Varemerke ved konkurs og pantsetjing av varemerkerettar

Dagens regelverk tilseier at innarbeidde og registrerte varemerke blir rekna som «driftstilbehøyr». Nye reglar kjem i 2021.

Gjeldande reglar 

I dag er reglane slik at innarbeidde og registrerte varemerke, i tillegg til «naturlege varekjenneteikn» med vern etter varemerkelova § 1 tredje ledd, blir rekna som «driftstilbehøyr». Desse kan pantsetjast som driftstilbehøyrspant. Driftstilbehøyrspantet omfattar likevel ikkje varemerke som berre blir utnytta eller er bestemt å bli utnytta gjennom overføring eller lisensiering.

Varemerkelova § 55 slår vidare fast at ein varemerkerett ikkje kan vere gjenstand for utlegg eller anna separat tvangsforfølging frå fordringshavarar. Dette betyr at enkeltforfølgjande kreditorar i dag ikkje kan ta utlegg i varemerkerettar. Ved konkurs slår likevel dekningslova § 2-2 fast at varemerke går inn i generalbeslaget på lik linje med alle andre omsetjelege formuesgode som tilhøyrer innehavaren. 

Endringar frå 2021 - gjennomføring av nytt varemerkedirektiv

I endringsforslag til ny varemerkelov (Prop. 43 LS. (2019–2020) blir det lagt opp til at ordninga med driftstilbehøyrspant ikkje blir vidareført. Det er no foreslått at varemerke registrerte i Noreg og lisensar til slike merke, samt søknader om varemerkeregistrering, skal kunne pantsetjast særskild gjennom merknad i varemerkeregisteret. 

Konkurs og utlegg i varemerkerettar

Forbodet mot utlegg og arrest i varemerkelova § 55 er foreslått oppheva for registrerte varemerke og varemerkesøknader i den nye varemerkelova. Forbodet blir likevel foreslått vidareført for innarbeidde merke. Opphevinga av forbodet i varemerkelova § 55 vil innebere at føresegnene om utlegg i pantelova § 5-9 vil gjelde for registrerte varemerke (merk at viss det registrerte varemerket også er innarbeidt for andre varer og/eller tenester enn den registreringa omfattar, vil utlegget også omfatte dette). Rettsvern for særskild pant og utleggspant vil bli oppnådd ved merknad/registrering i varemerkeregisteret. 

Kollisjonsreglar

Når det no blir opna for enkeltståande pantsetjing av varemerke samt for utlegg og arrest, vil det nødvendig med kollisjonsreglar for ulike rettsstiftingar i varemerkelova.

I Prop. 43 LS. (2019–2020) blir foreslått at kollisjonsreglane blir utforma etter mønster frå tilsvarande kollisjonstilfelle i patentlova § 44 a. Særskild pant vil då få rettsvern både overfor frivillige arbeid og kreditorbeslag (utlegg og konkurs) ved registrering av panteretten i varemerkeregisteret. Er det fleire som registrerer rettsvinning same dag, vil desse vere likestilte. Merk her likevel at utlegg og arrest går føre andre rettsvinningar i ein slik situasjon.

Registrering av rettsvinning er viktig, då kreditorar ikkje trenge å respektere eldre pantsetjingar som ikkje er registrerte når han får utlegget sitt registrert eller konkurs opnar.

I tillegg blir det foreslått i Prop. 43 LS. at også andre frivillige rettsvinningar enn pantsetjingar må registrerast for at dei skal ha kreditorvern.

Når det gjeld forholdet til driftstilbehøyrspant, blir reglar foreslåtte om at ein særskild panterett som blir kravd opplyst i varemerkeregisteret, går føre eit eldre driftstilbehøyrspant som ikkje er eller fyrst seinare er kravd opplyst i Løsøyreregisteret, forutsett at innehavaren var i god tru då den særskilde panteretten blei kravd opplyst.

Merk likevel at ved konflikt mellom ein eldre særskild pant og eit driftstilbehøyrspant som omfattar eit varemerke som er særskilt pantsett, vil det særskilde panta alltid går føre driftstilbehøyrspantet uavhengig av om den særskilde panteretten er opplyst i varemerkeregisteret eller ikkje. Dette er same løysing som etter patentlova § 44 a.

Relevant regelverk

Takk for tilbakemeldingen din! Ønskjer du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt.
Denne siden ble sist endret: