Internasjonal patentsøknad

Hvis du ønsker å søke patent i andre land, er det viktig å vite mer om PCT-systemet. PCT er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader.

Informasjon om innlevering av din PCT-søknad

Du kan levere inn din internasjonale søknad til Patentstyret. Søknadsskjemaet må fylles ut på engelsk, men beskrivelsen og patentkravene kan leveres inn på norsk eller engelsk. Hvis du leverer inn søknaden på norsk, må du levere inn en oversettelse innen 14 måneder fra prioritetsdatoen, på grunn av publisering av søknaden. 

Internasjonal behandling av din patentsøknad

PCT (Patent Cooperation Treaty - eller på norsk Konvensjonen om patentsamarbeid) er kun et søknadssystem og her avgjøres ikke patentsøknader. I den internasjonale behandlingen vil en internasjonal myndighet foreta nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering. Norske søkere kan velge mellom å bruke Nordisk Patentinstitutt (landkoden er XN), det svenske Patent-och registreringsverket (PRV) eller European Patent Office (EPO) som en slik myndighet.

Nordisk Patentinstitutt er et samarbeid mellom patentmyndighetene i Danmark, Norge og Island. Instituttet mottar og behandler PCT-søknader i den internasjonale fasen fra søkere i Danmark, Norge og Island. Instituttet tilbyr også nyhetsgransking av internasjonal type (ITS) for nasjonale patentsøknader.

Ved å bruke Nordisk Patentinstitutt, vil søknaden bli behandlet av saksbehandlere ved Patentstyret. Norske søkere vil dermed kunne kommunisere på norsk under behandlingen av PCT-søknaden i den internasjonale fasen. I tillegg vil søkeren kunne benytte den samme, norske fullmektigen gjennom både behandlingen av nasjonal førstesøknad, den internasjonale og den regionale fasen, forutsatt at fullmektigen er godkjent som fullmektig overfor EPO.
Mer informasjon om Nordisk Patentinstitutt
Nettstedet til Nordisk Patentinstituttet

Videreføring av PCT-søknad

Når behandlingen i den internasjonale fasen er ferdig, må du videreføre søknaden til hvert enkelt land eller regional ordning, som for eksempel  EPO. Videreføring innebærer at søknaden må oversettes til det enkelte lands språk og det må betales en avgift til respektive land.
Les mer om det europeiske patentsystemet.

Etter videreføring vil saksbehandlingsreglene stort sett være de samme som for nasjonale søknader. Hvis du får patent, vil patentet ha status som et ordinært nasjonalt patent.

Provisorisk patentbeskyttelse

For å få provisorisk vern i Norge for en internasjonal patentsøknad på engelsk, må du oversette patentkravene til norsk og sende oversettelsen til Patentstyret. Dette gjelder søknader som er på det internasjonalt stadiet, det vil si før videreføringsfristen på 31 måneder fra internasjonal leveringsdag.
Les mer om provisorisk vern

Hvilke land er med?

De fleste industriland er med i ordningen.
Liste over land som er tilknyttet PCT-ordningen. (lenken går til WIPOs nettsted). Se også PDF-fil

Du kan også lese mer om den internasjonale patentordningen på WIPOs nettsider (World Intellectual Property Organization): 

Europeisk patent

Det europeiske patentverket EPO er også tilsluttet ordningen med internasjonale patentsøknader (PCT). Du kan derfor utpeke EPO på lik linje med andre land i en PCT-søknad, og dermed søke om patentbeskyttelse i alle landene som er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, EPC.

Når du skal velge på hvilken måte du vil søke patent internasjonalt, er det flere faktorer som bør vurderes. Du bør blant annet foreta markedsundersøkelser for dine produkter, estimere kostnader forbundet med søknadsprosessen, og undersøke hva dine konkurrenter gjør.

 

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)