EU-patent under arbeid

EU har i lang tid jobbet med å etablere et patentsystem for EU på lik linje med systemene som eksisterer på varemerke- og designområdene. Det vil si ett patent som gjelder enhetlig for hele EU-området, ikke som i dag ett patent for det enkelte land.

EU-flagg

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag om etablering av en ordning med et enhetlig patent som skal gjelde for 25 av EUs 27 medlemsland (alle medlemslandene bortsett fra Italia og Spania). Etter forslaget skal dette patentet meddeles av EPO og gjelde for disse 25 landene under ett.

Etter forslaget gjelder det ikke noe krav om oversettelse for at patentet skal få virkning. De vesentlige delene av et europeisk patent vil alltid foreligge på alle de offisielle språkene i EPO som er engelsk, tysk og fransk.

Hvis forslaget fra EU-kommisjonen blir gjennomført, vil det bli billigere og enklere å oppnå patentbeskyttelse i de landene som er omfattet av ordningen. Kommer det på plass en felles domstolsordning, vil også håndheving og prøving av gyldigheten av patenter bli billigere og enklere. Dette vil være en fordel for de som ønsker å søke patent i alle eller de fleste av de aktuelle landene.

Siden hvem som helst, uavhengig av hvor i verden vedkommende er etablert, vil kunne søke om et slik enhetlig patent på vilkår som er like for alle, vil det også for norske bedrifter som ønsker patentbeskyttelse i de aktuelle landene være gunstig om EU klarer å få på plass en ordning med et enhetlig patent for alle eller flere av EU-landene. Det er altså ikke slik at det bare vil være adgang til å søke om og få meddelt et enhetlig patent for patentsøkere som er etablert i bestemte land. Det ville vært i strid med grunnleggende bestemmelser i det overordnete internasjonale regelverket på området.

Norge vil ikke bli påvirket av at EU får på plass en ordning med et enhetlig patent. Det enhetlige EU-patentet vil ikke gjelde i Norge. Når det søkes om europeisk patent, må det, uavhengig av etableringen av et EU-patent, fortsatt leveres inn en oversettelse til norsk og betales avgift hvis patenthaveren ønsker at et europeisk patent skal få virkning i Norge.

Les mer om EU-patentet:

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)