Validering i Norge

Hvordan få ditt europeiske patent gyldig i Norge

Fra 1. januar 2008 ble det mulig å få patentbeskyttelse i Norge gjennom å søke europeisk patent i EPO. For at et meddelt europeisk patent skal gjelde i Norge, må Norge være utpekt ved meddelelse i den europeiske søknaden.

Nye språkregler fra 1. januar 2015

Hvis et europeisk patent blir meddelt ved EPO etter 1. januar 2015, og patentet er på engelsk, er det kun nødvendig å oversette patentkravene til norsk. Beskrivelsen av oppfinnelsen vil da bare foreligge på engelsk.

Hvis det europeiske patentet er meddelt på fransk eller tysk, må patentkravene oversettes til norsk, og beskrivelsen må oversettes til enten norsk eller engelsk.

En patenthaver som ønsker å gjøre et europeisk patent gjeldende i Norge, kan også fortsatt velge å levere oversettelse både av beskrivelsen og patentkravene til norsk.
Les mer om språkkrav i forbindelse med validering av EP-patenter

Validering av EP der patentet er kunngjort meddelt før 1. januar 2015

Når ditt europeiske patent er blitt meddelt av European Patent Office (EPO), kan det valideres i Norge. Dette forutsetter at følgende er innkommet til Patentstyret innen tre måneder fra den dag EPO meddelte patentet:

 • Patentkrav på norsk
 • Beskrivelse på norsk
 • Eventuell sekvensliste som er nødvendig for forståelsen av oppfinnelsen
 • Eventuelle tegninger som finnes i EP patentet, og oversettelse av tekst i tegningen til norsk
 • Benevnelse/tittel på norsk
 • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
 • Opplysninger om innehaverens navn og adresse

Validering av EP der patentet er kunngjort meddelt etter 1. januar 2015

For at et europeisk patent skal bli validert i Norge må følgende dokumenter være innkommet til Patentstyret innen tre måneder fra den dagen EPO kunngjør det meddelte patentet:

 • Hvis patentet er på engelsk, må det leveres oversettelse av patentkravene til norsk. Patenthaver kan velge å levere oversettelse av samtlige dokumenter på norsk.
 • Hvis patentet er på et annet språk enn engelsk, må det i tillegg til oversettelse av patentkravene på norsk, leveres oversettelse av beskrivelsen, inkludert tekst på tegninger, på enten norsk eller engelsk.
 • Eventuell sekvensliste skal ikke oversettes.

I tillegg skal følgende opplysninger leveres:

 • Søknadsnummer eller publiseringsnummer i EPO.
 • Patenthaverens navn eller foretaksnavn.
 • Korrespondanseadresse.

Viktig: Er det ikke levert inn en fullstendig oversettelse eller mangler noen av opplysningene, skal oversettelsen ikke anses for å være levert.

For validering i Norge må i tillegg følgende være innkommet

 • Valideringsgebyret må være betalt innen fastsatt frist. Patentstyret fakturerer dette gebyret (medregnet sider til tegninger) med én måneds betalingsfrist. Sekvenslister er fritatt for sidegebyr.
 • Både norske og utenlandske søkere eller patenthavere må registrere en adresse hos Patentstyret hvor meddelelser fra Patentstyret kan sendes. Hvis fullmektig benyttes må det leveres fullmakt, se patentloven § 67. Hvis fullmakt mangler sender vi brev om dette med én måneds leveringsfrist. Leveres ikke fullmakt innen fristen, blir patentet publisert uten fullmektig.

Patentets beskyttelsesomfang er bestemt ut fra krav i ditt meddelte europeiske patent. Vær derfor nøye med å levere inn en korrekt oversettelse.

For europeiske patenter kunngjort meddelt før 1. januar 2015 vil Patentstyret kunngjøre patentet i Patenttidende, og offentliggjøre patentkrav og beskrivelse på norsk (inkludert eventuelle tegninger).

For europeiske patenter på engelsk som er kunngjort meddelt etter 1. januar 2015 vil Patentstyret kunngjøre patentet i Patenttidende, og offentliggjøre patentkrav på norsk. Hvis det europeiske patentet er meddelt på tysk eller fransk, vil Patentstyret i tillegg offentliggjøre beskrivelsen, enten på norsk eller engelsk.

Når patentet er offentliggjort i Norge, behandles det på samme måte som om det hadde vært et nasjonalt meddelt patent. Dette innebærer blant annet at du må betale årsavgifter til Patentstyret hvert år for å opprettholde patentet.

Årsavgifter

For europeiske patenter skal det betales fastsatt årsavgift til Patentstyret. Årsavgiften for Norge forfaller til betaling avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket (EPO) publiserte det meddelte patentet. Hvis meddelelsen av EP patentet ble publisert av EPO i løpet av det andre året etter at søknaden ble innlevert, skal det betales årsavgift for det tredje året og de påfølgende årene.

Årsavgiftene betales til vårt kontonummer 8276.01.00192. Merk betalingene med EPO publiseringsnummer, og hvilket avgiftsår det gjelder. Det er ditt eget ansvar å holde betalingsfristene.

Provisorisk patentbeskyttelse

For å få provisorisk patentbeskyttelse i Norge for en europeisk patentsøknad må du sende inn en oversettelse til norsk av patentkravene som er blitt publisert i det europeiske patentet.

Det er også mulig å kunngjøre kravene i Norge før patentet er meddelt i EPO. Denne tjenesten er gratis. Dette forutsetter at følgende er innkommet til Patentstyret før patentet er meddelt i EPO:

 • Patentkrav på norsk
 • Opplysning om søknadsnummer og/eller publiseringsnummer i EPO
 • Opplysninger om søkers navn og adresse
 • Benevnelse/tittel på norsk (kun for EP kunngjort meddelt før 1. januar 2015)
 • Eventuelt fullmakt. Leveres ikke fullmakt, blir søknaden publisert uten fullmektig.

Patentstyret vil kunngjøre at patentkrav er levert i Norsk Patenttidende, og holde oversettelsen tilgjengelig for enhver.

Melding om overdragelser av EP patent

Ved en eventuell EP-validering i Norge, er hovedregelen at en overdragelse må meldes til Patentstyret på samme måte som ved overdragelser av andre registrerte rettigheter hos oss. Vi oppdaterer imidlertid vårt register med EPO European Patent Register. Det er derfor ikke nødvendig at en melding om overdragelse som allerede er sendt inn til EPO i henhold til EPC Rule 85, også sendes til oss (forutsatt at det er den samme overdragelsen). Se også NatLaw table IX (National law relating to the EPC).

Skjema:

Av hensyn til sikkerhet og sporbarhet, anbefaler vi at du leverer inn både søknader og tilhørende korrespondanse elektronisk via Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Elektronisk skjema i Altinn:

Skjema i PDF-format 

Ønsker du allikevel å bruke skjema i PDF-format og sende den inn med vanlig post eller som vedlegg til en e-post, er dette også mulig.

Validerte EP-patenter

Tilhørende lover og forskrifter:

(lenkene går til Lovdata)

Har du spørsmål?

Send en e-post til post@patentstyret.no merket "validering".