Omdanning til ei nasjonal varemerkeregistrering

Omdanning gjeld i tilfelle kor basismyndigheita har gitt WIPO (World Intellectual Property Organization) beskjed om endringar i basissøknaden eller basisregistreringa som fører til at vernet til den internasjonale varemerkeregistreringa bortfell heilt eller delvis i dei utpeika landa.

Gjennom omdanning kan ein i slike tilfelle behalde prioriteten som den internasjonale varemerkeregistreringa hadde i Noreg.

Omdanning er meint å vere ein sikringsventil for innehavarar av internasjonale registreringar.

Omdanning (tidlegare kalla transformasjon) er ein regel om prioritet som følgjer av varemerkelova § 75, jf. Madrid Protokollen art. 9 quinquies.

Du må sende inn ein nasjonal varemerkesøknad og betale vanleg søknadsavgift. Det er eit eige felt for å søkje omdanning i søknadsskjemaet vårt i Altinn.

Vilkår for omdanning

  • Den internasjonalen registreringa må vere heilt eller delvis stansa hos WIPO. Du må søkje om omdanning innan 3 månader etter at den internasjonale registreringa stansa i WIPO. Den sentrale datoen er «date of recordal» som framkjem i korrespondansen om bortfall frå WIPO Innehavar må dokumentere at tidsfristen er overhalden. Send gjerne ein kopi av notifikasjonen frå WIPO til innehavar om bakgrunnen (og dato) for at den internasjonale registreringa er heilt eller delvis stansa.
  • Innehavar av den internasjonale registreringa og søkjer i den nasjonale søknaden må vere den same.
  • Merka må vere identiske.
  • Du må omsetje varelista frå den internasjonale registreringa til norsk. Varene som blir melde i kravet om omdanning til nasjonal registrering må omfattast av varelista i den norske utpeikinga. Dersom den internasjonale registreringa er delvis stansa, er det berre dei stansa varene og tenestene som kan omdannast.
  • Du må oppgi kva internasjonal registrering det gjeld og kva prioritet som blir kravd. Dette kan vere konvensjonsprioritet eller prioritet frå inndagen til den internasjonale registeringa (internasjonal registreringsdato/etterfølgjande utpeikingsdato).

Følgjene av omdanning til nasjonal registrering

Søknaden om omdanning til ei nasjonal registrering får same inndato som den internasjonale registreringa. Dette inneber at det endra merket anten får inndag etter den internasjonale registreringsdatoen eller den etterfølgjande utpeikingsdatoen.

Forutan reglane om prioritet, har kravet om omdanning til ei nasjonal registrering status som ein nasjonal varemerkesøknad.

Varemerket i kravet om omdanning til nasjonal registrering blir behandla på same stadium som den norske utpeikinga av den internasjonale registreringa var på då den stansa.

  • Om den internasjonale registreringa var gitt verknad i Noreg før den stansa, blir merket i den nasjonale varemerkesøknaden også direkte registrert i Noreg utan realitetsbehandling dersom vilkåra er oppfylte. Dersom motsegnsfristen for den internasjonale registreringa har gått ut, går det heller ingen motsegnsfrist.
  • Om den internasjonale registreringa var på søknadsstadiet i Noreg før den stansa, fortset saksbehandlinga som ein nasjonal søknad på same stadium. Dvs. at det kan finnast registreringshindring.

Regelverk

Varemerkelova § 75
Madrid Protocol art. 9 quinquies.

Spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt dersom du har spørsmål om omdanning.
Telefon: +47 22 38 73 00

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: