbeiding og bruk av eit varemerke

For å få eit innarbeidde varemerke registrerte, må du dokumenterer at varemerket er «godt kjent som nokon sitt særlege kjenneteikn» i Noreg.

Salstal, marknadsdel og marknadsføringskostnadar, reklamebudsjett osv

Dette er dei såkalla "harde fakta" som er godt eigna til å vise omfanget av innarbeidinga eller bruken og den geografiske utstrekninga. Salstal osv. har liten verdi viss det ikkje foreligg forholdstal som viser marknadsdel, jf. EU-domstolens C-25/05 Storck II, premiss 79. Tala som dokumenterast må sjåast i samanheng med totalmarkedet for dei aktuelle varene eller tenestene.

Medieomtale, reklamemateriale, brosjyrar, annonsar, publikasjonar

Denne typen dokumentasjon er godt eigna til å vise korleis merket er brukt og for kva varer eller tenester. Det er viktig å datere slik informasjon og vise kva for aviser eller TV-kanalar omtalen eller reklamen er henta frå og kor ofte reklamen er trykt eller vist.

Marknadsundersøking

Slike undersøkingar kan vere særs gode bevis, men det er viktig at spørsmåla som stillast er opne (ikkje leiande). Døme på open og god spørsmålsstilling: Kva forbind du med SWIX? Kva tenkjer du på når du høyrer ordet BIOLA? Døme på leiande spørsmålsstilling: Kjenner du til varemerket GREEN TRAVEL? Veit du kven som står bak varemerket 100 % NATURLIG? Her føreset ein at det er snakk om varemerke og ikkje beskrivande forklaringar. Patentstyret vil leggje ei viss vekt på spørjeundersøkinga sjølv om spørsmåla skulle vere noko leiande, men spørjeundersøkingar med open spørsmålsstilling vil bli tillege meir vekt. Vidare må undersøkinga utførast i riktig omsetningskrets,  jf. avgjerd i R-1/2005-4, Hilti. Slike undersøkingar bør vere gjennomførde føre eller rett etter søknadstidspunktet.
Les meir om marknadsundersøkingar som bevismiddel i varemerkesaker

Bruk av merket på internett, til dømes på søkjar si heimeside, i nettartiklar og -annonsar, medieomtale i nettaviser o.a.

Denne type dokumentasjon er eigna til å vise relevant varemerkebruk viss det sendast inn daterte utskrifter av den aktuelle nettstaden. Bakgrunnen for kravet om daterte utskrifter er at slike nettstader kan vere under kontinuerleg forandring og ei henvising til ei webadresse vil derfor berre vise bruken på besøkstidspunktet. Vidare kan slike webadresser forsvinne eller bli endra, og dermed miste dokumentasjonsverdien. Ei nyttig nettside for utskrifter av heimesider er www.archive.org. Ved å søkje på ”wayback machine” på denne nettstaden får ein opp heimesida slik ho var på forskjellige datoar.

Dersom det saman med slike utskrifter blir framskaffat dokumentasjon på talet på reelle besøk (unike brukarar) av den norske omsetningskretsen i det aktuelle tidsrommet, vil det styrke saka ytterlegere. Tal på besøk er viktig fordi vi elles ikkje kan vite kor mange som har vore inne på den aktuelle nettstaden og sett varemerkebruken.

Forhandlarerklæringar og vitneforklaringar

Slike erklæringar mottek Patentstyret sjeldan og dei tilleggast normalt liten vekt, jf. EU-domstolen si T-262/04 Bic, premiss 78 flg. og Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 221 (223).

Spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: