Endringer i betalingsforskriften fra 1. august 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i Forskrift 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften). Disse endringene trer i kraft 1. august 2016.

Endringene gjelder forenklinger og presiseringer av forskriften:

  • Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av årsavgiften for patent (forsinkelsesgebyr) endres fra 20% av gjeldende årsavgift til et fast beløp på kr 700
  • Avgifter og gebyrer som er betalt med inntil kr 300 for mye blir ikke tilbakebetalt med mindre kunden ber om det
  • Særregelen for betaling fra utenlandsk bank fjernes
  • Det foretas også enkelte andre presiseringer og rettelser i forskriften, som at frister som forfaller julaften og nyttårsaften utsettes til nærmeste virkedag

 Les mer om endringenene i betalingsforskriften på Lovdata

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: