Plasseringsmerke og fargemerke

Ei oversikt over kva som kjenneteikner plasseringsmerke og fargemerke, og korleis du søkjer om registrering av desse merketypene.

Plasseringsmerke

Eit plasseringsmerke er eit varemerke som består av måten merket er plassert på vara.

Det kan vere fleire fordelar med å velje eit plasseringsmerke

Dersom du ønskjer vern for eit logoelement plassert på ei vare, kan eit plasseringsmerke gi større vern enn eit figurmerke som viser plasseringa. Dette ved at plasseringsmerket kan nyttast på ulike variantar av vara, mens vernet til figurmerka blir avgrensa av element i merket. Vidare kan ein logo vere umogleg å registrere som figurmerke, men særpreget og mogleg å registrere når den blir plassert eit bestemt stad på ei vare.

Korleis attgjer du plasseringsmerke i ein varemerkesøknad?

Det følgjer av varemerkelova at varemerke som skal registrerast må attgjes på ein slik måte at det blir klart og tydeleg for både publikumet og myndigheitene kva som skal vernast. For plasseringsmerke presiserer varemerkeforskrifta at:

  • merket skal meldast med merkekategorien «plasseringsmerke»
  • gjengivinga av eit plasseringsmerke på eigna måte skal vise plasseringa til merket og storleik og proporsjonar i forhold til varene
  • element som ikkje blir omfatta av registreringa skal skiljast ut ved bruk av stipla linjer eller liknande
  • det kan sendast inn ei skildring med nærmare opplysingar om korleis teikna er lagt eller festa på varene

Ved gjengiving av fargemerke gjeld det nærmare krav til filformat og -storleik (PDF-fil).

Eit eksempel på ei gjengiving av eit plasseringsmerke finn du i EU sitt varemerkeregister, nemleg EUTM nr. 013755244, som er registrert for «footwear» i klasse 25:

Tegning av en sko med plasseringsmerke

 

Merket er registrert med følgjande framstilling med nærmare opplysingar om korleis merket er plassert på skorne:

«The trademark is a position mark. It consists of a figurative element placed on the outer surface of the upper part of a shoe, extending lengthwise from the centre of the cuff of the shoe down to the sole. The dotted line shows the position of the trademark on the shoe, and does not form part of the trademark».

Krava til gjengiving av merket må vere oppfylde før Patentstyret kan vurdere om merket oppfyller vilkåret til lova for registrering – for eksempel om merket oppfyller kravet til lova til særpreg.

Fargemerke

Eit kombinert merke eller figurmerke som er søkt registrert i ein spesiell farge er ikkje eit fargemerke. Med fargemerke siktar ein til merke kvar éin eller fleire fargar i seg sjølv blir registrert søkt som varemerke.

Det er eit behov i marknaden for å halde fargane fridde tilgjengelege for alle, og ein skal derfor vere forsiktige med å gi enkeltaktørar einerett til ein farge som eit varemerke. Det finst svært mange kombinasjonar av figurar og ord, men fargane kjem i eit avgrensa tal (Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, side 116).

I tillegg er det eit poeng at forbrukarane ikkje er vane med å sjå fargar i seg sjølv som ein nedtekning av kommersiell opphav – fargar blir fyrst oppfatta og fremst som dekorative eller som skildrande for ein eigenskap ved vara eller tenesta den blir brukt for, og ikkje som varemerke.

Ein kan likevel søkje om varemerkeregistrering av éin farge aleine eller ein kombinasjon av fargar. Sidan forbrukarane ikkje er vant til å sjå fargar i seg sjølv som varemerke, vil ein registrering av eit fargemerke ofte avhenge av at søkjer sannsynleggjer at merket er innarbeidt/godt kjend som eit varemerke for dei søkte varene og/eller tenestene. Meir informasjon om innarbeiding.

Korleis framstiller du fargemerke i ein varemerkesøknad?

Det følgjer av varemerkelova at varemerke som skal registrerast må gjengivast på ein slik måte at det blir klart og tydeleg for både allmenta og styresmaktene kva som skal vernast.

Innanfor denne ramma, kjem varemerkeforskrifta med nærmare informasjon om kva informasjon som skal eller kan sendast inn i ein fargemerkesøknad – anten søknaden gjeld eit fargemerke gjeldande av éin enkelt farge eller gjeldande av to eller fleire fargar.

Fargemerke gjeldande av éin enkelt farge utan konturar

I ein søknad om eit fargemerke gjeldande av éin enkelt farge utan konturar, skal du:

  • melde merket som eit fargemerke
  • sende inn ei gjengiving av fargen (eit bilete av fargen det blir ønskt vern for), og
  • sende inn ein nedteikning av fargenummer i eit internasjonalt fargekodesystem (for eksempel Pantone-systemet)

Det skal vere samsvar mellom fastsetjinga av merketype, gjengivinga av merket og skildringa av merket med fargekodar.

Eksempel på slike fargemerke:

VM 200905782
(endeleg vekklagd)

(Pantone 2144 C)

VM 202113426
(under behandling pr. februar 2023)

(RAL 2008)

Fargemerke som er av ein kombinasjon av to eller fleire fargar utan konturar

I ein søknad om eit fargemerke som er ein kombinasjon av to eller fleire fargar utan konturar, skal du

  • beskrive merket som eit fargemerke
  • sende inn ei gjengiving av fargane som viser den systematiske plasseringa til fargane på ein einsarta og på førejand bestemt måte
  • sende inn ei skildring av fargenummer i eit internasjonalt fargekodesystem (for eksempel Pantone-systemet)

I tillegg bør du levere inn ei skildring av korleis fargane er plasserte systematisk på ein einsarta og på førehand bestemt måte. I praksis trur vi at dette som regel vil vere nødvendig for å oppfylle kravet om at det må vere «klart og tydeleg» kva som skal vernast.

Ved gjengiving av fargemerke gjeld det nærmare krav til filformat og -storleik (PDF-fil).

Spørsmål om plasseringsmerke og fargemerke kan du rette til:

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: