Representasjonsregler overfor EPO

Det er ikke representasjonsplikt overfor EPO for søkere fra medlemslandene. Du kan representere deg selv eller ved en ansatt. Hvis du skal la en fullmektig representere deg, må fullmektigen være autorisert.

Nedenfor svarer vi på spørsmål om hvilke kriterier som må oppfylles.

Hvilke regler gjelder om egenrepresentasjon?

Alle fysiske og juridiske personer som har bopel eller hovedforretningsadresse i et EPO medlemsland kan selv føre sin sak overfor EPO. Det er altså ikke fullmektigplikt for søkere fra EPO medlemsland. Regelen om selvrepresentasjon gjelder alle forhold ved saken.

Hvilke regler gjelder om å la seg representere av en ansatt?

Egenrepresentasjon omfatter også at ansatte kan opptre på vegne av foretaket. Den aktuelle ansatte må i tilfelle ha fullmakt fra signaturberettiget i foretaket til å opptre på vegne av dette i patentsaker. (Konkret fullmakt eller generalfullmakt).

Selv om det i henhold til traktatens Artikkel 133 (4) er gitt adgang til å gi detaljerte regler om selvrepresentasjon mellom foretak som har økonomisk forbindelse er ikke dette gjort pr i dag. Dette innebærer for eksempel at man som ansatt i et morselskap ikke under regelen om selvrepresentasjon kan representere datterselskaper i patentsaker der det er datterselskapet som står som eier av rettighetene.  

Hvilke regler gjelder for patentfullmektiger?

For å kunne representere en patentsøker overfor EPO, må man oppføres på listen over autoriserte fullmektiger.

I henhold til EPC 2000 artikkel 134 (2) kan borgere av en medlemsstat kreve å bli oppført på listen etter å ha bestått en eksamen kalt European Qualifying Exam (EQE).

Hvilke regler gjelder om retten til å la seg representere av en advokat med norsk advokatbevilling?

Praktiserende advokater med norsk advokatbevilling kan representere klienter overfor EPO uten tidligere å ha blitt oppført på listen. Disse vil ikke komme på listen over autoriserte fullmektiger.

Den aktuelle advokaten må ha fullmakt fra sin klient. (Konkret fullmakt eller generalfullmakt). 

Mer informasjon om kvalitetsarbeid i EPO

EPO har utarbeidet Handbook of quality procedures before the EPO i samarbeid med sine brukere, spesielt epi og BusinessEurope. Håndboken er tilgjengelig på EPOs nettsted.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Juridisk-politisk stab v/
Vegar Johnsrud, e-post: vjo@patentstyret.no 
Jostein Sandvik, e-post: jsa@patentstyret.no

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)