Kva kan du registrere?

Kva er eit varemerke? Eit varemerke er eit kjenneteikn du kan bruke for å skilje varene og eller/tenestene dine frå andres. Eit varemerke kan bestå av alle slag teikn, og må kunne framstillast grafisk.

Eit varemerke kan bestå av:

 • ord og ord i samanheng, namn, logoar, figurar og bilete, tal, emballasje, lyd og kombinasjonar av desse.

Ulike typar varemerke

 • Figurmerke som til dømes sommarfuglen frå Kari Traa eller bogen frå Nike
 • Ordmerke som til dømes Swix og Kaptein Sabeltann
 • Kombinerte merke som inneheld både ord og bilde, som til dømes flaskeetikettar
 • Slagord som til dømes "Reint mel i posen". Les meir om bruk av slagord i varemerke
 • Tredimensjonale merke som til dømes forma på ei parfymeflaske
 • Tal og bokstavar, til dømes IBM og 4711
 • Lydmerke

Søk varemerke

Krav til eit varemerke

Eit varemerke kan registrerast berre viss det er eigna til å skilje dine varer og/eller tenester frå andre sine.

Eit varemerke skal ha særpreg

Eit varemerke skal gi uttrykk for noko meir enn eigenskapar eller kvalitetar ved varene eller tenestene du skal bruka det for - på fagspråk kallar vi det "særpreg". Varemerket skal sikre at forbrukaren kjenner igjen den som tilbyr ei bestemt vare eller teneste.

 • Døme:
  Eit slagord som WE KEEP OUR PROMISES (søkt for kosmetikk og legemiddel) vil vi ikkje utan vidare kunne registrere fordi det berre framstår som ei rosande frågsegn om at du kan stole på at produkta held kva produsenten lover. Alle må få lov til å seie det same.

Beskrive varene eller tenesten

Du kan ikkje utan vidare få einerett til merke som kun beskriv varen eller tenesta. Med "beskrivande" meiner vi til dømes at varemerket seier kva du produserar, eller fortel om eigenskapar eller kvalitetar ved varen eller tenesten. 

 • Døme:
  Du kan ikkje utan vidare få einerett til ØKERN BILMEKANIKER for tenester som inneber "reparasjon av bilar" sidan varemerket berre fortel kvar i Oslo tenesten blir tilbydd, nemleg Økern, og kva type tenester som blir tilbydd der, nemleg bilmekanikartenester.

Eit varemerke som er beskrivande eller manglar særpreg kan allikevel registrerast viss:

 • det søkjast saman med eit meir spesielt ord, som til dømes STAUREA - WE KEEP OUR PROMISES.

eller

 • det søkjast saman med ein figur, til dømes ØKERN BILMEKANIKER kor teksten er sett saman med ein fantasifull figur (ein ørn eller liknande). Ein slik kombinasjon av tekst og figur i varemerket kallast eit kombinert merke.

Men, her er det veldig viktig å vere klar over at i slike høve har du ikkje nødvendigvis einerett til den beskrivande teksten i merket, men til merket som heile. Dette inneber at andre fritt kan bruke den same teksten i sin marknadsføring eller registrere han som varemerke saman med andre særprega element.

Er merket registrert av andre?

Dersom merket allereie er registrert av andre, kan det likevel vere mogeleg å få det registrert dersom du brukar det for andre varer og tenester (les meir om forvekselbarheit), eller dersom du får samtykke frå innehavaren av registreringa. Les meir om samtykke.

Dersom det registrerte varemerket er ein logo med skildrande tekst, er det ikkje sikkert at innehavaren har vern for sjølve teksten. Eit kombinert merke inneheld både ord og bilete (figurative element) og då har ein ikkje nødvendigvis einerett til den skildrande teksten i merket, men til merket som heile. Dette inneber at andre fritt kan bruke den same teksten i marknadsføringa si eller registrere den som varemerke saman med andre særprega element.

Når vi vurderer nye søknader, ser vi som regel berre på kva som er registrert i Noreg. Ei omsetjing av eit varemerke som er registrert i eit anna land (for eksempel USA) vil kunne registrerast i Noreg, så lenge dei andre registreringsvilkåra er oppfylte (særpreg, forvekselbarheit osv.). Men dersom det originale utanlandske merket er veldig kjent, slik at ein større del av kundane i Noreg utan vidare vil forbinde varemerke ditt med det utanlandske merket, kan den utanlandske innehavaren kome med protest mot registreringa di.

Innarbeiding

Viss merket ikkje er tilstrekkeleg særprega kan det likevel registrerast etter såkalla innarbeiding, viss du kan vise til utstrekt bruk i Noreg og at bruken har ført til at merket er godt kjend som eit kjenneteikn for dine varer og tenester. Les meir om innarbeiding

Varemerke som kan forvekslast

For alle varemerkesøknadaer som er eit hinder for registrering av det merket du har søkt om. Vi ser da på om moglege kjøparar av dei varene eller tenestene det gjeld kan kome til å ta feil av varemerka, eller kome til å try at det er ein samanheng mellom eigarane av varemerka. Ved ei slik samanlikning av to varemerke må vi ta omsyn til at ein forbrukar normalt ikkje vil ha moglegheit til å samanlikne merka i kjøpssituasjonen, men må stole på det ufullstendige biletet han har av dei i minnet.

Villeiande varemerke

Patentstyret kan ikkje registrere villeiande varemerke. Eit varemerke er villeiande dersom ein del av kjøparane kan kome til å få feil oppfatning om vara eller tenesta. Dette kan gjelde blant anna kvaliteten, funksjonaliteten, mengda, prisen, formålet eller opphavslandet til produktet.

Døme:

 • Dersom søkjaren ikkje er lege, vil varemerket DR. HAUSMANN, søkt for ortopediske sko, vere villeiande for forbrukarane. Forbrukaren som skal kjøpe ortopediske sko kan bli påverka til å kjøpe produktet fordi dei trur det er laga av ein lege.
 • Ein logo med teksten MADE IN USA vil kunne vere villeiande dersom det står «klede laga i Vietnam» i lista over varer og tenester. På same måte vil eit varemerke som inneheld teksten FRANKRIKE vere villeiande dersom det er søkt for «ost frå Sveits», fordi teksten i merket viser til eit anna land enn det som står i lista over varer eller tenester.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00 eller send ein e-post til post@patentstyret.no.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: