Fornyelse av varemerker, fellesmerker og ansvarsmerker

Du må betale en fornyelsesavgift hvert tiende år for å opprettholde registreringen din. Hvis du ikke betaler de nødvendige avgiftene opphører registreringen.

Søknad etter 1. juli 2010: Hvis du søkte om beskyttelse for ditt varemerke eller fellesmerke etter 1. juli 2010 varer registreringen i 10 år fra søknadsdagen, det vil si den dagen du leverte inn søknaden din.

Søknad før 1. juli 2010: Hvis du søkte om beskyttelse for ditt varemerke eller fellesmerke før 1. juli 2010, gjelder den tidligere varemerkeloven for dette merket. Da varer registreringen i 10 år fra den datoen ditt varemerke eller fellesmerke ble registrert.

Ansvarsmerker: På bakgrunn av endringer i forskrift om registrering av ansvarsmerker som trådte i kraft i 2005, skal alle ansvarsmerker fornyes hvert tidende år fra den datoen merket ble registrert.

Endringer i registreringen

Hvis det har skjedd endringer i registreringen, for eksempel navn, adresse, endring av innehaver eller fullmektig, må du melde dette skriftlig til oss før du fornyer registreringen. For ytterligere opplysninger se under menyvalget til venstre "Meld inn endringer" og "Skjemaer» for standardskjemaer.

Hvor mye og når skal det betales?

For å finne ut hvor mye du skal betale, kan du søke opp saken din i søkjetenesten vår. Under kapittelet «Betaling» under hver sak kan du se hvor mye du skal betale og når. Her finner du også en oversikt over tidligere betalinger i «Betalingshistorikk».

Fornyelsesavgiften må være inne på Patentstyrets konto før utløpsdatoen eller tidligst ett år i forveien. Patentstyret sender ikke ut faktura om fornyelse, men vi sender et varsel til deg som innehaver eller til din fullmektig ca. to måneder før utløpsdatoen.

Opprett egen varsling

Patentstyret planlegger å slutte å sende brev med varsel om fornyelse. Vi oppfordrer deg derfor til selv å opprette et gratis elektronisk varsel i søkjetenesten vår. For å gjøre dette, søk opp saken din i søketjenesten og klikk på varslingsikonet til venstre. Knappen «Varsling sak(er)» vises. Klikk på denne og følg instruksene videre for å opprette elektronisk varsling. Du vil da få varsling på e-post ca. en måned før neste betalingsfrist.

Hvordan betale avgiften?

Sett beløpet inn på Patentstyrets konto (se betalingsinformasjon) og oppgi hva avgiften gjelder, inkludert registreringsnummeret. Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret (se betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon om transaksjonen til e-post regnskap@patentstyret.no.

Vi sender fornyelsesbrevet til deg som innehaver eller til din fullmektig innen 15 virkedager etter at vi har mottatt avgiften.

Hva skjer om avgiften ikke betales innen fristen?

Hvis du ikke betaler avgiften innen fristen, sender vi et siste varsel om dette til deg som innehaver eller til din fullmektig. Dette brevet sender vi ca to måneder etter betalingsfristen med en ekstrafrist på 6 måneder. Da må du betale en tilleggsavgift (forsinkelsesavgift). For å finne ut hvor mye du skal betale, kan du søke opp saken din i søkjetenesten vår. Under kapittelet «Betaling» ser du hvor mye du skal betale og når.

Sett inn beløpet på Patentstyrets konto (se betalingsinformasjon) og oppgi hva avgiften gjelder, inkludert søknads-/registreringsnummeret. Ved betaling fra utlandet, bruk IBAN-nummeret (se betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon om transaksjonen på e-post til regnskap@patentstyret.no.

Registreringen opphører hvis du ikke betale avgiften.

Du har mulighet til å søke fristforlengelse eller klage på avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (www.kfir.no).

Mer informasjon om regelverk

Lenkene går til Lovdata.

Internasjonale registreringer

Du kan fornye en internasjonal registrering gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization), se om "Duration of Registration; Renewal"

     

!

Advarsel mot falske fakturaer for varemerke- og patentrettigheter

Det er kun Patentstyret som registrerer slike rettigheter i Norge.

Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)