Kasse med epler
Foto: privat, Patentstyret

Plantesortsnamn kan vere til hinder for å registrere eit varemerke

Eit plantesortsnamn (sortsnamnet) er den mest presise nemninga på ein plante innan biologisk systematikk. Sortsnamnet angir ei undergruppe av ein art. Til dømes er «aroma» og «discovery» to sortar av arten «eple».Sortsnamnet har ein heilt eigen funksjon og kan ikkje samtidig fungere som varemerke.

Når er dette relevant i varemerkesaker?

Dette er relevant når lista over varer gjeld varer av same eller nærskyld art.

Døme:

Er det mogleg å registrere varemerket DISCOVERY for «tre», «friske frukter», «friske grønsaker», «poteter» og «eple»?

  1. Det kan ikkje registrerast for «tre», «friske frukter» og «eple» fordi discovery er eit sortsnamn for eple.
  2. Men, fordi verken «poteter» eller «friske grønsaker» er eple eller nært nærståande med eple, kan varemerket registrerast for desse varene.

Dette følgjer av varemerkelova § 15 første ledd bokstav e​. Denne føresegna kom inn i varemerkelova 1. mars 2023.

Kva sortsnamn er relevante?

Dette gjeld for sortsnamn for plantesortar med planteforedlerrett i Noreg og i statar som er knytt til UPOV​ (Den internasjonale konvensjonen for vern av nye plantesortar).​

Nytt

Frå 1. mars 2023 startar Patentstyret med gransking mot basen til CPVO (Community Plant Variety Office) - Variety Finder, for å finne fram til relevante sortsnamn.

Reglar som framleis gjeld

Eit sortsnamn vil i tillegg kunne vere beskrivande for ulike varer. Til dømes kan vi ikkje godta varemerket DISCOVERY for eplegelé eller eplejuice fordi det berre vil fortelje kva eplesort geleen og jusen er laga av. Dette følgjer av varemerkelova § 14.

Eit sortsnamn kan òg vere villeiande for nærmare bestemde varer. Viss varet er «eplejuice av sorten aroma», vil varemerket DISCOVERY kunne villeie. Kjøparen vil då kunne tru at jusen er av sorten «discovery». I slike tilfelle kan ikkje Patentstyret registrere varemerket. Det følgjer av varemerkelova § 15 første ledd bokstav b.​

Sjølv om dette ikkje er nytt, kan det hende Patentstyret oftare enn før må nekte varemerke registrert på grunn av sortsnamn. Den nye granskinga vil antakeleg i større grad gjere oss merksame på relevante sortsnamn som vi ikkje klarte å fange opp tidlegare.

Om planteforedlarrett

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: