NFD vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

(5. oktober 2016): Nærings- og fiskeridepartementet vil finne ut om analyser av patentlandskapet kan bidra til å styrke offentlige FoU-satsinger. Patentstyret utarbeider derfor landskapsanalyser for forskningsmiljøer med ønske om at dette vil bedre forskningsresultatene.

Klarere bilde av patentlandskapet

Patentlandskapsanalyse kartlegger handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Landskapsanalysen viser patentaktiviteten i enkelte områder og antyder hvor man bør vurdere å investere forskningsmidler.

For FoU-prosjekter kan det ha stor verdi å utføre landskapsanalyser i den innledende kartleggingen. Når kunnskapsgrunnlaget fra start også omfatter patenter kan man spare forskningsarbeid, finne mulige samarbeidspartnere, få økt kunnskap om industriens utviklingsarbeid og redusere antall feilinvesteringer ved at man retter arbeidet i en retning med større innovasjonsmuligheter.

Pilotprosjekt

Patentstyret inviterte forskningsmiljøer til å delta i pilotprosjektet, og inngikk samarbeid med forskningssenteret SFI EXPOSED om å lage en patentlandskapsanalyse innen marin teknologi knyttet til akvakultur.

Rapporten fra landskapsanalysen viser:

  • hvilke nasjoner som patenterer innenfor akvakultur (marin teknologi)
  • hvilket hovedfokus ulike nasjoner har innen dette fagområdet
  • hvem som er de største aktørene i de ulike geografiske områdene
  • våre betraktninger rundt de fremkomne resultatene

Hans Bjelland, senterleder for SFI EXPOSED kommenterer:

«2015 var et oppstartsår for SFI EXPOSED, hvor det var viktig å legge en strategi for forskningsaktivitetene videre. Vi hadde på forhånd identifisert seks forskningsområder som vil være sentrale for robuste, sikre og effektive havbruksoperasjoner på eksponerte lokaliteter. Patentstyrets analyserapport tar for seg de fire områdene som fokuserer på teknologisk innovasjon. Dialogen med Patentstyret underveis, og rapporten som nå foreligger vil være viktig for å prioritere aktiviteter og identifisere potensielle samarbeidspartnere.»

Patentlandskapsanalyser i pilotfasen

I løpet av året vil pilotprosjektet avsluttes med leveranser av ytterligere landskapsanalyser innenfor fagområder som materialteknologi, prosesskjemi, immunoterapi og lakselus.

Les patentlandskapsrapport: Exposed aquaculture operations (PDF)

Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: