Behandlingstid for varemerkesøknader

Sjå når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for august 2023

1. Søknader som er førehandsbetalt, leverte gjennom søknadsvegvisar eller Altinn 
- og har førehandsgodkjend vareliste frå produktveljaren

Du kan forvente svar på søknaden din innan 3 veker.

Målet vårt: 3 veker 

Grønt trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din, kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan no forvente å motta ei ny vurdering innan 3 veker etter at du har sendt inn argumenta dine (andregongsskriv).

Målet vårt: 3 veker

Grønt trafikklys

 

2. Søknader som ikkje er betalt ved innlevering og/eller er levert utan førehandsgodkjend vareliste frå produktveljaren

Du kan forvente svar på søknaden din innan 5-6 månader

Målet vårt: 4 månader 

Grønt trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din, kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan no forvente å motta ei ny vurdering innan 6-7 månader etter at du har sendt inn argumenta dine (andregongsskriv).

Målet vårt: 6 månader

Grønt trafikklys

 

3. Internasjonale søknader levert via Madridprotokollen (sendast inn gjennom Altinn, e-post eller på papir)

Du kan forvente svar på søknaden din innan 9 månader. 

Målet vårt: 8 månader

Gult trafikklys

Dersom Patentstyret avslår søknaden din, kan du krevje ny vurdering av saka. Du kan no forvente å motta ei ny vurdering innan 8 månader etter at du har sendt inn argumenta dine (såkalla «andregongsskriv»).

Målet vårt: 6 månader

Rødt trafikklys

 

4. Endeleg avgjerd

Gjeld søknader der Patentstyret opprettheld avslag av søknaden din i to eller fleire runder. Du kan klage ei slik avgjerd til Klagenemnda for industrielle rettar (KFIR).

Du kan forvente å motta endeleg avgjerd innan 5-6 månader frå det tidspunktet vi mottok dine siste kommentarar i saka.

Målet vårt: 4 månader

Rødt trafikklys

  

5. Motsegn

Gjeld saker der ein tredjepart har klaga på registreringa. Les om motsegn.

Du kan forvente å motta endeleg avgjerd i ein motsegnssak innan 5 månader frå det tidspunktet begge parter ble hørt i saken.

Målet vårt: 4 månader

Gult trafikklys

 

6. Overprøvingar

Gjeld saker der andre krev sletting av eit registrert varemerke dersom det for eksempel er ugyldig, har degenerert eller ikkje er i bruk. Les om administrativ overprøving.

Du kan forvente å motta avgjerd i saka di seinast 2 månader etter at partane er høyrde.

Målet vårt: 4 månader

Grønt trafikklys

 

7. Kundetilfredsheit

84 % av dem som leverte søknad om registrering av varemerke i 2021 er tilfredse med Patentstyret. (Med tilfreds meiner vi dei som har gitt ein score på 4 eller 5 på ein skala frå 1 til 5.)

Målet vårt: 85 % (årleg måling)

Grønt trafikklys

  

8. Kvalitetsmåling ved stikkprøvar

I 2021 hadde 98 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlinga.

Målet vårt: 96 % (årleg måling) 

Les om kvalitetsarbeid i Patentstyret

Grønt trafikklys

 

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: