Slik søkjer du om internasjonal varemerkeregistrering

Du søkjer via nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO)
 1. Fyll ut skjema MM2, som du finn på WIPO sine nettsider. Her finn du rettleiing til utfylling av ein internasjonal varemerkesøknad. Skjemaet sender du til Patentstyret via post, e-post eller Altinn. Viss du vel korrespondanseskjemaet i Altinn, må du leggje inn namnet på det skjemaet du legg ved som nummeret på retten (eks «MM2»), og oppgi det norske søknadsnummeret i feltet «Kva gjeld saka?». Sjå vår kontaktinformasjon.

 2. Du mottek ein faktura frå Patentstyret på kr 800. Fakturaen må betalast innan betalingsfristen, ellers reknar vi søknaden som ikkje innkommen. Dette kallast eit oversendelsesgebyr (også kalt vidareføringsgebyr).
   
 3. Finn Patentstyret manglar ved søknaden din, vil vi kontakte deg og gi deg moglegheit til å rette manglane innan ein gitt frist.
   
 4. Du mottek ei melding (vanlegvis e-post) om at Patentstyret har vidaresendt søknaden din til WIPO. Nå bør du betale dei internasjonale avgiftene til WIPO. Sjå informasjon om korleis du betaler nedanfor.
   
 5. WIPO kontrollerer at søknaden oppfyller dei formelle krava. Dei kontrollerer blant anna at oversikta over varer og tenester er klar og riktig klassifisert, og at dei internasjonale avgiftene er betalte. Viss WIPO finn at det er manglar ved søknaden, sender dei eit mangelbrev. Mangelbrev som gjeld varer og tenester må du svare på via Patentstyret.
   
 6. WIPO registrerer varemerket i det internasjonale registeret. Du vil motta eit registreringsbevis med eit internasjonalt registreringsnummer. Dette beviset gir ikkje vern i seg sjølve. Varemerket er på dette stadiet berre registrert i WIPO, men har ikkje oppnådd vern. Varemerkevernet avgjerast og blir gjeve av dei enkelte utpeika landa.
   
 7. Søknaden blir behandla i kvart av landa du har vald. Myndigheitene vil sende deg brev om at varemerket anten er beslutta gjeldande eller nekta registrert i deira land. Eit brev om nekting vil opplyse om moglegheita du har til å gjere endringar i søknaden, og ein frist for å gjere dette. Land kan ha ulik praksis for kva de godtek i oversikta over varer og tenester.

Frist for å søkje med prioritet

Viss du har levert inn ein søknad i Noreg og vurderer å søkje i fleire land, er det ein fordel for deg om du søkjer i utlandet innan 6 månader frå den datoen du leverte inn søknaden i Noreg.
Les meir om frist for å søkje med prioritet

Meir informasjon om betaling av internasjonale avgifter

Alle avgifter unnateke Patentstyret sitt oversendelsesgebyr, må du betale til WIPO i sveitsiske franc. Du rekner ut avgiftsbeløpet ved hjelp av WIPO sin avgiftskalkulator.

Du mottek ikkje faktura på avgiftene, men betaler beløpet direkte til WIPO sin konto. Kontonummer og annan betalingsinformasjon finst i MM2-skjemaet og på WIPO sine nettsider.

For å sikre at WIPO kan kople innbetalinga di til riktig søknad, er det viktig å oppgi tilstrekkeleg informasjon saman med innbetalinga. Oppgi kva for skjema betalinga gjeld (MM2), og søknads- eller registreringsnummer på den norske søknaden eller registreringa.

Viss WIPO ikkje har motteke avgifta når søknadsbehandlinga startar, sender dei eit mangelbrev. Du får ein frist på tre månader for å betale, og søknadsbehandlinga stansar i mellomtida. Viss du vil unngå forseinking, bør du betale avgiftene seinast når du får melding om at Patentstyret har vidaresendt søknaden din til WIPO.

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: